Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkiýedäki deportasiýa merkezleri migrantlary boşatmaga başlady.

Türkiýedäki deportasiýa merkezleri migrantlary boşatmaga başlady.

6-njy fewralda Türkiýede bolup geçen tebigy betbagtçylykdan soň, turkmen aktiwistleri, THF, we ş.m., ölenleriň sanyny anyklamak we tanamak, ýaralanan türkmenlere kömek etmek we ş.m. bilen türk jemgyýetçilik guramalaryna we migrasiýa hyzmatlaryna kömek sorap ýüz tutdy. Şeýle hem, deportasiýa merkezlerinde saklanýan adamlaryň garyndaşlarynyň köp sanly haýyşyny-türkmenleri deportasiýa lagerlerinden boşatmak çagyryşyny berdiler.

Mälim bolşy ýaly, şu gün onlarça türkmen birnäçe deportasiýa merkezinden boşadyldy. Migrantlara kömek etmek bilen meşgullanýan firmalaryň geňeşçileriniň, şeýle hem 170 adamyň saklanýan Şanlyurfa deportasiýa merkezinden sosial ulgamlardaky raýatlaryň habarlaryna görä, 40 türkmen we Hataý, Adana, Ankara, Malatýa we beýleki şäherlerden onlarça adam boşadyldy. Lagerlerden çykan adamlar ozal 2 aýdan gowrak wagt bäri tussaglykda saklanýan türkmenleriň deportasiýa merkezlerinden boşadylandygy barada sosial ulgamlarda maglumat paýlaşýarlar. Tassyklanmadyk habarlara görä, indiki hepde has köp migrant boşadylyp bilner.

Şu gün türk häkimiýetleri gaçybatalga sorap ýüz tutan daşary ýurtlularyň migrasiýa bölümlerine ýüz tutup, ýüz tutan şäherlerinden gitmäge rugsat sorap biljekdigi barada gyssagly habar çap etdi. Rugsat 90 gün dowam edýär, ýöne Stambula degişli däl.

Resminama, eger ygtyýarlylaryň degişli rugsatsyz başga bir sebitde gaçybatalga gözleýän adamy tussag etse, migrantyň ýerli migrasiýa ofisine eltiljekdigini, şol ýerde arzany tabşyrandan soň degişli resminamany alyp biljekdigi barada aýratyn nygtaýar.

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gaznasy.

Iň soňky habarlar

ОБСЕ и Туркменистан:Откажитесь от двойных стандартов/Iki ýuzliligi ýok etmeli.
ОБСЕ и Туркменистан:Откажитесь от двойных стандартов/Iki ýuzliligi ýok etmeli.
ÝHHG, ýurtda adam hukuklary babatynda hakyky ösüş gazanylýança Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy giňeltmeli däldir.  Döwlete degişli bolmadyk Halkara jemgyýetçilik guramalarynyň ýüzlenmesi.
ÝHHG, ýurtda adam hukuklary babatynda hakyky ösüş gazanylýança Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy...
Prezident daýhanlaryň çözülmeýän meselesini çözýärmi ýa çigişdirýär?
Prezident daýhanlaryň çözülmeýän meselesini çözýärmi ýa çigişdirýär?
Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy. Oňa pul jerimesi salyndy
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy....