Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.

Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.

THF türk prokuraturasynyň birnäçe türkmen migrantynyň işini derňeýändigi barada maglumat aldy. Görnüşi ýaly, 2022-nji ýylyň noýabr aýynda “Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky 2-nji Baş konsuly Merdan Mustakow” 2023-nji ýylyň 19-njy maýynda Stambulda tussag edilen blogçy Farhat Meýmangulyýewiň adyny öz içine alýan şikaýat beripdir. Bu resminamada, türkmen diplomatynyň pikirine görä, daşary ýurt döwletiniň prezidentine garşy jenaýat hökmünde häsiýetlendirilýän kemsitmeler, haýbat atmalar, utandyrmak we duşmançylyk çagyryşlary eşidilýän YouTube kanallaryna baglanyşyklar bar. Ýolbaşçy işgär "güman edilýänleriň guramaçylykly topar hökmünde çykyş edendiklerini" ýaňsydýar.

Başga bir düşündiriş, 2023-nji ýylyň iýulynda Türkiýeden Türkmenistana deportasiýa edilen “Oýan Türkmen” kanalynyň esaslandyryjysy blogçy Röwşen Glyjowyň, galp jenaýat işi sebäpli 17 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Görnüşi ýaly, türkmen häkimiýetleri blogçynyň ene-atasyny onuň bilen gatnaşyklaryndan ýüz öwürýän beýannama ýazmaga mejbur etdi.

Içerki adam şeýle hem, 2023-nji ýylyň awgust aýynda deportasiýa edilen protest hereketleriniň birine gatnaşan Döwran Ymamowyň ykbaly barada-da düşündiriş berdi. Türkmenistana gelensoň, howpsuzlyk güýçleri tarapyndan tussag edildi. Kakasy muny bilip, derrew Türkmenabat şäher polisiýasyna baryp gördi we gatnaşyklaryndan ýüz öwürmek isleglerine jogap edip oglunyň günäkärdigini subut etmelerini talap etdi. Şondan soň çeşmäniň aýdyşy ýaly “ýigit öýüne iberildi, Döwranyň ýaşlygyny göz öňünde tutup, Ymamow - ulusyna ogly bilen pikir alyşmagy we ýigidiň ykbalyny zaýalamazlyk üçin ony “erbet adamlar” toparyna ýakynlaşmaga ýol bermezligi maslahat berdiler”.

Ondan öň “Azat Türkmen” Youtube kanalynda 2023-nji ýylyň dekabr aýynyň başynda Russiýadan Türkmenistana deportasiýa edilen Mälikberdi Allaberdiýewiň kakasynyň, häkimiýetleriň zalymlygyndan gorkup, oglunyň ykbalyny düşündirmekden gorkýandygy habar berildi. 2023-nji ýylyň 17-nji oktýabrynda Stambuldan Türkmenistana deportasiýa edilen Serdar Durdylyýew dostlaryna ýagdaýynyň gowudygyny aýtdy. Internet söhbetdeşliklerine yzygiderli gatnaşmagy başarýar, şeýle-de bolsa, şahsy söhbetdeşliklerde häkimiýetleriň Türkmenistana mejbury gaýdyp gelmegine nähili garaýandygy barada soramazlygy haýyş edýär.

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gaznasy.

Iň soňky habarlar

Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....
"Suwa  we erkinlige teşnelik"
"Suwa we erkinlige teşnelik"
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet departamenti
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet...
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“