Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Oppozisiýa täze hökümete umyt baglaýar.

Oppozisiýa täze hökümete umyt baglaýar.

Daşary ýurtly türkmen oppozisiýasy ykdysady meseleleri çözmek we ýurduň öňki ýolbaşçylarynyň “agyr mirasyndan” dynmak üçin Aşgabat bilen hyzmatdaşlygyny hödürleýär. Syýasy synçylar oppozisiýanyň çagyryşlarynyň hökümet işgärleri tarapyndan oňyn boljakdygyna şübhelenýärler.

27-nji fewralda Türkmenistanyň Birleşen Demokratik Oppozisiýasy (TBDO) ykdysady meseleleri çözmekde türkmen ýolbaşçylaryna hyzmatdaşlygy teklip etdi. TBDO milli walýutanyň erkin konwersiýasyna ýol açmagy, öňki prezident Saparmyrat Nyýazowyň daşary ýurt banklaryndaky hasaplaryny barlamagy we maliýe we bank ulgamyny parlamentiň gözegçiliginde geçirmegi, şeýle hem ýurduň nebit-gaz syýasatyny gözden geçirmegi maslahat berdi. Şeýle hem, Türkmenistanyň altyn we walýuta ätiýaçlyklaryna baha bermek üçin oppozisiýa wekilleriniň we daşary ýurtly hünärmenleriň gatnaşmagynda döwlet topary döretmek teklip edilýär.

Türkmenistanyň Raýat Demokratik Bileleşiginiň lideri Wýaçeslaw Mamedow, TBDO-yň teklipleriniň ykdysadyýeti gowulandyrmak üçin zerur "esasy özgertmelere" degişlidigini, durmuşa geçirilmegi bilen Türkmenistanyň içerki bazarda kem-kemden harytlaryň we hyzmatlaryň dünýä bahalaryna geçip biljekdigini aýtdy.

Emma Mamedow täze prezident Gurbanguly Berdymuhammedowyň TBDO -yň maslahatyna gulak asjakdygyna ynanmaýar.

“Oppozisiýanyň tekliplerini durmuşa geçirmek diňe Berdymuhammedow demokratik reformalary başlasa mümkindir. Ýöne häkimiýet ýurduň awtoritar dolandyryşyny dowam etdirmek maksady bilen ele alyndy "-diýdi.

NBCA bilen söhbetdeşlik geçiren analitikler şeýle beýanatlara şübheli garaýarlar, sebäbi täze hökümet entek öz meýilnamasyny teklip etmedi ýa-da ulgamlaýyn ykdysady özgertmeleriň başlanjakdygyny yglan etmedi, ýöne diňe Türkmenbaşynyň syýasy ugruny dowam etdirmek isleýändigini tassyklady.

NBCA-nyň Aşgabatdaky syýasy synçysy, mundan başga-da, Berdymuhammedow bilen hyzmatdaşlyk etmek isleýändigini mälim eden türkmen oppozisiýasynyň özeni, Nyýazowyň yzarlanmagy sebäpli emigrasiýa giden öňki ýokary derejeli işgärlerden ybaratdygyny, şonuň üçin häkimiýetleriň olar bilen hyzmatdaşlyga razy bolmak ähtimallygynyň azdygyny aýtdy.

Türkmen Helsinki gaznasynyň başlygy Täjigül Begmedowa täze türkmen ýolbaşçylarynyň “oppozisiýanyň içerki proseslere gatyşmagynyň gipotetiki mümkinçiliginiň öňüni almak” ýörelgesine eýerýär diýip hasaplaýar.

Şeýle-de bolsa, bu hökümete hakyky basyşlaryň bardygyny nygtaýar: “Bu, halkara guramalarynda türkmen meselesini yzygiderli ara alyp maslahatlaşmak, yzygiderli gözegçilik etmek, Türkmenistandaky ýagdaýyň hakyky keşbini we adam hukuklary we metbugat azatlygy meselelerinde berk pozisiýa berer. Şonda täze ýolbaşçy düşüner we reformalary geçirmäge mejbur ediler”.

NBCA

Iň soňky habarlar

Migrant işçileriň maşgalalaryndan türkmen çagalarynyň hukuklarynyň bozulmagy.
Migrant işçileriň maşgalalaryndan türkmen çagalarynyň hukuklarynyň bozulmagy.
Никого не удивляет разложение системы образования./Sowatsyzlaşmagyň syýasatyna hiç kim geň galmaýar2
Никого не удивляет разложение системы образования./Sowatsyzlaşmagyň syýasatyna hiç kim geň galmaýar2
Azatlyk Radiosy:“Konstitusiýanyň ähli düzgünlerini bozup, ata häkimiýeti öz ogluna geçirdi” Hajyýew
Azatlyk Radiosy:“Konstitusiýanyň ähli düzgünlerini bozup, ata häkimiýeti öz ogluna geçirdi” Hajyýew
Туркменистан: через манкуртизацию к диктатуре/Bilim Syýasatymy ýa-da Mankurtlaşdyrylan Nesil? Часть1
Туркменистан: через манкуртизацию к диктатуре/Bilim Syýasatymy ýa-da Mankurtlaşdyrylan Nesil? Часть1
“Serhetsiz habarçylar” ýyllyk metbugat azatlygy reýtingini çap etdi.
“Serhetsiz habarçylar” ýyllyk metbugat azatlygy reýtingini çap etdi.