Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Natalýa Şabuntsyň ýurtdan çykmagy gadagan edildi.

 Natalýa Şabuntsyň ýurtdan çykmagy gadagan edildi.

Memorial Adam Hukuklary Merkezi 2004-nji ýylyň 26-njy awgustynda Raýat Mertebesi guramasynyň öňki aktiwisti Natalýa Şabuntsyň Aşgabatdan Daşoguza uçýan uçara münmegine rugsat berilmändigini habar berdi (2004-nji ýylyň 29.08-nji ýyldaky Memorial AHM press-relizine serediň).

Şu gün Şabunts Memorial Adam Hukuklary Merkezine telefon arkaly habar berdi, dürli çeşmeleriň tassyklamagyna görä, ýörite hyzmatlaryň onuň ýurtdan çykmagyny gadagan etmegi we galybersede uçar peteklerini satmagy gadagan edýär.

4-nji sentýabrda Şabunts Moskwa uçmagy meýilleşdirýärdi, ýöne 30-njy awgustda petegi yzyna gaýtarmaly boldy, sebäbi häkimiýetler birnäçe aý ozal petek satan kassire "çynlakaý kynçylyk" döredip haýbat atypdyr. Şabunts: "Kassanyň işgärinden başdan geçiren kynçylyklary barada ýazan hatyny aldym ... Başga adamlaryň men sebäpli yzarlanmagyny islämok" -diýdi.

Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrliginiň başlygyna eden ýüzlenmesi jogapsyz galdy. Bu aralykda, Şabuntsyň telefonda gürleşen MNB işgäri, agentliginiň özüne howa petekleriniň satylmagyny gadagan etmek bilen baglanyşyklydygyny inkär etmäge synanyşdy.

Şabunts kömek üçin ýerli ÝHHG-nyň ofisine ýüz tutdy, ýöne oňa beýleki ejir çekenleriň ulanyp biljek görelde döretmezligi üçin bu iş bilen meşgullanmajakdyklaryny aýtdylar.

Natalýa Şabunts telefon söhbetdeşliginiň ahyrynda: "Ýagdaýyň sag-aman çözülmegine we Russiýadaky ogullarymyň ýanyna uçup biljekdigime umyt edýärin" -diýdi.

Witaliý Ponomarew.

Memorial Adam Hukuklary Merkezi

Iň soňky habarlar

ÝHHG, ýurtda adam hukuklary babatynda hakyky ösüş gazanylýança Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy giňeltmeli däldir.  Döwlete degişli bolmadyk Halkara jemgyýetçilik guramalarynyň ýüzlenmesi.
ÝHHG, ýurtda adam hukuklary babatynda hakyky ösüş gazanylýança Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy...
Prezident daýhanlaryň çözülmeýän meselesini çözýärmi ýa çigişdirýär?
Prezident daýhanlaryň çözülmeýän meselesini çözýärmi ýa çigişdirýär?
Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy. Oňa pul jerimesi salyndy
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy....
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok