Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

ABŞ-ÝB Ýewraziýadaky özgertmeler boýunça hyzmatdaşlygy.

 ABŞ-ÝB Ýewraziýadaky özgertmeler boýunça hyzmatdaşlygy.

Döwlet departamentiniň Ýewropa we Ýewraziýa işleri býurosy tarapyndan 21-24-nji fewralda Buşuň Ýewropa sapary bilen baglanyşykly şu ýatlama berildi:

Ýewraziýadaky reforma meselesinde ABŞ-ÝB hyzmatdaşlygy

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň we Ýewropa Bileleşiginiň (EUB) umumy maksady Ýewraziýada demokratiýa we bazar ykdysadyýetine üstünlikli geçmegi öňe sürmek. Sebitdäki durnuklylyga we geçişe abanýan howplara - jenaýat we korrupsiýa garşy göreşmekde umumy maksadymyz bar; neşe gaçakçylygy; köpçülikleýin gyryş ýaraglary; adam söwdasy. Syýasy signallarymyzy we täsirlerini has köpeltmek üçin kömek maksatnamalarymyzy utgaşdyrýarys.

Demokratiýalaşmagy, erkin metbugaty, adam hukuklaryna hormat goýmagy we esasy ykdysady özgertmeleri amala aşyrmakda ABŞ-ÝB hyzmatdaşlygynyň soňky üstünlikli mysallary:

* Gruziýada ABŞ we ÝB Gül rewolýusiýasyndan soň ýurduň täze ýolbaşçylygyna rahat geçişini goldamak üçin bilelikde işleşdiler. Ýewro-Atlantik bileleşigine mundan beýläk-de goşulmak üçin Ermenistanyň, Azerbaýjanyň we Gruziýanyň isleglerini goldamak üçin bilelikde işlemegi dowam etdirýäris. ÝB-niň goňşuçylyk syýasaty we NATO-nyň Parahatçylyk üçin hyzmatdaşlygy maksatnamasy Ýewropa bilen umumy gymmatlyklarymyzy ösdürýär we Günorta Kawkaz ýurtlary bilen Günbataryň has ösen demokratiýalarynyň arasynda has çuňňur gatnaşyk gurýar;

* Ukrainada, 2004-nji ýylda erkin we adalatly ýerli we prezident saýlawlaryny öňe sürmek üçin birleşdik, bu ukrain halkynyň galplyklarynyň ret edilmegine we 26-njy dekabrda geçirilen ikinji ses berişlige goşant goşdy. Belarusda ÝB we ABŞ görlüp-eşidilmedik derejede utgaşdy, şol sanda 2004-nji ýylyň ýazynda Minskä demokratiýalaşma barada anyk we bitewi habar ibermek üçin bilelikdäki diplomatik missiýa ibermek we saýlawdaky ýalňyşlyklar we galplyklar bilen baglanyşykly adam hukuklary işgärlere syýahat çäklendirmelerini girizmek, Moldowada transmilli separatistik ýolbaşçylar üçin syýahat çäklendirmelerini hem utgaşdyrdyk we 6-njy martda erkin we adalatly kampaniýa we parlament saýlawlaryny öňe sürýäris;

* ABŞ we ÝB, Ýewraziýadaky çözülmedik konfliktler sebäpli Günorta Kawkazda we Gara deňizde howpsuzlyk we durnuklylyk meselesini ykrar edýärler. Biz Moldowanyň, Jorjiýanyň we Azerbaýjanyň territorial bitewiligini goldaýarys we Prednestrowýe, Günorta Osetiýa, Abhaziýa we Nagorno-Garabagdaky konfliktleri parahatçylykly çözmek üçin halkara tagallalaryna goldaw berýäris;

* Merkezi Aziýada ABŞ we Ýewropa Bileleşigi demokratik we ykdysady özgerişleri, adam hukuklaryny goramagy, gowy dolandyryşy we kanunyň hökmürowanlygyny, sebit söwdasynyň ösmegini, gumanitar we jemgyýetçilik ösüşini goldamak üçin bilelikde işleýärler . Şeýle hem, Owganystandan gelýän tirýek we geroin söwdasyna, parahatçylyga we durnuklylyga çynlakaý howp we sebitde barha artýan jemgyýetçilik saglygy problemasyna garşy göreşýäris. BMG agentlikleri bilen işleýän ABŞ, Ýewropa Komissiýasy we ÝB-ne agza ýurtlar Merkezi Aziýa döwletleriniň bu howpy ýeňip geçmek ukybyny güýçlendirmek üçin biziň kömek maksatnamalarymyzy ýakyndan utgaşdyrýarlar. ABŞ we ÝB kömek tagallalary zerur okuwlary, enjamlary, fiziki infrastrukturany we has täsirli döwlet edaralaryny üpjün etdi.

Waşington faýly.

Iň soňky habarlar

Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....
"Suwa  we erkinlige teşnelik"
"Suwa we erkinlige teşnelik"
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet departamenti
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet...
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“