Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Nyýazow ýaşlara jennete nädip barmalydygyny aýtdy.

Nyýazow ýaşlara jennete nädip barmalydygyny aýtdy.

“Ruhnamany üç gezek okanlar akylly bolarlar, tebigata, kanunlara, adamzat gymmatlyklaryna düşünerler. Şondan soň göni jennete gider "- diýip, Nyýazow, ýekşenbe güni agşam milli baýramçylyk Nowruza (Musulman senenamasynda täze ýylyň başlangyjy) we Aýal-gyzlar gününe bagyşlanan baýramçylyk konsertinde çykyş etdi.

Saparmyrat Nyýazowyň türkmen halkynyň ruhy taýdan filosofiki we taryhy gözlegleri - "Ruhnama" kitaby ilkinji gezek 2001-nji ýylda neşir edildi. Şondan bäri Türkmenistanyň ilkinji prezidentiniň ýalpyldawuk reňkli ýaşyl reňkli kitaby türkmenler üçin maglumat kitabyna öwrüldi. "Ruhnama mukaddes kitap, Gurhan Hudaýyň kitaby" - ýurtdaky we sebitdäki iň uly girelgesinde "Türkmenbaşynyň ruhy metjidi" ýazylýar. Ruhnama ýurduň mekdeplerinde we uniwersitetlerinde aýratyn ders hökmünde öwrenilýär. Mazmunyny bilmek, Türkmenistanyň ähli edaralarynda we guramalarynda hünär sertifikaty üçin zerurdyr. Häzirki wagta çenli dünýäniň 30 dilinde rus, hytaý, iňlis, türk, ýapon, pars dillerinde neşir edildi. Ruhnamanyň umumy dolanyşygy geçen ýyl bir million nusgadan geçdi. 2004-nji ýylda Türkmenistanyň prezidenti Ruhnamanyň ikinji tomuny neşir edip, ýurduň häzirki we geljek nesillerine buýruklary we wesýetnamalary beýan etdi. 2005-nji ýyl Türkmenistanda Ruhnama ýyly diýlip yglan edildi.

Türkmenleriň prezidenti: "Ruhnamanyň birinji we ikinji kitaplaryny ýazanymdan soň, Alladan bu kitaby üç gezek, öýde, sesli, daňdan bir sagat, agşam bir sagat okap bilýäni derrew jennete gitmegini haýyş etdim "-diýip ITAR-TASS habar berýär.

"Garaýyş"

Iň soňky habarlar

ОБСЕ и Туркменистан:Откажитесь от двойных стандартов/Iki ýuzliligi ýok etmeli.
ОБСЕ и Туркменистан:Откажитесь от двойных стандартов/Iki ýuzliligi ýok etmeli.
ÝHHG, ýurtda adam hukuklary babatynda hakyky ösüş gazanylýança Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy giňeltmeli däldir.  Döwlete degişli bolmadyk Halkara jemgyýetçilik guramalarynyň ýüzlenmesi.
ÝHHG, ýurtda adam hukuklary babatynda hakyky ösüş gazanylýança Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy...
Prezident daýhanlaryň çözülmeýän meselesini çözýärmi ýa çigişdirýär?
Prezident daýhanlaryň çözülmeýän meselesini çözýärmi ýa çigişdirýär?
Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy. Oňa pul jerimesi salyndy
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy....