Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Çehiýanyň prezidenti jenap Waslaw Klausa açyk hat.

Çehiýanyň prezidenti jenap Waslaw Klausa açyk hat.

Çehiýanyň prezidenti jenap Waslaw Klausa açyk hat.

Hormatly jenap Prezident,

“Gündogar hyzmatdaşlyk” sammitinde we 7-8-nji maýda Pragada meýilleşdirilýän “Nabucco” taslamasynda Türkmenistanyň ýokary derejeli wekilleriniň bardygyny göz öňünde tutup, adam hukuklary guramasy Türkmen Helsinki gaznasy bu ýurtdaky adam hukuklarynyň ýagdaýyna alada bildirýär. Halkara jemgyýetçiligi Türkmenistanyň prezidenti wezipesine girişeli iki ýyldan gowrak wagt bäri adam hukuklary ýagdaýyny garaňkylaşdyrmagy dowam etdirýän Gurbanguly Berdimuhammedowy öňki prezident Nyýazowyň döwründen galan repressiw hereketleri duruzmaga çagyrdy.

Ýokary derejeli duşuşygyň öňüsyrasynda ýene bir gezek Türkmenistanyň prezidentine we häkimiýetlerine ýüzlenýäris:

1. Türkmenleriň syýasy tussaglaryny we wyždan tussaglaryny boşatmak baradaky on müňlerçe adamyň haýyşyna jogap beriň. Azatlyk radiosynyň žurnalisti Ogulsapar Myradowanyň 2006-njy ýylyň sentýabr aýynda türmedäki ölümi barada çynlakaý derňew işine başlaň.

2. Nyýazow rejimi tarapyndan adalatsyz ejir çekenlere kanuny gorag, öwezini dolmak we dikeltmek boýunça tutuş ýurt boýunça işe başlaň.

3. Oppozisiýaçylara, aktiwistlere, garyndaşlaryna we dostlaryna hereket we işjeňlik azatlygyny beriň.

4. Garaşsyz jemgyýetçilik guramalaryna hökümetiň päsgelçiliksiz işlemäge, şeýle hem Türkmenistanyň içinde işlemek üçin daşary ýurtda hasaba alnan türkmen jemgyýetçilik guramalaryna mümkinçilik beriň.

5. Garaşsyz habar beriş serişdelerine ýurtdaky işlerini erkin alyp barmak mümkinçiligi beriň.

Hormatly jenap Prezident Waslaw Klaus we Türkmenistanyň halkara hyzmatdaşlary, hususan-da ÝB ýurtlary we ABŞ, adam hukuklarynda hakyky üýtgeşmeler maksady bilen Aşgabat bilen geçirilen gepleşiklerdäki tekliplerimizi göz öňünde tutmagyňyzy haýyş edýäris.

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gaznasy.

P.S. 7-nji maýda Pragada Palackeho meýdançasynda sagat 11.00-da THF we Amnesty International guramasynyň Çeh bölümi Türkmenistanda adam hukuklarynyň bozulmagyna garşy piket geçirdi.

Amnesty Internationa

Iň soňky habarlar

Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....
"Suwa  we erkinlige teşnelik"
"Suwa we erkinlige teşnelik"
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet departamenti
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet...
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“