Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmenistandan gaçybatalga gözleýänleriň dykgatyna.

Türkmenistandan gaçybatalga gözleýänleriň dykgatyna.

Türkmenistandan gaçybatalga gözleýänleriň dykgatyna.

THF-nyň Türkmenistanda we daşary ýurtlarda ýaşaýan watandaşlarymyzyň hukuklaryna hormat bilen gözegçilik edýändigini ýatladýarys. Maglumatlarymyz, netijelerimiz we tekliplerimiz köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde çap edilýär we halkara guramalarynyň, şol sanda adam hukuklary guramalarynyň hasabatlarynda we maglumatlarynda ulanylýar, bu has köp türkmenistanlylara we halkara jemgyýetçiligine Türkmenistandaky hakyky ýagdaýy öwrenmäge kömek edýär.

THF adam hukuklarynyň bozulmagynyndan ejir çekenlere maslahat ýa-da halkara kazyýet işlerine gatnaşmak arkaly hukuk kömegi berýär. Raýat jemgyýetini giňeltmek maksady bilen, pidalara adam hukuklary ugrunda bilim berýär, Türkmenistanyň raýatlarynyň arasynda adam hukuklary maksatlarynyň ýaýramagy bilen baglanyşykly wideo söhbetdeşlikleri, seminarlary we beýleki jemgyýetçilik çärelerini gurnaýar.

Soňky ýyllarda türkmen raýatlary köpçülükleyin daşary ýurda gidip başladylar. Olaryň arasynda gaçybatalga soraýanlar hem bar. THF, olara giden ýurdunuň degişli gurluşlaryndan kömek soramagy maslahat berýär. Bu ýurtlarda ýagdaýy gowy bilýän, ýerli kanunlary we düzgünleri bilýän tejribeli hünärmenler hem-de size hemmetaraplaýyn kömek berip biljek jemgyýetçilik guramalary köp. Meseläňizi üstünlikli çözmek üçin, olaryň tekliplerini wagtynda ýerine ýetirmäge synanyşyň we interneti şahsy maksatlar üçin ulanýan sowatsyz türkmen populistleriniň ýolu bilen gitmäň. Internet hüjümlerini ulanmagy goşmak bilen, hiç zatdan habarsyz diňleýjilerden bal gazanmaga synanyşýarlar.

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gaznasy.

Iň soňky habarlar

Arkadag şäherinde satyn alnan öýler täze ýaşaýjylardan alynýar. Korrupsiýa we hereket azatlygy hukugynyň bozulmagy.
Arkadag şäherinde satyn alnan öýler täze ýaşaýjylardan alynýar. Korrupsiýa we hereket azatlygy...
Как нелегитимные президенты Туркменистана захватывали власть./Konstitusiýa ynam galmady!!!
Как нелегитимные президенты Туркменистана захватывали власть./Konstitusiýa ynam galmady!!!
Migrant işçileriň maşgalalaryndan türkmen çagalarynyň hukuklarynyň bozulmagy.
Migrant işçileriň maşgalalaryndan türkmen çagalarynyň hukuklarynyň bozulmagy.
Никого не удивляет разложение системы образования./Sowatsyzlaşmagyň syýasatyna hiç kim geň galmaýar2
Никого не удивляет разложение системы образования./Sowatsyzlaşmagyň syýasatyna hiç kim geň galmaýar2
Azatlyk Radiosy:“Konstitusiýanyň ähli düzgünlerini bozup, ata häkimiýeti öz ogluna geçirdi” Hajyýew
Azatlyk Radiosy:“Konstitusiýanyň ähli düzgünlerini bozup, ata häkimiýeti öz ogluna geçirdi” Hajyýew