Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Täze repressiýalaryň başlangyjy?

Täze repressiýalaryň başlangyjy?

Aşgabadyň ýaşaýjylary döwlet ulgamyny abraýdan düşürýän “myş-myş ýaýradandygy üçin” yzarlanýar.

Diktator Türkmenbaşynyň aradan çykmagyna garamazdan, Türkmenistandaky repressiw enjamlar raýatlara edilýän basyşy ýeňilleşdirmek niýeti ýok. “Fergana.Ru” habarçylarynyň habar berşi ýaly “ýetim galan” Türkmenistanda, “döwlet ulgamyny abraýdan düşürýän myş-myş ýaýratmak” aýyplamasy bilen raýatlaryň tussag edilmeginiň ilkinji wakalary Aşgabatda hasaba alyndy. Taksi sürüjileri we dükan işgärleri Türkmenistanyň ölen prezidentiniň şahsyýeti barada soraglar berip, müşderilerini gürlemäge synanyşanda azyndan iki ýagdaý ygtybarly bilinýär. Şahsy gepleşikleriň mazmuny derrew milli howpsuzlyk edaralaryna mälim boldy we “söhbetdeş raýatlar” tussag edildi. Birnäçe tussagyň tussaglykda saklanýandygy we wepalylygyny kesgitlemek üçin dostlary we garyndaşlary barada gözleg geçirilýändigi mälimdir. Tutulanlaryň geljekki ykbaly barada entek hiç zat belli däl.

Bu hereketler, Türkmenistanyň täze hökümetiniň ýurduň täze prezidentiniň saýlanmagyndan öňki döwürde "jemgyýetde durnuklylygy saklamak" baradaky buýrugyna doly laýyk gelýär. Ýatladýarys, 23-nji dekabrda geçirilen Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň we Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň bilelikdäki ýygnagyny jemläp, Türkmenistanyň Prezidentiniň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiriji G. Berdimuhammedow gatnaşyjylaryň ünsüni berk gözegçilik astynda saklamagyň zerurlygyna gönükdirdi: “Döwletiň durmuşynyň ähli meseleleri we esasanam ilatyň azyk üpjünçiligi, şeýle hem zerur harytlaryň bahasy ähli hyzmatlaryň we desgalaryň üznüksiz işlemegini üpjün edýär, ýurtda asudalygy we durnuklylygy, halkyň agzybirligi we jebisligi saklamak üçin ähli çäreleri görýär”- diýip “Türkmenistan: Altyn asyr” portaly habar berdi. Fergana.Ru habar gullugynyň habarçylarynyň habar bermegine görä, jaýlanyş gününi hasaba almazdan, prezident ölenden soň Aşgabatda polisiýa işgärleriniň sany ep-esli artmady. Ýöne ähli serhetler ýapyk, şäherleriň arasyndaky howa gatnawy ýatyryldy, ähli ýollar gözegçilik nokatlary bilen petiklendi, howa menzili berk howpsuzlyk astynda, başga welaýatda hasapda duran awtoulaglar Aşgabat şäherinden çykarylýar we paýtagtyň merkezi köçelerinde gije polisiýa awtoulaglary gözegçilik edýär.

Fergana.Ru

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy: Nurgeldi Halykow azatlyga çykdy
Azatlyk Radiosy: Nurgeldi Halykow azatlyga çykdy
Azatlyk Radiosy: “THF: Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy“
Azatlyk Radiosy: “THF: Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy“
Azatlyk Radiosy:Türkmenistanda tussag edilen aktiwiste geçmişdäki 'etmişler' esasynda iş kesilipdir
Azatlyk Radiosy:Türkmenistanda tussag edilen aktiwiste geçmişdäki 'etmişler' esasynda iş kesilipdir
Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy.
Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy.
Stambuldaky ýaşaýyş jaýynyň weýran bolmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, bir türkmen öldi.
Stambuldaky ýaşaýyş jaýynyň weýran bolmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, bir türkmen öldi.