Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Rus häkimiýetleri türkmen dissidentini yzarlaýarlar.

Rus häkimiýetleri türkmen dissidentini yzarlaýarlar.

5-nji sentýabrda Moskwada, Nižegorodskoýe polisiýa bölüminde türkmen dissident Çerkez Gurbanow garyn boşlugyny ýaralady we sonra Sklifosowskiý adyndaky gözleg institutyna äkidildi. Türkmen dissidenti, Presnýa polisiýa bölümi tarapyndan tussag edilenden soň, nägileligiň alamaty hökmünde özüni ýaralady. 5-nji sentýabrda öýlän Ç.Gurbanow, Human Rights Watch guramasynyň işgäri Aleksandr Petrow bilen ylalaşyp, ABŞ-nyň ilçihanasynyň sekretary Timoti Riçardson bilen duşuşyga gitdi. Duşuşykda Ç.Gurbanowyň BMG BBÝK-yň halkara goldawyny almak üçin ýüz tutan haýyşyny ara alyp maslahatlaşmak meýilleşdirildi.

Ç.Gurbanow bilen ýaşaýan we Russiýa Federasiýasynyň raýaty bolan Ýekaterina Worobýowanyň sözlerine görä, Nižegorodskoýe polisiýa merkezine çagyrylan FSB işgäri türkmen dissidentiniň Türkmenistanda gözlenýändigi we henizem bu ýurtda hasapda durandygyny aýtdy. Muňa jogap edip, Ý.Worobýowa FSB işgärine BMG BBÝK-yň we Federal Migrasiýa Gullugynyň arzalaryna seredilýändigi barada ýüzlenmesini, "Raýat kömegi" şahadatnamasy we Moskwa şäher kazyýetiniň Lefortowo kazyýetiniň Ç.Gurbanowyň kowulmagy barada kararyny ýatyrmak kararyny berdi. Emma bu resminamalaryň hemmesi hasaba alynmady.

Ertesi gün ir bilen Ý. Worobýowa Ç.Gubanowy Sklifosowskiý adyndaky gözleg institutyndan aldy we ony hususy klinikalaryň birine geçirdi.

Türkmen Helsinki Adam Hukuklary Gaznasy tarapyndan öň ýaýradylan press-relizlerde Ç.Gurbanowyň 2006-njy ýylyň 26-njy iýulynda Nižegorodskoe polisiýa merkezinde hasaba alnanda tussag edilendigi habar berildi. 2006-njy ýylyň 27-nji iýulynda Moskwanyň Lefortowo etrap kazyýeti Ç.Gurbanowyň Russiýa Federasiýasyndan administratiw taýdan çykarylmagy barada karar çykardy. Şeýle-de bolsa, Moskwa şäher kazyýeti şikaýat boýunça bu karary ýatyrdy.

Türkmen oppozisiýa toparlarynda Gurbanow Demir Allaberdiýew ady bilen has meşhurdyr. Türkmenistanyň “Galkynyş” howpsuzlyk güýçleriniň demokratik hereketini esaslandyryjylaryň biri, 2002-nji ýylyň Sanjar aýynda Ynsan Hukuklary Merkezi “Memorial” we Halkara Helsinki Adam Hukuklary Federasiýasy tarapyndan Moskwanyň (Russiýanyň) golaýyndaky Moskowskiý obasynda gurnalan “Türkmenistanda adam hukuklary we howpsuzlyk meseleleri” atly konferensiýa gatnaşdy. Şeýle hem, “15 komitetiň” çagyryşyna gol çekdi. Türkmenleriň ýörite gulluklary tarapyndan iki gezek janyna kast etmäge synanyşyk edildi.

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gaznasy, türkmen dissidentiniň deportasiýa edilmeginiň türkmenleriň ýörite hyzmatlarynyň taslamalarynyň biridigini aradan aýyrmaýar. Bu çaklama, häzirki wagtda Türkmenistanda Ç.Gurbanowyň garyndaşlaryna Türkmenistanyň ýörite hyzmatlarynyň işgärleri tarapyndan güýçli basyş edilýändigi bilen tassyklanýar.

25-nji sentýabrda Ç.Gurbanow soňky gezek Türkmen Helsinki gaznasynyň ofisine jaň etdi we şondan soň ol we Ý.Worobýowa bilen aragatnaşyk kesildi.

Ý. Worobýowanyň öýünde ýaşaýan garyndaşlaryndan biriniň aýdyşy ýaly Ç.Gurbanow we aýaly gizlenmäge mejbur boldular, sebäbi ýakynda polisiýa işgärleri we FSB öýlerine birnäçe gezek gelip, türkmen dissidentini rugsatsyz sorag etdiler.

Metbugat habarnamasy THF tarapyndan berlen materiallara esaslanyp taýýarlandy.

De Demokratiýa Burgerune Wan Türkmenistan

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy: Nurgeldi Halykow azatlyga çykdy
Azatlyk Radiosy: Nurgeldi Halykow azatlyga çykdy
Azatlyk Radiosy: “THF: Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy“
Azatlyk Radiosy: “THF: Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy“
Azatlyk Radiosy:Türkmenistanda tussag edilen aktiwiste geçmişdäki 'etmişler' esasynda iş kesilipdir
Azatlyk Radiosy:Türkmenistanda tussag edilen aktiwiste geçmişdäki 'etmişler' esasynda iş kesilipdir
Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy.
Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy.
Stambuldaky ýaşaýyş jaýynyň weýran bolmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, bir türkmen öldi.
Stambuldaky ýaşaýyş jaýynyň weýran bolmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, bir türkmen öldi.