Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmenistan tölegli lukmançylyk kömegini girizýär.

Türkmenistan tölegli lukmançylyk kömegini girizýär.

Türkmenistanyň prezidenti Saparmyrat Nyýazow, Türkmenistanyň saglygy goraýyş üçin döwlet çykdajylaryny azaldýan we tölegli lukmançylyk kömegini girizýän karara gol çekdi.

ITAR-TASS-a prezident administrasiýasynda habar berlişi ýaly, "göz, diş, deri, aşgazan-içege, ýürek-damar keselleri ýaly kiçi ýerlerde" işleýän paýtagt we sebit lukmançylyk edaralary öz-özüňi maliýeleşdirmäge geçirilýär.

"Saglygy goramak" bölümi boýunça býudjet serişdeleri orta we kiçi lukmançylyk işgärleriniň sanynyň 15 müň adam azalmagy sebäpli azalýar.

Resminamada "Türkmenistanyň raýatlarynyň saglygyny goramagyň döwlet kepillikleri barada" ozal kabul edilen karar indi nädogry hasaplanýar. Tiz kömek we gyssagly kömek hyzmatlary, göwrelilik we çaga dogurmak, lukmanyň polikliniki, stasionar bejergiden öýüne çagyryşy, şeýle hem 14 ýaşa çenli çagalar, maýyplar we uruş weteranlary üçin prosedura hyzmatlaryny bermek mugt galýar. Döwlet onkologiki, endokrin, inçekesel we akyl hassalary bolan näsaglara mugt bejergini, neşekeşlik we alkogolizm üçin ýörite kömegi kepillendirýär.

2006-njy ýyla çenli prezidentiň karary bilen 1996-njy ýyldan bäri meýletin bolup, 2 milliondan gowrak adamy, ýagny işçileriň 85 göterimini öz içine alýan hökmany saglyk ätiýaçlandyryşynyň girizilmegi göz öňünde tutulýar.

Praým-TASS.

Iň soňky habarlar

  Поездка в Туркменистан - часть 2/Meniň Türkmenistana gidip-gelişim, 2-nji bölüm
Поездка в Туркменистан - часть 2/Meniň Türkmenistana gidip-gelişim, 2-nji bölüm
Meniň Türkmenistana gidip-gelişim. 2-nji bölüm.
Meniň Türkmenistana gidip-gelişim. 2-nji bölüm.
 Türkmenistan BMG-ä žurnalist Ogulsapar Myradowa we geý lukman Kasymberdi Garaýew hakda jogap berdi.
Türkmenistan BMG-ä žurnalist Ogulsapar Myradowa we geý lukman Kasymberdi Garaýew hakda jogap berdi....
 THF türkmen resmilerini deportasiýa merkezlerindäki türkmenleriň ýagdaýyna üns bermäge çagyrýar.
THF türkmen resmilerini deportasiýa merkezlerindäki türkmenleriň ýagdaýyna üns bermäge çagyrýar.
Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçihanasynyň dykgatyna!  Deportasiýa merkezlerinde ýygnanan ýüzlerçe türkmen bar, üçüsi ýenjilmelere sezewar boldy.
Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçihanasynyň dykgatyna! Deportasiýa merkezlerinde ýygnanan ýüzlerçe...