Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmenistanda howsuzlyk çärelerini we aktiwistleriň garyndaşlaryna edilýän basyşy güýçlendirýärler.

Türkmenistanda howsuzlyk çärelerini we aktiwistleriň garyndaşlaryna edilýän basyşy güýçlendirýärler.

Uly göwrümli barlaglar, öňüni alyş gepleşikleri we aktiwistleriň garyndaşlaryny soraga çekmek, ýurduň häkimiýetleri ähli mümkin bolan ähli gözegçilik gurallaryny ulanýarlar.

Aşgabatdan gelen habarlara görä, daşary ýurtlarda hereket edýän türkmen oppozisiýasy indiki hepde ýurduň içinde nägilelik ýörişlerine başlamagy baradaky çagyryşlaryndan soň, soňky günlerde birnäçe paýtagtda ýerleşýän mekdeplerde orta mekdep okuwçylary bilen “düşündiriş işleri” geçirildi. Käbir okuwçylaryň ene-atalary hem mekdeplere çagyryldy. Gürrüňdeşlikler okuw jaýynyň ýolbaşçylary tarapyndan, raýat eşigine geýnen näbelli adamlaryň gatnaşmagynda geçirildi. Şaýatlaryň sözlerine görä, gepleşik gaty ýiti görnüşde bolupdyr. Mekdep okuwçylaryndan rugsatsyz köçe çärelerine gatnaşmazlyk talap edildi. Şeýle çärelere gatnaşyjy okuwçylaryň mekdeplerden kowuljakdygy, mugallymlaryň hem işinden kowuljakdygy aýdyldy. Bu habarlar mekdep okuwçylarynyň ene-atalarynyň arasynda gahar-gazap döretdi.

Howpsuzlyk düzgünini pugtalandyrmagyň çäginde Aşgabadyň birnäçe etrapçaasynda uly göwrümli barlaglar geçirilýär. Düýn, prezident ýolunyň golaýyndaky köp gatly jaýlaryň birinde polisiýanyň, ýerli häkimýetiň we raýat eşikli näbelli adamlaryň gatnaşmagynda kwartiralary aýlandylar, pasportlary barladylar, maglumatlary bellige aldylar , nätanyşlaryň bardygyny ýa-da ýokdugyny anykladylar. Iki hepde ozal hem şuňa meňzeş barlag geçirilipdi, ýöne ol wagt diňe ýerli etrap polisiýa işgäri gatnaşypdy.

8-nji sentýabrda Mary welaýatynyň Baýramaly şäherinde üç sany gyz dogany, Kakaliýewalary migrasiýa gullugynyň şäher bölümine eltilendigi habar berildi. Resmiler söhbetdeşlikde Türkiýedäki aýal dogany Gulnaranyň prezident Berdymuhamedowy tankytlamaly däldigini aýtdylar. Eger YouTube wideolaryny aýyrmasa, siz işleriňizi ýitirersiňiz we "tutuş maşgalaňyz ejir çeker" diýip duýduryş berdiler. Gulnabad, Gülşirin we Gulýaýmdan "aýal dogany Gülnara täsir etmek" talap edildi. Şondan soň garyndaşlary Gulnara jaň edip, ondan internetde çykyş etmegini bes etmegini islediler.

Täjigül Begmedowa, Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gaznasy

Witaliý Ponamarýow, Memorial adam hukuklar merkezi.

Iň soňky habarlar

Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....
"Suwa  we erkinlige teşnelik"
"Suwa we erkinlige teşnelik"
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet departamenti
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet...
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“