Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmenistan ahlaksyz hereketleri üçin daşary ýurtlulary kowar.

Türkmenistan ahlaksyz hereketleri üçin daşary ýurtlulary kowar.

Türkmenistan çarşenbe güni migrasiýa barada täze kanun çap etdi, oňa laýyklykda häkimiýetleriň "ahlaksyz hereketleri" sebäpli daşary ýurtlulary ýurtdan çykarmaga hukugy bar.

Türkmenistanda daşary ýurt raýatlarynyň iň uly topary on müňlerçe rus raýatydyr. 2005-nji ýylyň maý aýyndan bäri Russiýa Federasiýasynyň we Türkmenistanyň goşa raýatlygy rejimi bes edildi.

Resmi metbugatda çap edilen kanunyň 17-nji maddasyna görä, "jemgyýet üçin howp döredýän ýa-da ahlaksyz durmuş ýörelgesini alyp barsa" daşary ýurt raýatynyň wizasy ýatyrylyp bilner.

Hökümetiň metbugat sekretary deportasiýa üçin sebäpleri aýtmakdan saklandy.

"Ýazylanlar ýazyldy" -diýdi.

Türkmenistany öz içine alýan Sowet Soýuzynyň döwründe "ahlaksyz durmuş" alkogol içgilerini ýa-da jynsy hyzmatdaşlaryny üýtgetmegi öz içine alyp biler.

Resminama kanunyň haçan güýje girjekdigini görkezmeýär.

Moskwada neşir edilen hökümet tarapyndan dolandyrylýan "Rossiyskaýa Gazeta", resmi Aşgabadyň "rus dilli ilaty ýurtdan yzygiderli gysyp başlandygyny" ýazdy.

Alty million güýçli Türkmenistan täze kanunda syýahat gadagançylygynyň sebäplerini düşündirip, raýatlary üçin daşary ýurt pasportlaryny hödürlemek kararyna geldi.

"Türkmenistany terk etmegi wagtlaýyn çäklendirmek üçin esas ... Türkmenistanyň raýatynyň daşary ýurtda bolmagy wagtynda adam söwdasynyň pidasy bolup ýa-da gulçulyga düşmeginden gorkulýan ýagdaýlar bolup biler" diýilýär.

Ömrlük prezident Saparmyrat Nyýazowyň döwründe Türkmenistan dünýäniň iň izolirlenen ýurtlaryndan biri we Merkezi Aziýanyň iň köp tebigy gaz eksport ediji ýurtlaryndan biridir.

Reýter.

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirýär
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana...
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....
"Suwa  we erkinlige teşnelik"
"Suwa we erkinlige teşnelik"
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet departamenti
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet...