Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

BMG komissary Luiza Arburyň Türkmenistana sapary.

BMG komissary Luiza Arburyň Türkmenistana sapary.

Şu gün BMG-nyň Adam hukuklary boýunça ýokary komissary Luiza Arbur Türkmenistana iki günlük saparyny tamamlady. Ol ýurduň hökümetine garaşsyz milli adam hukuklary guramasyny döretmegi teklip etdi we alyp barýan işleri üçin "demokratik giňişlik" bermek arkaly raýat jemgyýetine goldaw bermäge çagyrdy.

Luiza Arbur Aşgabatda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow, Daşary işler ministri Raşid Meredow, Içeri işler ministri Hojamyrat Annagurbanow, Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň başlygy Ýagşygeldi Esenow we ýurduň prokurory Muhammetguly Ogşukow bilen duşuşdy. Şeýle hem, diplomatik korpusyň we halkara we sebit guramalarynyň wekilleri bilen Türkmenistanda we tutuş sebitde adam hukuklary meselesini ara alyp maslahatlaşdy.

BMG-nyň esasy adam hukuklaryny goraýjysy, Türkmenistanda adam hukuklaryna täsir edýän möhüm meseleleri çözmek üçin hökümet, raýat jemgyýeti we halkara hyzmatdaşlar bilen ýakyndan işleşmek isleýändigini aýtdy we edarasynyň berip biljek goldawyny teklip etdi. Ýokary Komissar we Türkmen hökümeti Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş Maksatnamasy (BMGÖM) bilen ýakyn hyzmatdaşlykda adam hukuklary babatynda giňişleýin tehniki goldaw maksatnamasyny işläp düzmek barada ylalaşdylar.

Luiza Arbur Türkmenistanyň adam hukuklary baradaky möhüm resminamalary tassyklamagyny, şeýle hem BMG komitetlerine üç sany milli hasabatyň iberilmegini gutlady: Jyns taýdan kemsitmeleri ýok etmek komiteti, Aýallara garşy diskriminasiýanyň ähli görnüşlerini ýok etmek komiteti we Çaganyň hukuklary komiteti. Ol hökümete tussag edilýän ýerlere gözegçilik etmegiň mehanizmini üpjün edýän Gynamalara garşy goşmaça teswirnamany goşmak bilen beýleki halkara adam hukuklary resminamalaryny tassyklamagy, şeýle hem ähli adamlary zorlukly ýitirim bolmakdan goramak baradaky halkara konwensiýany we maýyplaryň hukuklary baradaky konwensiýa tassyklamagy göz öňünde tutdy. Ýokary komissar hökümetiň BMG şertnama komitetleriniň tekliplerini ýerine ýetirmeginiň möhümdigini aýtdy.

BMG-nyň wekili Türkmenistanyň bilim pudagyndaky soňky özgertmelerini, hususan-da hökmany okuwyň dowamlylygyny ýokarlandyrmak kararyna ünsi çekdi. Ol, häkimiýetlere we halkara jemgyýetçiligine bu ugurlarda mundan beýläkki özgertmeleri geçirmäge mümkinçilik berjek syýasy, raýat, jemgyýetçilik we medeni hukuklaryň ýagdaýy bilen baglanyşykly maglumatlary ýygnamaga, derňemäge we ýaýratmaga aýratyn üns bermelidigini aýtdy.

Ýokary komissar Türkmenistan hökümetiniň ýörite hasabatçynyň din ýa-da ynanç azatlygy baradaky çakylygyny gutlady. Şeýle hem, hökümete kazylaryň we aklawçylaryň garaşsyzlygy, gynamalar, kazyýet kararlarynyň, kazyýet işleriniň gysgaça we esassyz ýerine ýetirilmegi, söz we söz azatlygy hukugyny öňe sürmek we goramak, ýurtda ýagdaýa baha bermek üçin ýörite hasabatçylary çagyrmagy maslahat berdi.

Ýokary komissaryň Merkezi Aziýa sapary Türkmenistana sapary bilen tamamlandy. Aşgabatdan öň ol Gyrgyzystana, Täjigistana we Gazagystana zyýarat etdi. Luiza Arburyň saparynyň esasy maksatlaryndan biri Merkezi Aziýada Adam Hukuklary boýunça Ýokary Komissarlyk Ofisiniň sebitleýin ofisini döretmekdi. Onuň Bişkekde açylmagy meýilleşdirilýär.

Çeşme : BMG habar merkezi

Iň soňky habarlar

Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....
"Suwa  we erkinlige teşnelik"
"Suwa we erkinlige teşnelik"
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet departamenti
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet...
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“