Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Çagalaryň hukuklarynyň goralmagy sorag astynda.

Çagalaryň hukuklarynyň goralmagy sorag astynda.

Çagalaryň hukuklaryny we bähbitlerini goramak döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryndan biri bolup durýandygy baradaky resmi beýanatlara garamazdan, NBCA analitikleriniň pikiriçe, Türkmenistanda çaga zähmeti we çaganyň esasy hukuklarynyň berjaý edilmezligi ýokarlanýar.

28-nji noýabrda Türkmenistanda Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar Gaznasynyň (UNISEF) altmyş ýyllygyna bagyşlanan tegelek stol geçirildi, şol ýerde Türkmenistanyň resmileri ýurduň “iň ýaş raýatlaryň doly, bagtly durmuş we sazlaşykly ösmegi üçin zerur şertleri üpjün edýändigini” aýtdylar.

Türkmenistan BMG-nyň Çaga hukuklary konwensiýasyna goşuldy we 2002-nji we 2005-nji ýyllarda 16 ýaşa çenli çaga zähmetiniň ulanylmagyny gadagan edýän we çagalaryň ykdysady ekspluatasiýadan (Göni öndürijileriň, işçileriň zähmetini paýlamak bilen önümçilik serişdeleriniň eýeleriniň synpy tarapyndan girdeji almak) goralmagyny düzgünleşdirýän iki kanun kabul edildi.

Şeýle-de bolsa, NBCA analitikleri ýaş nesliň ykdysady ekspluatasiýadan, mejbury zähmetden çagalaryň ejizliginden ybarat; mekdebe çenli we ýokary hilli mekdep bilimine çäklendirilen ygtyýarlyk, şeýle hem çagalaryň ýaşaýyş jaý hukuklarynyň ýygy-ýygydan bozulmagynyň hakyky ýagdaýy we problemalary barada dowamly dymmak barada gürleşýärler.

NBCA türkmen analitikleriniň biri: "Çaga zähmeti doly ulanylýar" -diýdi. "Islendik türkmen bazaryna gitmek ýeterlikdir; islendik şäherde näçe çaganyň şol wagt mekdepde bolmalydygyna garamazdan oturýandygyny we söwda edýändigini görersiňiz."

Türkmen Helsinki Adam Hukuklary Gaznasynyň ýolbaşçysy Täjigül Begmedowa 7-9-njy synp okuwçylarynyň iki sapakdan soň iň ýakyn pagta meýdanlaryna gidip, agşama çenli işleýän Türkmenistanda giňden ýaýran bir tejribe barada NBCA habar berdi. Oba mekdeplerinde diňe 1–3 synp okuwçylary köplenç sapaklarda galýarlar, galanlary meýdan işlerine iberilýär. Muny ýurduň üç sebitiniň mugallymlary tassyklady.

Begmedowa: "Çaga zähmetiniň ulanylmagy, sebitdäki çagalara mekdepden soň kömek etmek üçin häkimiýetler tarapyndan hödürlenýär" -diýdi.

NBCA

(NBCA sebitdäki dürli syýasy teswirçilerden teswirleri we derňewleri berýär.)

Iň soňky habarlar

Prezident daýhanlaryň çözülmeýän meselesini çözýärmi ýa çigişdirýär?
Prezident daýhanlaryň çözülmeýän meselesini çözýärmi ýa çigişdirýär?
Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy. Oňa pul jerimesi salyndy
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy....
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.