Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmenistanda köpçülikleýin repressiýalar başlanandan 20 ýyl soň, halkara jemgyýetçiligi zor bilen ýitirim bolmagynyň öňüni almak üçin aýgytly çäreleri görmeli.

Türkmenistanda köpçülikleýin repressiýalar başlanandan 20 ýyl soň, halkara jemgyýetçiligi zor bilen ýitirim bolmagynyň öňüni almak üçin aýgytly çäreleri görmeli.

"Olary diri görkeziň!" kampaniýasynyň beýany mejbury ýitirim bolmagyň pidalarynyň halkara güni bilen baglanyşykly.

Zor bilen ýitirim bolanlaryň pidalary üçin Halkara gününiň pajygaly güni, "Olary diri görkeziň!" kampaniýasy Türkmenistanyň türmelerinde ýitirim bolanlaryň pidalaryna raýdaşlygyny bildirýär we halkara jemgyýetçiligini bu aýylganç jenaýata garşy göreşmek isleýändigini tassyklamaga çagyrýar.

Türkmen türmelerinde zor bilen ýitirim bolmak jenaýat işi 20 ýyl ozal başlandy we şu güne çenli dowam edýär. 2002-nji ýyldan bäri Türkmenistanda ýüzlerçe adam galp we syýasy sebäpler bilen uzak möhletleýin türme tussaglygyna höküm edildi. Ýitirim bolanlaryň pidalary kanuny we lukmançylyk kömegini almazdan daşarky dünýäden üzňe saklanýar. Olaryň garyndaşlary türmede oturan tussaglar bilen aragatnaşyk saklamaýarlar we olar hakda resmi maglumat almaýarlar.

Şu güne çenli "Olary diri görkeziň!" kampaniýasynda Türkmenistanda zor bilen ýitirim bolan 162 waka hasaba alyndy. Resminamalaşdyrylan işleriň togsan ýedi sanysy ýitirim bolýar. Döwlet, ynançlary, täsiri ýa-da şöhraty sebäpli öz güýjüne syýasy howp diýip hasaplaýanlara garşy bu rehimsiz we adalatsyz jezany ulanmagyny dowam etdirýär.

Köpüsiniň eýýäm möhleti gutardy, ýöne ýagdaýy näbelli. Olaryň käbiri - azyndan 29 adam jeza möhletini tamamlaýarka aradan çykdy.

Zor bilen ýitirim bolmak, Halkara raýat we syýasy hukuklar bileleşigi tarapyndan kepillendirilen adam hukuklarynyň gödek bozulmagydyr. Şeýle hem, ýitirim bolanlara özlerine we maşgalalaryna adamkärçiliksiz we kemsidiji çemeleşmegiň bir görnüşi, şeýlelik bilen BMG-nyň Gynamalara garşy konwensiýasynyň çägine girýär.

Türkmenistan Şertnamany we Konwensiýany tassyklady, ýurduň konstitusiýasynyň 6-njy maddasy içerki kanunçylyga laýyk gelmedik halatynda halkara hukugynyň ileri tutulmagyny göz öňünde tutýar. Türkmenleriň jenaýat kanunlary, eden jenaýatlaryna garamazdan tussaglary doly izolýasiýa şertlerinde saklamaga rugsat bermedi we rugsat bermeýär. Köp ýyllaryň dowamynda halkara jemgyýetçiligi Türkmenistany birnäçe gezek, şol sanda ÝHHG, BMG we ÝB çäginde, şeýle hem ikitaraplaýyn gepleşiklerde hasabat bermäge çagyrdy.

Bu köp tagallalara garamazdan, Türkmenistan hökümeti mejbury ýitirim bolmak meselesini çözmek üçin möhüm çäre görmekden ýüz öwürdi. Hökümetara guramalaryň degişli kararlaryny äsgermezlik etmegini dowam etdirýär we adam hukuklarynyň bu gödek bozulmagyny duruzmak üçin möhüm çäreleri görmekden saklanýar we ýitirim bolanlaryň sanawynda aglaba köplügi barada garyndaşlaryna we halkara jemgyýetçiligine maglumat bermeýär.

Gyzyklanýan döwletleri we ÝHHG, BMG we beýleki hökümetara guramalaryň wekillerini Türkmenistanyň hökümetine edilýän basyşy güýçlendirmek üçin ähli mümkinçiliklerden peýdalanmaga çagyrýarys, jezasyny çekenleriň boşadylmagyny we mejbury ýitirim bolmak praktikasynyň derrew bes edilmegini talap edýäris.

Türkmenistanda zor bilen ýitirim bolmagyň 20 ýyllygynyň öňüsyrasynda, degişli döwletleri we hökümetara guramalary şol ýurduň hökümetine güýçli we yzygiderli halkara basyşyny täzelemäge çagyrýarys.

Bu pajygaly günde we her gün, ýitenler we olaryň ýakynlary bilen agzybir durýarys. Döwletleri, hökümetleri we hökümetara guramalary Türkmenistanda zor bilen ýitirim bolmak meselesi boýunça gyssagly çäre görmäge çagyrýarys.

"Biziň asuda umydymyz, kölege öýde galar,

Bizi ýatlaýanlaryň gözünde şöhlelendi ". -

Batyr Berdýew 2002-nji ýyldan bäri zor bilen ýitirim bolan.

Adam hukuklary boýunça halkara kampaniýasy "Olary diri görkeziň!" 2013-nji ýyldan bäri Türkmenistanyň türmelerinde izolýasiýa edilen tussaglaryň hukuklaryny goraýar we Türkmenistanda zor bilen ýitirim bolmak tejribesini bes etmek üçin işleýär. Kampaniýa halkara raýat raýdaşlygy platformasy tarapyndan goldanýar we adam hukuklaryny goraýjylaryň, bilermenleriň we hökümetleriň giň topary we BMG, Ýewropadaky Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasy we Ýewropa Bileleşigi ýaly hökümetara guramalar bilen işjeň hyzmatdaşlyk edýär. "Olary diri görkeziň!" barada has giňişleýin maglumat üçin web sahypasyna serediň!

https://provetheyarealive.org/

Iň soňky habarlar

Туркменистан - запрет на выезд/Türkmenistan - syýahat gadagançylygy
Туркменистан - запрет на выезд/Türkmenistan - syýahat gadagançylygy
Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirýär
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana...
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar