Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Nyýazow ýaşlara jennete nädip barmalydygyny aýtdy.

Nyýazow ýaşlara jennete nädip barmalydygyny aýtdy.

“Ruhnamany üç gezek okanlar akylly bolarlar, tebigata, kanunlara, adamzat gymmatlyklaryna düşünerler. Şondan soň göni jennete gider "- diýip, Nyýazow, ýekşenbe güni agşam milli baýramçylyk Nowruza (Musulman senenamasynda täze ýylyň başlangyjy) we Aýal-gyzlar gününe bagyşlanan baýramçylyk konsertinde çykyş etdi.

Saparmyrat Nyýazowyň türkmen halkynyň ruhy taýdan filosofiki we taryhy gözlegleri - "Ruhnama" kitaby ilkinji gezek 2001-nji ýylda neşir edildi. Şondan bäri Türkmenistanyň ilkinji prezidentiniň ýalpyldawuk reňkli ýaşyl reňkli kitaby türkmenler üçin maglumat kitabyna öwrüldi. "Ruhnama mukaddes kitap, Gurhan Hudaýyň kitaby" - ýurtdaky we sebitdäki iň uly girelgesinde "Türkmenbaşynyň ruhy metjidi" ýazylýar. Ruhnama ýurduň mekdeplerinde we uniwersitetlerinde aýratyn ders hökmünde öwrenilýär. Mazmunyny bilmek, Türkmenistanyň ähli edaralarynda we guramalarynda hünär sertifikaty üçin zerurdyr. Häzirki wagta çenli dünýäniň 30 dilinde rus, hytaý, iňlis, türk, ýapon, pars dillerinde neşir edildi. Ruhnamanyň umumy dolanyşygy geçen ýyl bir million nusgadan geçdi. 2004-nji ýylda Türkmenistanyň prezidenti Ruhnamanyň ikinji tomuny neşir edip, ýurduň häzirki we geljek nesillerine buýruklary we wesýetnamalary beýan etdi. 2005-nji ýyl Türkmenistanda Ruhnama ýyly diýlip yglan edildi.

Türkmenleriň prezidenti: "Ruhnamanyň birinji we ikinji kitaplaryny ýazanymdan soň, Alladan bu kitaby üç gezek, öýde, sesli, daňdan bir sagat, agşam bir sagat okap bilýäni derrew jennete gitmegini haýyş etdim "-diýip ITAR-TASS habar berýär.

"Garaýyş"

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirýär
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana...
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....