Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmenistan ahlaksyz hereketleri üçin daşary ýurtlulary kowar.

Türkmenistan ahlaksyz hereketleri üçin daşary ýurtlulary kowar.

Türkmenistan çarşenbe güni migrasiýa barada täze kanun çap etdi, oňa laýyklykda häkimiýetleriň "ahlaksyz hereketleri" sebäpli daşary ýurtlulary ýurtdan çykarmaga hukugy bar.

Türkmenistanda daşary ýurt raýatlarynyň iň uly topary on müňlerçe rus raýatydyr. 2005-nji ýylyň maý aýyndan bäri Russiýa Federasiýasynyň we Türkmenistanyň goşa raýatlygy rejimi bes edildi.

Resmi metbugatda çap edilen kanunyň 17-nji maddasyna görä, "jemgyýet üçin howp döredýän ýa-da ahlaksyz durmuş ýörelgesini alyp barsa" daşary ýurt raýatynyň wizasy ýatyrylyp bilner.

Hökümetiň metbugat sekretary deportasiýa üçin sebäpleri aýtmakdan saklandy.

"Ýazylanlar ýazyldy" -diýdi.

Türkmenistany öz içine alýan Sowet Soýuzynyň döwründe "ahlaksyz durmuş" alkogol içgilerini ýa-da jynsy hyzmatdaşlaryny üýtgetmegi öz içine alyp biler.

Resminama kanunyň haçan güýje girjekdigini görkezmeýär.

Moskwada neşir edilen hökümet tarapyndan dolandyrylýan "Rossiyskaýa Gazeta", resmi Aşgabadyň "rus dilli ilaty ýurtdan yzygiderli gysyp başlandygyny" ýazdy.

Alty million güýçli Türkmenistan täze kanunda syýahat gadagançylygynyň sebäplerini düşündirip, raýatlary üçin daşary ýurt pasportlaryny hödürlemek kararyna geldi.

"Türkmenistany terk etmegi wagtlaýyn çäklendirmek üçin esas ... Türkmenistanyň raýatynyň daşary ýurtda bolmagy wagtynda adam söwdasynyň pidasy bolup ýa-da gulçulyga düşmeginden gorkulýan ýagdaýlar bolup biler" diýilýär.

Ömrlük prezident Saparmyrat Nyýazowyň döwründe Türkmenistan dünýäniň iň izolirlenen ýurtlaryndan biri we Merkezi Aziýanyň iň köp tebigy gaz eksport ediji ýurtlaryndan biridir.

Reýter.

Iň soňky habarlar

ОБСЕ и Туркменистан:Откажитесь от двойных стандартов/Iki ýuzliligi ýok etmeli.
ОБСЕ и Туркменистан:Откажитесь от двойных стандартов/Iki ýuzliligi ýok etmeli.
ÝHHG, ýurtda adam hukuklary babatynda hakyky ösüş gazanylýança Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy giňeltmeli däldir.  Döwlete degişli bolmadyk Halkara jemgyýetçilik guramalarynyň ýüzlenmesi.
ÝHHG, ýurtda adam hukuklary babatynda hakyky ösüş gazanylýança Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy...
Prezident daýhanlaryň çözülmeýän meselesini çözýärmi ýa çigişdirýär?
Prezident daýhanlaryň çözülmeýän meselesini çözýärmi ýa çigişdirýär?
Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy. Oňa pul jerimesi salyndy
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy....