Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkiýedäki deportasiýa merkezleri migrantlary boşatmaga başlady.

Türkiýedäki deportasiýa merkezleri migrantlary boşatmaga başlady.

6-njy fewralda Türkiýede bolup geçen tebigy betbagtçylykdan soň, turkmen aktiwistleri, THF, we ş.m., ölenleriň sanyny anyklamak we tanamak, ýaralanan türkmenlere kömek etmek we ş.m. bilen türk jemgyýetçilik guramalaryna we migrasiýa hyzmatlaryna kömek sorap ýüz tutdy. Şeýle hem, deportasiýa merkezlerinde saklanýan adamlaryň garyndaşlarynyň köp sanly haýyşyny-türkmenleri deportasiýa lagerlerinden boşatmak çagyryşyny berdiler.

Mälim bolşy ýaly, şu gün onlarça türkmen birnäçe deportasiýa merkezinden boşadyldy. Migrantlara kömek etmek bilen meşgullanýan firmalaryň geňeşçileriniň, şeýle hem 170 adamyň saklanýan Şanlyurfa deportasiýa merkezinden sosial ulgamlardaky raýatlaryň habarlaryna görä, 40 türkmen we Hataý, Adana, Ankara, Malatýa we beýleki şäherlerden onlarça adam boşadyldy. Lagerlerden çykan adamlar ozal 2 aýdan gowrak wagt bäri tussaglykda saklanýan türkmenleriň deportasiýa merkezlerinden boşadylandygy barada sosial ulgamlarda maglumat paýlaşýarlar. Tassyklanmadyk habarlara görä, indiki hepde has köp migrant boşadylyp bilner.

Şu gün türk häkimiýetleri gaçybatalga sorap ýüz tutan daşary ýurtlularyň migrasiýa bölümlerine ýüz tutup, ýüz tutan şäherlerinden gitmäge rugsat sorap biljekdigi barada gyssagly habar çap etdi. Rugsat 90 gün dowam edýär, ýöne Stambula degişli däl.

Resminama, eger ygtyýarlylaryň degişli rugsatsyz başga bir sebitde gaçybatalga gözleýän adamy tussag etse, migrantyň ýerli migrasiýa ofisine eltiljekdigini, şol ýerde arzany tabşyrandan soň degişli resminamany alyp biljekdigi barada aýratyn nygtaýar.

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gaznasy.

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirýär
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana...
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....