Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmenistan BMG-a hasabat bermäge taýýarlanýar.

Türkmenistan BMG-a hasabat bermäge taýýarlanýar.

3-nji sentýabrda geçirilen hökümet ýygnagynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow respublikanyň adam hukuklary babatynda halkara borçnamalarynyň ýerine ýetirilmegini üpjün etmek üçin pudagara komissiýanyň BMG-nyň degişli komitetlerine dört sany milli hasabat iberjekdigini habar berdi. Hasabatyň mowzuklary yglan edilmedi.

"Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň bir işgäri, adynyň aýdylmazlygy şerti bilen “birnäçe hasabat taýýarlamak tabşyryldy”-diýdi. "Taýýar bolansoň, häkimiýetler olar bilen ýakyndan tanşarlar we diňe haýsy mowzugyň has az oňyn surat çekip biljekdigimizi we haýsysynyň (BMG)-a iberilip bilinjekdigini kesgitlärler." Resminiň sözlerine görä, bu neşe gaçakçylygyna garşy göreş, terrorçylyga garşy işler, jyns taýdan deňlik, çaga zähmetiniň ulanylmagy we BMG-nyň jyns taýdan kemsitmeleri ýok etmek baradaky konwensiýasynyň düzgünleriniň ýerine ýetirilişi barada hasabat bolup biler. Şeýle-de bolsa, Türkmenistanyň içinde we daşynda söhbetdeşlik geçiren adam hukuklary aktiwistleri, häkimiýetleriň ilki bilen hasabat bermelidigine ynanýan beýleki duýgur meselelere ünsi çekdi.

Wenada ýerleşýän Türkmenistan Ynsan Hukuklary Başlangyjynyň müdiri Farid Tuhbatullin "Häzirki wagtda iň möhüm zat, ýurtda bozulýan hereket azatlygy we elbetde tussaglaryň hukuklary we tussag edilmegi" -diýip NBCA-a aýtdy. TIPÇ goşmaça hasabatlary taýýarlamakda ýöriteleşendir we aýal-gyzlara garşy diskriminasiýanyň ähli görnüşlerini ýok etmek baradaky konwensiýa laýyklykda Türkmenistanyň borçnamalary barada BMG-a eýýäm iberipdir. Birnäçe ýyl bäri daşary ýurda syýahat etmekden gara sanawa giren Aşgabatly aktiwist, häkimiýetleriň BMG-ä hereket azatlygy barada hasabat bermelidigini we häzirki wagtda "gaty kyn" ýagdaýy gowulaşdyrmagy maksat edinmelidigini aýtdy.

Bolgariýadan gelen Türkmen Helsinki Adam Hukuklary Gaznasynyň ýolbaşçysy Täjigül Begmedowa kärdeşleri bilen ylalaşdy. Şeýle-de bolsa, häkimiýetleriň “has tikenli” ýerler barada hasabat berjekdigine şek ýok. Ynsan hukuklaryny goraýjy halkara guramalaryna Milli Hasabatdaky maglumatlary “has doly” ulanmagy we Türkmenistana täsir etmegiň ähli mehanizmlerini doly öz içine almagy maslahat berdi.

Bu makala, National Endowment for Democracygaznasy tarapyndan maliýeleşdirilýän “Merkezi Aziýa habarlary gysgaça” taslamasynyň bir bölegi hökmünde taýýarlandy.

Iň soňky habarlar

Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....
"Suwa  we erkinlige teşnelik"
"Suwa we erkinlige teşnelik"
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet departamenti
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet...
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“