Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet departamenti

Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet departamenti

Türkmenistanyň hökümeti adam gaçakçylygynyň ýok edilmegi üçin zerur bolan minimum, iň bärki ölçegleri hem doly berjaý etmedi diýip, Birleşen Ştatlaryň Döwlet departamentiniň Adam gaçakçylygy boýunça 2024-nji ýyldaky ýyllyk hasabatynyň Türkmenistan bölüminde aýdylýar.

Şu sebäpden hem Türkmenistan adam gaçakçylygyna garşy göreş meselesinde yzdaky orunlaryň birinde Tier 3-de galdyrylypdyr.

Şol bir wagtda, Türkmenistanyň hökümetiniň bu meselede käbir ädimleri ädendigi, şol sanda Halkara Zähmet Guramasy bilen hyzmatdaşlyk etmek baradaky ýol kartasyna gol çekendigi hem bellenilýär.

Emma muňa garamazdan, hasabatda hökümetiň mejbury zähmeti ulanmak, ululary we çagalary her ýyl mejbury pagta ýygymyna çekmek, jemgyýetçilik çärelerinde we beýleki ugurlarda ulanmak syýasatyny dowam etdirendigi hem aýdylýar.

Hasabatda bellenilşi ýaly, ozalky ýyllarda hem bolşy ýaly hökümet mejbury zähmet bilen bagly derňewler, jogapkärçilige çekilen resmiler ýa-da ýazgarylanlar, ýüze çykarylan pidalar, pidalara kömek bermek üçin döredilen ol ýa-da beýleki maksatnama barada hiç bir maglumat bermeýär.

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirýär
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana...
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....