Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Amerikanyň Birleşen Ştatlary, BMG-de Türkmenistan barada adam hukuklary baradaky karara garamaga başlady.

Amerikanyň Birleşen Ştatlary, BMG-de Türkmenistan barada adam hukuklary baradaky karara garamaga başlady.

Amerikanyň Birleşen Ştatlary, BMG-de Türkmenistan barada adam hukuklary baradaky karara garamaga başlady.

Amerikanyň Birleşen Ştatlary şu ýyl BMG Baş Assambleýasynyň Üçünji komitetinde / sosial, ynsanperwer we medeni meselelerde / Türkmenistanda adam hukuklary ýagdaýy baradaky karar taslamasyna garamaga başlady. Şeýle hem, Özbekistan hakynda Ýewropa Bileleşiginiň öňe süren şol başlangyjyny goldamak barada pikir alýarlar.

Bu, Waşingtonda daşary ýurtly jurnalistler üçin geçirilen brifingde ABŞ-nyň Döwlet departamentiniň ýokary derejeli resmisi Julietta Noýes tarapyndan yglan edildi. Diplomatyň pikiriçe, BMG Baş Assambleýasynyň häzirki mejlisinde Üçünji komitet, belli ýurtlara bagyşlanan adam hukuklary baradaky kararlaryň ýedi taslamasyna seredýär. Amerikanyň Birleşen Ştatlary Eýran baradaky karary iň möhüm we "ileri tutulýan ugur" hasaplaýar. Noýesiň aýdyşy ýaly, bu başlangyç Ottawa tarapyndan öňe sürüldi we Waşington tarapyndan işjeň goldanyldy.

ABŞ, şeýle hem ÝB-niň Demirgazyk Koreýa baradaky kararyna hemaýat berdi we Mýanma, Kongo Demokratik Respublikasy we Sudan baradaky kararlaryny goldady. ÝB hem öz gezeginde Türkmenistana şol bir goldawy berdi. Iň soňky inisiatiwanyň amerikan awtorlary "Türkmenistanda adam hukuklary ýagdaýy gaty erbet" diýip, Noýes aýtdy. Waşingtonyň nukdaýnazaryndan esasy raýat azatlyklary ýok, syýasy oppozisiýa "düýbünden gadagan", "döwlet edaralarynyň" hakyky güýji ýok "we hemme zady" şahsyýet kulty bilen gurşap alan" döwlet dolandyrýar diýip, döwlet departamentiniň işgäri aýtdy.

Özbegistandaky ýagdaýa ýüzlenip, "Andijanda bolup geçen soňky wakalar dünýäni haýran galdyrdy" -diýdi. "Biz bu betbagtçylyk we oňa sebäp bolan wakalar barada garaşsyz halkara derňewini talap edýäris" -diýdi. Noýes "Näme bolanyna düşünmäge synanyşýan jurnalistlere we jemgyýetçilik guramalaryna edilýän yzarlamalar we çäklendirmeler barada aladalanýarys. Daşkendi ähli dini birleşikleriň iş azatlygyny üpjün etmäge çagyrýarys. "

"Ýurt" kararlaryndan başga-da, "tematiki" diýlip atlandyrylýan birnäçe taslama BMG Baş Assambleýasynyň Üçünji komitetiniň garamagyna hödürlendi. ABŞ olaryň ikisini "korrupsiýanyň gabat gelmezligi we adam hukuklaryna doly hormat goýmak" we "saýlawlaryň netijeliliginde BMG-nyň roluny güýçlendirmek" meselesinde başlady.

ITAR-TASS.

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirýär
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana...
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....