Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmeniň hukuk goraýjy edaralarynyň ýokary wezipeli adamlary kadadan çykma bolmazdan tussag edildi.

Türkmeniň hukuk goraýjy edaralarynyň ýokary wezipeli adamlary kadadan çykma bolmazdan tussag edildi.

ZPA gullugynyň habarçysyna beren interwýusynda Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň iş gullugynyň öňki başlygy, häzirki wagtda Ulýanowsk sebitiniň salgyt polkownigi Waleriý Rusanow ýokary derejeli türkmen häkimiýet işgärleriniň arasynda tussag edilmeleriň soňky köp sanly sebäpleri barada gürrüň berdi.

Mysal hökmünde Rusanow Içeri işler ministrliginiň we respublikanyň KNB-niň öňki başlygy Poran Berdiýewiň işden aýrylmagy we tussag edilmegi meselesini mysal getirdi. Berdýew, beýleki hukuk goraýjy işgärler ýaly Owganystandan neşe gaçakçylygyna işjeň gatnaşdy we bu bäsdeşleriniň arasynda nägilelige sebäp boldy. Rusanowyň pikiriçe, bular, hususan-da, Nyýazowyň iň ýakyn kömekçisi Ýolly Gurbanmuradow we birnäçe dogany. Ýaňy-ýakynda işden aýrylan Türkmenistanyň Baş prokurory Gurbanbibi Atajanowa hem neşe söwdasyna hem gatnaşýar. Atajanowa, 1996-njy ýylda işe başlanyndan soň neşe gaçakçylygyny işjeň öňe sürdi.

ZPA.

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy: Nurgeldi Halykow azatlyga çykdy
Azatlyk Radiosy: Nurgeldi Halykow azatlyga çykdy
Azatlyk Radiosy: “THF: Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy“
Azatlyk Radiosy: “THF: Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy“
Azatlyk Radiosy:Türkmenistanda tussag edilen aktiwiste geçmişdäki 'etmişler' esasynda iş kesilipdir
Azatlyk Radiosy:Türkmenistanda tussag edilen aktiwiste geçmişdäki 'etmişler' esasynda iş kesilipdir
Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy.
Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy.
Stambuldaky ýaşaýyş jaýynyň weýran bolmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, bir türkmen öldi.
Stambuldaky ýaşaýyş jaýynyň weýran bolmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, bir türkmen öldi.