Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmenistanda prezidentiň ygtyýarlyk möhleti 5 ýyldan 7 ýyla çenli ýokarlandyrylýar.

Türkmenistanda prezidentiň ygtyýarlyk möhleti 5 ýyldan 7 ýyla çenli ýokarlandyrylýar.

Türkmenistanda Konstitusiýasynyň täze görnüşünde prezidentiň ygtyýarlyk möhletiniň 5 ýyldan 7 ýyla çenli ýokarlandyrylmagy göz öňünde tutulýar. ITAR-TASS-yň habar berşi ýaly, şeýle teklip Mejlisiň başlygy Akja Nurberdýewa tarapyndan konstitusiýa toparynyň mejlisinde aýdyldy. Munuň “aşakdan”, ýagny ýurduň halkynyň haýyşy boýunça gelýändigi öňe sürülýär. Komissiýanyň mejlisine Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow ýolbaşçylyk etdi.

Alnan teklipleri jemläp, Nurberdýewa olaryň köpüsiniň, häzirki konstitusiýa laýyklykda kanun çykaryjy wezipeleri ýerine ýetirýän ýurduň iň ýokary wekilçilikli guramasy bolan Halk Maslahatynyň (Halk Geňeşi) ygtyýarlyklarynyň mejlisine geçirilmegi bilen baglanyşyklydygyny aýtdy. Mejlis deputatlarynyň sanyny 65-den 125-e ýetirmek teklip edilýär.

Türkmenistanyň ilkinji prezidenti, 15 ýyldan gowrak wagt bäri prezident bolup işlän Saparmyrat Nyýazowyň “ömürlik prezident” statusyna eýe bolandygyny bellemelidiris. Ol hakykatdan hem garaşylmadyk ýagdaýda aradan çykýança ýurdy dolandyrdy.

Bu aralykda, Gurbanguly Berdimuhammedow metbugat sekretaryna, "Türkmenistanyň prezidentiniň metbugat habarçysy" gazetiniň baş redaktory Kakageldi Çarýardurdyýewiň işindäki kemçilikleri üçin berk käýedi.

“Interfaks”-yň habar berşi ýaly, penşenbe güni döwlet baştutany Çarýardurdyýewe degişli çäreler görülmese, işinden boşadyljakdygy barada buýruga gol çekdi.

Resminama şeýle çynlakaý çäräniň anyk sebäbini görkezmeýär. Döwlet baştutanynyň nägileligine, ilkinji nobatda, 19-20-nji maýda Türkmenistanyň prezidentiniň goňşy Azerbaýjana resmi saparynyň telewizion ýaýlymynyň hiliniň pes bolmagy, üstesine-de, gaty giç efire berilmegi sebäp bolup biler.

Şu hepde Berdimuhammedow 18-nji maýda bolup geçen Konstitusiýa ýadygärliginiň düýbüni tutmak dabarasynda ses güýçlendiriji enjamlaryň işleýşine we ses ýaýlymynyň hiline gözegçilik edip bilmeýändigi üçin ýurduň Aragatnaşyk ministri Resulberdi Hojagurbanowa berk käýinç berdi. Ministr talaplara laýyklykda iş gurap bilmese, işinden boşadyljakdygy duýduryş berildi.

"Işindäki kemçilikler we özüne ýüklenen borçlary ýerine ýetirmezlik üçin" sözleri bilen döwlet baştutany Türkmenistan Aragatnaşyk ministriniň orunbasary Annaly Berdinobatowy işinden boşatdy. Mundan birnäçe gün öň resminiň “internet ulgamyny mundan beýläk-de ornaşdyrmak bilen baglanyşykly işleri wagtynda tamamlamadygy üçin” berk käýinç alandygy bellärliklidir.

Newsru

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy: Nurgeldi Halykow azatlyga çykdy
Azatlyk Radiosy: Nurgeldi Halykow azatlyga çykdy
Azatlyk Radiosy: “THF: Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy“
Azatlyk Radiosy: “THF: Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy“
Azatlyk Radiosy:Türkmenistanda tussag edilen aktiwiste geçmişdäki 'etmişler' esasynda iş kesilipdir
Azatlyk Radiosy:Türkmenistanda tussag edilen aktiwiste geçmişdäki 'etmişler' esasynda iş kesilipdir
Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy.
Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy.
Stambuldaky ýaşaýyş jaýynyň weýran bolmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, bir türkmen öldi.
Stambuldaky ýaşaýyş jaýynyň weýran bolmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, bir türkmen öldi.