Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Hökümet ýerli derejede saýlaw prosesine gözegçilik edýär.

Hökümet ýerli derejede saýlaw prosesine gözegçilik edýär.

Häkimiýetler, Türkmenistanyň ýerli dolandyryşa dalaşgärleriň goşmaça kandidaturasyny we bellige alynmagyny üstünlikli tamamlandygyny we saýlaw kampaniýasynyň raýatlaryň gatnaşmagynda geçirilýändigini habar berdiler. NBCA synçylary saýlawçylaryň ýetip gelýän ses berişlik barada az zat bilýändiklerini we saýlawçylaryň dolandyryjy rejime wepalylyk üçin dalaşgärleri saýlamaga mejbur edilýändigini bellediler.

3-nji dekabrda Türkmenistanyň raýatlary etrap we şäher halk geňeşiniň agzalaryny saýlamaly bolarlar (halk geňeşleri). Merkezi saýlaw komissiýasy 2640 mandat üçin dalaş edýän 6133 dalaşgäri hasaba aldy.

Döwlet habar beriş serişdeleri saýlaw prosesini işjeň ýagdaýda beýan edýär, köplenç wekilçilikli häkimiýetlere “mynasyp dalaşgärler” hödürlenýän toparlaryň ýygnaklary barada habar berýär.

NBCA-nyň Türkmenistandaky çeşmeleri dalaşgärleriň sanawynyň häkimiýetler tarapyndan öňünden düzülendigini we dalaşgärleriň şahsyýetleriniň Milli Howpsuzlyk Ministrligi tarapyndan berk saýlanmalydygyny aýdýarlar.

Türkmenleriň hukuk goraýjy aktiwisti NBCA-a beren interwýusynda: "Köp saýlaw okrugynda barlagdan geçen we rejime wepaly iki dalaşgär taýynlandy".

16-njy noýabrda Türkmeniň Adam Hukuklary Başlangyjy, saýlawlaryň häkimiýetler tarapyndan doly gözegçilik astynda saklanjakdygyna alada bildirdi, sebäbi “hökümet işgärleri ýeke-täk hökümete tarap dalaş edýän dalaşgärleri tassyklaýar we saýlaw toparynyň wekilleri polisiýa bilen bilelikde saýlawçylaryň öýlerine baryp, zerur bolşy ýaly ses bermäge mejbur edýärler.”

Hökümetiň saýlaw prosesine gözegçilik edýändigi bolsa, zähmet toparlarynyň ýygnaklarynda ara alnyp maslahatlaşylmadyk ýa-da hödürlenmedik adamlaryň atlary hasaba alnan dalaşgärleriň sanawynda görkezilende faktlar bilen görkezilýär.

Mysal üçin, Aşgabatdaky näbelli çeşmelere görä, dalaşgärleriň arasynda Milli Paralimpiýa Komitetiniň we Ýörite Olimpiýa Milli Merkeziniň başlygy bardy, maýyp türgenleriň sözlerine görä hiç kim ony dalaşgär görkezmedi.

Şeýle hem, häkimiýetleriň ýakyn wagtda geçiriljek saýlawlaryň goşmaça we demokratik boljakdygy baradaky sözlerine ynanýan raýatlaryň özlerini halk geňeşiniň deputatlary wezipesine hödürlemäge synanyşandyklary, ýöne ýörite hyzmatlar tarapyndan "işlenip", bu pikirden ýüz öwürendigi habar berilýär.

“Bu şowsuz dalaşgärleriň biri - Balkan welaýatynyň mugallymy, sebitleýin milli howpsuzlyk bölüminde geçirilen söhbetdeşlige çagyryldy. Şondan soň ol ​​saýlawlara gatnaşmakdan ýüz öwürdi"-diýip, Türkmen Helsinki Adam Hukuklary Gaznasynyň başlygy Täjigül Begmedowa NBCA habar berdi.

(NBCA sebitiň dürli künjeginden gelen köp sanly syýasy teswirçiniň düşündirişini we derňewini berýär.)

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirýär
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana...
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....