Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

ABŞ-nyň Adam söwdasy baradaky sanawynda Türkmenistan soňky orny eýeledi.

ABŞ-nyň Adam söwdasy baradaky sanawynda Türkmenistan soňky orny eýeledi.

ABŞ-nyň Döwlet departamenti 26-njy iýunda dünýäde adam söwdasy barada täze hasabat çap etdi. Bäş ýyl bäri bu resminamada Türkmenistan şol bir ýerde, has takygy aşakdan üçünji orny eýeleýär. Munuň esasy sebäbi pagta hasylynda mejbury zähmetiň ulanylmagy bolup durýar.

2020-2022 ýyllar üçin kabul edilen milli meýilnamalara garamazdan, adamlary pagta ýygymy döwründe mejbury ýagdaýda işletmezlik üçin, daşary ýurtlardan satyn alnan pagta ýygýan tehnikalary satyn alandygyna seretmezden, Türkmenistan häzirki wagta çenli doly hasabat bermekden ýüz öwürýän ýurtlaryň hatarynda durýar.

2019-njy ýylda ýurtda mejbury zähmeti ulanmak baradaky döwlet syýasaty dowam etdi; häkimiýetler ýaşy uly raýatlary pagta hasylyny ýygnamak we prezidentiň barlagyndan ozal ýerleri abadanlaşdyrmak we arassalamak ýaly köpçülikleýin işlerde jemlemek praktikasyny bes etmedi. Adam söwdasy bilen baglanyşykly jenaýatlardaky roly ýa-da gönüden-göni gatnaşygy üçin hiç bir işgär jogapkärçilige çekilmedi. Häkimiýetler pagta hasyly wagtynda mejbury zähmetiň ulanylyşyna garaşsyz gözegçilere syn etmäne ýol bermediler. Şunuň bilen baglylykda ABŞ-nyň häkimiýetleri Türkmenistana çig mal ýygnamak meýilnamalaryndan ýüz öwürmegi, döwlet işinde işleýän işgärleri islegine garşy ýagdaýda pagta ýygymyna mejbur etmekden, şeýle hem garaşsyz synçylara pagta önümçiliginiň ähli basgançaklarynda zähmet hukuklarynyň we şertleriniň bozulmagyny erkin ýazga almaga mümkinçilik bermegini talap edýärler.

2019-njy ýylda Türkmenistanyň häkimiýetleri mejbury zähmetiň pidasy bolan ýekeje adamy-da hasaba almadylar. Hökümet bilen ýakyndan işleýän halkara guramasy mejbury zähmetiň 24 pidasyna kömek berýändigini habar berdi, ýöne olaryň sany has köp bolup biler - Aşgabatda we Türkmenabatda adam söwdasy bilen baglanyşykly gyzgyn telefon liniýasyna 8132 jaň geldi, bu 2018-nji ýyldakydan 16% köp Türkmen prokuraturasy, halkara guramasynyň giň halkara jemgyýetçiligi tarapyndan kabul edilen pidalary kesgitlemek protokollaryny ulanýandygyna garamazdan, raýatlaryň gul söwdasynyň pidasy bolandyklary baradaky sözleriniň köpüsini galp hasaplaýar.

https://centralasia.media/news:1628242

Iň soňky habarlar

Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy. Oňa pul jerimesi salyndy
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy....
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.
Russiýadan deportasiýa edilen dini bosgun Aşyrbaý Bekiýew suddan soň Owadan-Depe türmesinde saklanýar.
Russiýadan deportasiýa edilen dini bosgun Aşyrbaý Bekiýew suddan soň Owadan-Depe türmesinde...