Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Aşgabatda täze tussag edilmeler.

 Aşgabatda täze tussag edilmeler.

Geçen hepde türkmenleriň ýörite gulluklary tarapyndan amala aşyrylan täze tussaglyklar barada Aşgabatdan bölekleýin maglumatlar gelip gowuşýar.

Birnäçe gün ozal maşgalasy bilen Türkmenistandan gaçyp gelen 33 ýaşly Wiktor Belýaýew AHM Memorial-e 2004-nji ýylyň 19-njy iýulynda Aşgabatda etniki Özbek Mamur Ataýewiň we öňki diş lukmany Seýran Askerowiç Mammedowyň tussag edilendigini aýtdy.

Ikisine-de Türkmenistan döwlet serhediniň bikanun geçmegine gatnaşmakda aýyplama bildirildi (Jenaýat kodeksiniň 214-nji maddasy). Ondan öň tussag edilenleriň ikisiniň aýallary we çagalary Ýewropa ýurtlarynyň birine gidip, syýasy gaçybatalga sorapdy.

Tussag edilenden derrew Mammadowyň öýünde gözleg geçirildi we garyndaşlarynyň habar bermegine görä howpsuzlyk gullugy tussag edilenleriň ikisini-de getirip, ýençdiler.

19-njy iýulda aragatnaşyk hünärmeni Wiktor Serwerowiç Belýaýewiň öýüniň golaýynda gabaw guruldy, emma tussag edilmek barada maglumat alansoň, ejesi, aýaly we bir ýarym ýaşly gyzy bilen gizlinlikde ýurtdan gaçdy. Soňky habarlara görä, Belýaýewiň Aşgabatdaky öýi möhürlenipdir we gözlenýänleriň sanawyna girizilipdir.

Käbir maglumatlara görä, Kopetdag restoranynyň golaýynda ýerleşýän oýun kompýuter klubynyň başlygy Ataýew bilen Mammadow bilen bilelikde, 24 ýaşly Döwlet Nyýazdurdyýewiň, aýaly Gozeliň we ejesi Käkilik Nyýazdurdyýewanyň (oppozisiýa Respublikan partiýasynyň aktiwistleri sürgündäki Parahat we Saparmyrat Yklymowlaryň aýal dogany), Aşgabat Türkmenistanda tussag edildi.

Şwesiýada ýaşaýan Parahat Yklymow, Adam hukuklary merkezine Döwlet, Gözel we Käkilik Nyýazdurdyýewanyň geçen hepde tussag edilendigini tassyklady, ýöne häzirki wagtda Türkmenistanyň Jenaýat kodeksiniň 214-nji maddasyna laýyklykda günäkärlenýän diňe Döwletiň tussag edilýändigini aýtdy. Plehanow adyndaky Russiýanyň Ykdysadyýet akademiýasynyň öňki talyby Döwlet Nyýazdurdyýew 2002-nji ýylyň güýzünde maşgala biznesi bilen Türkmenistana geldi, şondan soň häkimiýetler oňa ýurtdan çykmagy gadagan etdiler. Parahat Yklymowyň pikiriçe, Döwlet 25-nji iýul, ýekşenbe güni tussag edildi.

Täze repressiýa kampaniýasynyň näderejede giňdigini aýtmak kyn. Käbir oppozisiýa çeşmeleri soňky bir hepdäniň dowamynda 20-den 100-e çenli adamyň tussag edilendigini öňe sürýärler.

Bu tussag edilmeleriň ýaňy-ýakynda Aşgabatda hökümete garşy listowkalary ýaýratmak kampaniýasy ýa-da häkimiýetleriň ýurtdan gaçyp barýan "şübheli adamlaryň" köpelmeginiň öňüni almak synanyşygy bilen baglanyşyklydygy öňe sürüldi.

Witaliý Ponomarew.

AHM „Memorial“

Iň soňky habarlar

Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçihanasynyň dykgatyna!  Deportasiýa merkezlerinde ýygnanan ýüzlerçe türkmen bar, üçüsi ýenjilmelere sezewar boldy.
Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçihanasynyň dykgatyna! Deportasiýa merkezlerinde ýygnanan ýüzlerçe...
MOSKWA HELSINKI TOPARYNYŇ ÇÄKLENDIRILMEGI BILEN BAGLANŞYKLY "RAÝAT RAÝDAŞLYGY" PLATFORMASYNYŇ BEÝANY.
MOSKWA HELSINKI TOPARYNYŇ ÇÄKLENDIRILMEGI BILEN BAGLANŞYKLY "RAÝAT RAÝDAŞLYGY" PLATFORMASYNYŇ...
Памяти Огулсапар Мурадовой/Ogulsapar Myradowanyň hatyrasyna.
Памяти Огулсапар Мурадовой/Ogulsapar Myradowanyň hatyrasyna.
 Türkmenistan hökümediniň aktiwistleri yzarlamagy, şübhelenmegi, eden etdiligi we gödekligi.
Türkmenistan hökümediniň aktiwistleri yzarlamagy, şübhelenmegi, eden etdiligi we gödekligi.
Чиновники Туркменистана:преследования и грубость продолжаются/Yzarlamalar we gögekçilik dowam edýar.
Чиновники Туркменистана:преследования и грубость продолжаются/Yzarlamalar we gögekçilik dowam edýar.