Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Andreý Zatoka tussag edildi.

Andreý Zatoka tussag edildi.

Türkmenistandan gelen habarlara görä, 2009-njy ýylyň 20-nji oktýabrynda meşhur ekolog we raýat jemgyýeti aktiwisti Andreý Zatoka doglan gününde Daşoguzda (Türkmenistan) tussag edildi. 53 ýaşly Zatoka baazarda iki polisiýa işgäri tarapyndan tussag edildi we näbelli adama bedenine ortaça zeper ýetirmekde aýyplandy. Zatokanyň özi zeper ýetirmek hakykatyny inkär edýär.

2006-njy ýylyň dekabrynda türkmen häkimiýetleri Zatokany şübheli aýyplamalar bilen yzarlamaga synanyşdylar, ýöne 2007-nji ýylyň 31-nji ýanwarynda - Nyýazow ölenden gysga wagt soň kazyýet oňa şertli höküm çykardy. Zatokanyň işi halkara guramalarynyň köp sanly nägileligini döretdi. Ýakyn wagta çenli onuň daşary ýurda syýahat etmegi gadagan edilipdi.

Zatoka tarapyndan gurnalan Daşoguz ekologiýa kluby 2003-nji ýylda häkimiýetler tarapyndan hasaba alynmady we ýapyldy.

Witaliý Ponomarew, Adam hukuklary merkezi "Memorial"

Iň soňky habarlar

Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....
"Suwa  we erkinlige teşnelik"
"Suwa we erkinlige teşnelik"
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet departamenti
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet...
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“