Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Erkinlikden mahrum edilen ýerler barada soňky habarlar.

 Erkinlikden mahrum edilen ýerler barada soňky habarlar.

Hukuk goraýjy edaralardaky çeşmäniň habaryna görä, Aşgabat şäherinden (Aşgabat-Mary awtoulag ýolunyň ugrunda) 42 km uzaklykda ýerleşýän Ýaşlyk obasynyň golaýynda täze jeza zonasy gurulýar.

Bu edaranyň Tejenden Ýaşlyk şäherine geçiriljek deslapky tussaghananyň wezipesini ýerine ýetirjekdigi çak edilýär. Ýakynda Tejenden Ýaşlyk şäherine göçürilen 100 töweregi tussag häzirki wagtda takmynan 700 adam üçin ýörite desgalary taýýarlaýar.

Beýleki maglumatlara görä, Tejen şäherinde azatlykdan mahrum edilen adamlar üçin niýetlenen ýörite zonany giňeltmek boýunça işler alnyp barylýar.

4-nji awgustda Içeri işler ministrliginiň jeza ýerine ýetiriş bölümine jaň etdik (tel. 340835) we bu hasabatlar barada düşündiriş bermegini haýyş etdik. Gulluk işgäri (özüni tanatmady) bizi DIN-iň başlygy ýa-da onuň orunbasarlary bilen baglanyşdyrjak boldy. Gynansagam, ofiserleriň hiç biri-de telefona jogap bermäge het edip bilmedi.

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gaznasy.

Iň soňky habarlar

P. Allaberdyýew öz hak-hukuklaryny talap etmegini dowam edýar/Юрист продолжает требовать свои права.
P. Allaberdyýew öz hak-hukuklaryny talap etmegini dowam edýar/Юрист продолжает требовать свои права.
Pygambergeldy Allaberdiýew syýahat gadagançylygyny ýatyrmaga we işini gaýtadan dikeltmäge synanyşýar.
Pygambergeldy Allaberdiýew syýahat gadagançylygyny ýatyrmaga we işini gaýtadan dikeltmäge...
“Gaçybatalga gözleýänleri meýletin gaýdyp gitmek baradaky beýana gol çekmäge mejbur edýärler”
“Gaçybatalga gözleýänleri meýletin gaýdyp gitmek baradaky beýana gol çekmäge mejbur edýärler”
Türkmenistanlylar türk deportasiýa merkezlerindäki 'ýaşaýyş şertlerine çydaman', watana dolanmaly bolýarlar
Türkmenistanlylar türk deportasiýa merkezlerindäki 'ýaşaýyş şertlerine çydaman', watana dolanmaly...
Daşoguz welaýatynyň howpsuzlyk işgärleri 7 ýolagçynyň ölmegine sebäp bolan awtoulag heläkçiligi baradaky maglumatlary gizlemäge synanyşýarlar.
Daşoguz welaýatynyň çinowniklary 7 ýolagçynyň ölmegine sebäp bolan awtoulag heläkçiligi baradaky...