Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Azatlyk Radiosy: „Syýasy tussag Gulgeldi Annanyýazowyň sürgün möhleti gutardy“

Azatlyk Radiosy: „Syýasy tussag Gulgeldi Annanyýazowyň sürgün möhleti gutardy“

Meşhur syýasy tussag Gulgeldi Annanyýazowyň sürgün möhleti şu ýylyň 12-nji martynda gutardy we onuň Bekdaşdan Aşgabat şäherine gaýdyp gelmegine rugsat berildi diýip, adam hukuklaryny goraýan Türkmen Helsinki gaznasy habar berýär.

G.Annanyýazow 1995-nji ýylyň 12-nji iýulynda Saparmyrat Nyýazowyň hökümetine garşy guralan Aşgabat ýörişinden soň azatlykdan mahrum edilen onlarça protestçiniň arasynda uzak möhletli türme tussaglygyna höküm edildi.

Ol soň halkara gurmalarynyň basyşlary esasynda azatlyga çykyp, 2002-nji ýylyň dekabrynda, Birleşen Şatatlaryň ýardamy bilen Norwegiýa, gaçybatalga alan ýurduna bardy.

Ýöne Annanyýazow 2008-nji ýylda Türkmenistana dolanyp, serhetden bikanun geçendigi üçin 11 ýyl türme tussaglygyna höküm edildi.

Türkmen Helsinki gaznasy onuň 2009-2015-nji ýyllarda “Owadandepe” türmesinde, soň 4 ýyl Tejen türmesiniň ýeke adamlyk kamerasynda daşarky dünýäden doly üzňelikde saklanandygyny habar berýär.

2019-njy ýylyň mart aýynda, türme möhleti gutaranyndan soň, Annanyýazow uzakdaky Bekdaş şäherine (Hazar deňziniň kenarynda) bäş ýyl sürgüne iberildi.

Maglumat üçin aýdylsa, 1995-nji ýylyň 12-nji iýul protestiniň guramaçylarynyň biri Çarymyrat Gurow tussaglykda, gümürtik ýagdaýda aradan çykdy, Aždar lakamy bilen tanalýan Hudaýberdi Amandurdyýew bolsa, azatlyga çykanyndan soň, 2008-nji ýylyň sentýabrynda Aşgabatda häkimiýet güýçleri bilen bolan ganly atyşykda öldürildi.

Iň soňky habarlar

Migrant işçileriň maşgalalaryndan türkmen çagalarynyň hukuklarynyň bozulmagy.
Migrant işçileriň maşgalalaryndan türkmen çagalarynyň hukuklarynyň bozulmagy.
Никого не удивляет разложение системы образования./Sowatsyzlaşmagyň syýasatyna hiç kim geň galmaýar2
Никого не удивляет разложение системы образования./Sowatsyzlaşmagyň syýasatyna hiç kim geň galmaýar2
Azatlyk Radiosy:“Konstitusiýanyň ähli düzgünlerini bozup, ata häkimiýeti öz ogluna geçirdi” Hajyýew
Azatlyk Radiosy:“Konstitusiýanyň ähli düzgünlerini bozup, ata häkimiýeti öz ogluna geçirdi” Hajyýew
Туркменистан: через манкуртизацию к диктатуре/Bilim Syýasatymy ýa-da Mankurtlaşdyrylan Nesil? Часть1
Туркменистан: через манкуртизацию к диктатуре/Bilim Syýasatymy ýa-da Mankurtlaşdyrylan Nesil? Часть1
“Serhetsiz habarçylar” ýyllyk metbugat azatlygy reýtingini çap etdi.
“Serhetsiz habarçylar” ýyllyk metbugat azatlygy reýtingini çap etdi.