Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Gurbansoltan Açylowanyň işi.

Gurbansoltan Açylowanyň işi.

Türkmen žurnalistleri we olaryň garyndaşlary howpsuzlyk gullugynyň görlüp-eşidilmedik basyşyny başdan geçirýärler.

Gurbansoltan Açylowa 2007-nji ýylyň awgust aýyndan bäri “Azatlyk” radiosynyň habarçysy bolup işleýär. Şondan bäri özi we garyndaşlary yzygiderli türkmenleriň gizlin gulluklary tarapyndan rehimsiz basyşlara sezewar edilýär. Gurbansoltan ýakynda ogluny ýitirdi.

Gurbansoltan, habarçy hökmünde köplenç ýurda aýlanýar. Ýöne nirä barsa-da, Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň (MHM) ýerli bölüminiň işgärleri, resminamalaryny we zatlaryny barlaýan işgärler bilen duşuşýar. Mysal üçin, bu waka 2008-nji ýylyň 25-nji oktýabrynda Daşoguzda, 2009-njy ýylyň mart aýynda Balkan welaýatynda bolup geçdi.

2009-njy ýylyň 7-nji aprelinde Balkanabatda Soltanyň resminamalary we pullary bilen gapjygy ogurlandy. Ol munuň MHM işgärleriniň habary bolmazdan bolup geçmändigine ynanýar we zyýany 1,961 ABŞ dollar diýip çaklaýar. Bu we beýleki meseleler boýunça Içeri işler ministrligine, Milli howpsuzlyk ministrligine we Baş prokuratura ýüz tutmalarynyň hemmesi başa barmady. Öý ýa-da jübi telefonlaryny ulanyp bilmeýär, sebäbi olar öçürilýär.

Ýöne bularyň hemmesi çagalarynyň görgülerinden öň düşmeýär. Olar okap bilmeýärler, iş tapyp bilmeýärler, ýurtdan çykyp bilmeýärler.

2010-njy ýylyň 12-nji iýunynda iki çagasy bolan ogly (1974-nji ýylda doglan), maşgalasyny eklemek üçin iş gözlemek üçin deslapky ýurtdan çykmak synanyşyklaryndan soň, gitmek hukugyndan bir gezek ýüz öwürenden soň, öz janyna kast etdi.

Bu waka we žurnalistler bilen şuňa meňzeş beýleki wakalar türkmen ýolbaşçylarynyň wyždanynda galýar.

Bizde resminamalar bar (bu makalada käbirlerini çap edýäris) we biz Gurbansoltan we beýleki kärdeşleri bilen hem bolan ýagdaýa gözegçilik ederis. TIPÇ Gurbansoltan Açylowanyň işiniň adam hukuklary we halkara guramalarynyň ähli hasabatlaryna goşulmagyny üpjün eder.

TIPÇ.

Iň soňky habarlar

Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....
"Suwa  we erkinlige teşnelik"
"Suwa we erkinlige teşnelik"
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet departamenti
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet...
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“