Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Azatlyk radiosy Aşgabatdaky tussag edilmeler barada.

Azatlyk radiosy Aşgabatdaky tussag edilmeler barada.

Jurnalistleri goramak komiteti Türkmenistanda "Azatlyk" radiosynyň türkmen gullugynyň erkin işgäri Ogulsapar Myradowanyň we onuň çagalarynyň tussag edilmegine berk garşylyk görkezdi. Soňky günlerde türkmen häkimiýetleri Türkmen Helsinki gaznasy bilen baglanyşykly azyndan 7 adamy tussag etdi. Ynsan hukuklaryny goraýjylar tussag edilenleriň erbet garalmagyna we gynamalara sezewar edilmeginden gorkýarlar.

Jurnalist 58 ýaşly Ogulsapar Myradowa öň işlän adam hukuklary guramasy bolan Türkmen Helsinki gaznasynyň iki aktiwisti bilen bir wagtda diýen ýaly tussag edildi. Bolgariýada ýerleşýän guramanyň baştutany Täjigul Begmedowanyň garyndaşy hem tussag edildi, onuň aýtmagya görä adam hukuklary bilen baglanyşykly hiç hili işe gatnaşmady.

"Azatlyk" radiosynyň türkmen gullugy üçin maglumat programmalarynyň alyp baryjysy Myrat Rahymowyň sözlerine görä, Myradowa "Azatlyk" radiosy bilen hyzmatdaşlygy ýaňy üç aý ozal başlapdy we habarlary syýasy temalara kän bir täsir etmedi.

Myrat Rahymow: "Ol bar bolan syýasy rejimi tankytlamady" -diýdi. - Esasan, ol türkmenleriň köpçülikleýin fermalarynda ýa-da adamlaryň durmuşynyň sosial ulgamynda ýagdaýy suratlandyrdy. Ilkinji çykyşyndan soň derrew gözegçilik geçirilip başlandy, ýerli KNB-e çagyryldy we derrew "bilinendigini" habar berdi.

Myradowa tussag edilenden bir gün soň, üç çagasy hem tussag edilmek üçin görkezme bolmazdan tussag edildi, Myradowanyň beýleki garyndaşlarynyň telefonlary petiklendi we jurnalistler bilen aragatnaşyk saklamak gadagan edildi. Adam hukuklaryny goraýjy guramanyň Ýewropa we Merkezi Aziýa boýunça müdiri Holli Kartner "Prima News" habar gullugyna beren interwýusynda "Tussag edilenleriň gynamalara we ýowuz daraşmak ähtimallygyna alada bildirýäris" -diýdi. "Türkmenistan dünýädäki iň repressiw döwletleriň biri we bu adamlaryň başgaça pikirleri ýok etmek maksady bilen tussag edilendigine ynanýarys."

Türkmenistanyň milli howpsuzlyk ministri Geldymuhammet Aşyrmuhammedow 19-njy iýunda efire berlen telewideniýede eden çykyşynda sürgün edilen türkmen oppozisiýa işgärlerini Saparmyrat Nyýazowyň rejimini durnuksyzlaşdyrmakda aýyplady.

Myrat Rahymowyň pikiriçe, repressiýalar ýörite Türkmen Helsinki gaznasyna garşy gönükdirilýär: “Bu ýerde oppozisiýanyň işinde aýratyn bir gozgalaň ýok. Bu, adam hukuklary guramasy Türkmen Helsinki gaznasynyň işi bilen baglanyşykly bolsa gerek, sebäbi häzirki wagtda bu gurama Türkmenistanda ýagdaý barada ygtybarly maglumat ýaýratmak üçin az sanly çeşmelerden biridir. Elbetde, bu Saparmyrat Nyýazowy gaharlandyrýar we Türkmen Helsinki gaznasy bilen haýsydyr bir gatnaşygy bolan bu adamlara garşy çäre gördi."

Ýakyn geljekde Ýewropa Parlamentiniň delegasiýasy Aşgabat şäherine geler, oňa ÝEB bilen Türkmenistanyň arasynda wagtlaýyn söwda şertnamasyna gol çekmegiň mümkinçiligine baha bermek tabşyryldy. Ilki bilen, Ýewropany türkmen gazy bilen üpjün etmek barada gürleşýäris.

Human Rights Watch guramasynyň wekili Holli Kartner: "Ýewropa Parlamentiniň adam hukuklary tejribesi, rejimi nukdaýnazaryndan şeýle ýigrenji bilen söwda şertnamasyna gol çekmegi göz öňünde tutýandygy geň galdyryjy". Tutulan ýedi adamyň hemmesiniň boşadylmagy Aşgabatda Ýewropa parlament agzalarynyň gün tertibinde ilkinji mesele bolmaly ".

Andreý Şarogradskiý.

Azatlyk radiosy

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirýär
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana...
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....