Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmenistanyň prezidenti Içeri işler ministrliginiň başlygyny aýyrdy we polisiýany korrupsiýada aýyplady.

Türkmenistanyň prezidenti Içeri işler ministrliginiň başlygyny aýyrdy we polisiýany korrupsiýada aýyplady.

Duşenbe güni Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Içeri işler ministri Akmämmet Rahmanowy wezipesinden aýyrdy we ilatyň durmuşyna päsgel berýän we işleriň, şol sanda daşary ýurtlylaryň ýagdaýyny kynlaşdyrýan korrumpirlenen polisiýa işgärlerine hüjüm etdi.

Geçen ýylyň ahyrynda ömürlük türkmen lideri Saparmyrat Nyýazow ölenden soň, täze prezident 2007-nji ýylyň fewralynda döwlet baştutany bolmak bilen, türkmenbaşy tarapyndan ýola goýlan golastyndakylara aç-açan käýinç bermek däbini dowam etdirdi.

Berdimuhammedow agşamky "Watan" programmasynda "Sanawda görkezilen ähli kemçilikler üçin men sizi boşadýaryn ... Soňra göreris" -diýdi. Ministriň orunbasary, 48 ýaşly Hojamyrat Annagurbanow Içeri işler ministrliginiň täze başlygy wezipesine bellendi. Prezidentiň kararynda, Rahmanowyň Içeri işler ministrliginiň başlygy hökmünde gol astyndakylara ýeterlik talaplary we olaryň arasyndaky düzgün-nyzamyň gowşadylmagy nygtalýar. Halkara adam hukuklary guramalary Türkmenistanyň hukuk goraýjy guramalarynyň derňew astyndaky adamlary we iş kesilenleri gynaýandygyny, tussag edilenleriň köpüsine adalatly garalmaýandygyny aýtdy.

Türkmenistanyň köp ýaşaýjysy, Nyýazowyň diktatorlyk dolandyryşyndan soň, durmuşyň gowulaşmagyna we azatlyklaryň artmagyna umyt bildirýärler. Berdimuhammedow ozalky hökümdaryň kesen pensiýalaryny garrylara we maýyplara gaýtaryp, birnäçe saýlaw wadasyny ýerine ýetirdi, ýöne çalt reformalara umyt bolmajakdygyny we “demokratiýa importynyň” bolmajakdygyny Günbatara duýduryş berdi.

"POGONLY ŞAGALLAR"

Berdimuhamedow duşenbe güni Içeri işler ministrliginiň işgärleri bilen geçirilen ýygnakda parahatçylyk we özara jogapkärçiligiň howpsuzlyk ministrliginde giňden ýaýrandygyny aýtdy.

"Näme üçin (neşe söwdagärlerini) tutmaýarsyňyz ...? Sebäbi olar (polisiýa) bilen bilelikde işleýär!" -diýip prezident gaharly nygtady.

"Olar raýatlarymyzyň daşary ýurda gitmegine päsgelçilik döretdiler" -diýdi. Prezidentiň sözlerine görä, Içeri işler ministrliginiň ýalňyşlygy sebäpli kynçylyklar ýurduň içinde ýüze çykypdyr. "Näme üçin ýurtda sebitden sebite syýahat etmek üçin petek ýok (ulag üçin)? Olary bir aý öňünden satyn alyp, sonra bolsa satýarsyňyz!"-diýip ýokary wezipeli işärleri günäkärledi.

Döwlet habar gullugy Türkmen Habarlary geçen ýyl we şu ýylyň ilkinji aýlarynda dürli kanun bozulmalary sebäpli Içeri işler ministrliginiň hataryndan 219 ofiser bilen birlikde 300-den gowrak adamyň işden aýrylandygyny habar berdi.

Berdimuhammedow polisiýa işgärlerine "ýa dogry işlärsiňiz, ýa-da hemmäňizi ýeke-ýekeden üýtgederin" -diýdi.

Türkmen Habarlary ýurtdaky korrupsiýa faktlaryna ünsi çekip, “polisiýa işgärleriniň ýaş türkmen kärhanalary üçin emeli kynçylyklary gurnandygyny” we wekillerini para tölemäge mejbur edendigini habar berdi.

Döwlet gullugy: "Görkezilen düzgünleri kabul etmedikler şantaj we talaňçylyk bilen ýüzbe-ýüz bolmalydy" diýip habarlar gullugy dowam edýär.

Türkmen Habarlary Berdimuhammedowyň sözlerine salgylanyp, "kök uran jenaýat işleriniň köplenç daşary ýurt kompaniýalarynyň Türkmenistandaky işine päsgel berýändigini" aýdýar.

Reýter

Iň soňky habarlar

Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....
"Suwa  we erkinlige teşnelik"
"Suwa we erkinlige teşnelik"
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet departamenti
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet...
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“