Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Azatlyk radiosy Nyýazowdan jurnalistini boşatmagyny talap edýär.

Azatlyk radiosy Nyýazowdan jurnalistini boşatmagyny talap edýär.

"Azatlyk" radiosy we "Azat Ýewropa" radiosy (RS / RSE) ýolbaşçylygy türkmen häkimiýetlerinden öz işgäri Ogulsapar Myradowany derrew boşatmagyny isledi, ABŞ-nyň çeşmelerine görä, 18-nji iýunda tussag edilipdi we şondan bäri üznüksiz tussaglykda saklanýar.

RS / Azatlyk radiosyna we ABŞ-nyň beýleki resmi "radio seslerine" gözegçilik edýän ABŞ-nyň Halkara Ýaýlym Geňeşi Myradowanyň we soň boşadylan üç uly çagasynyň tussag edilmegini ýazgarýan karar kabul etdi. Jurnaliste bildirilýän aýyplamalaryň düýp manysy iş berijiler üçin belli däl.

Geňeşiň başlygy Kennet Tomlinson we RS / Azatlyk Radiosynyň prezidenti wezipesini ýerine ýetiriji Jeffri Trimble radiostansiýanyň "gorkuzmalara boýun egmejekdigini" we türkmen dilindäki täzelikleri we seljeriş programmalarynda "üns merkezini" dowam etdirjekdigini aýtdy.

Mundan başga-da, şu ýylyň mart aýynda Türkmenistanda RS / Azatlyk Radiosynyň beýleki iki jurnalistiniň tussag edilendigi we jurnalistika işini bes etmek barada ýazmaça dil hatyna gol çekilenden soň boşadylandygy aýdylýar.

Halkara ýaýlym geňeşiniň agzalary ABŞ-da ýurduň prezidenti tarapyndan bellenilýär. Geňeş tarapyndan gözegçilik edilýän radio we teleýaýlymlaryň işi ABŞ Kongresi tarapyndan maliýeleşdirilýär. Bu barada ITAR-TASS tarapyndan habar berilýär.

"Izvestiya"

Iň soňky habarlar

Türkmen migrantlaryň Türkiýedäki merhumlar üçin sadakasy.
Türkmen migrantlaryň Türkiýedäki merhumlar üçin sadakasy.
Садака туркменских мигрантов в Турции по усопшим/Türkmen migrantlaryň merhumlar üçin sadakasy.
Садака туркменских мигрантов в Турции по усопшим/Türkmen migrantlaryň merhumlar üçin sadakasy.
Azatlyk Radiosy: „Syýasy tussag Gulgeldi Annanyýazowyň sürgün möhleti gutardy“
Azatlyk Radiosy: „Syýasy tussag Gulgeldi Annanyýazowyň sürgün möhleti gutardy“
Syýasy tussag Gulgeldi Annaniýazowyň sürgünlük möhleti gutardy
Syýasy tussag Gulgeldi Annaniýazowyň sürgünlük möhleti gutardy
Tуркмены:тяжелое бремя медицины./Import enjamlaryň gowylygy u/n hassa gynalman jan berdi-J. Durdyeva
Tуркмены:тяжелое бремя медицины./Import enjamlaryň gowylygy u/n hassa gynalman jan berdi-J. Durdyeva