Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Erkinlikden mahrum edilen ýerler barada soňky habarlar.

 Erkinlikden mahrum edilen ýerler barada soňky habarlar.

Hukuk goraýjy edaralardaky çeşmäniň habaryna görä, Aşgabat şäherinden (Aşgabat-Mary awtoulag ýolunyň ugrunda) 42 km uzaklykda ýerleşýän Ýaşlyk obasynyň golaýynda täze jeza zonasy gurulýar.

Bu edaranyň Tejenden Ýaşlyk şäherine geçiriljek deslapky tussaghananyň wezipesini ýerine ýetirjekdigi çak edilýär. Ýakynda Tejenden Ýaşlyk şäherine göçürilen 100 töweregi tussag häzirki wagtda takmynan 700 adam üçin ýörite desgalary taýýarlaýar.

Beýleki maglumatlara görä, Tejen şäherinde azatlykdan mahrum edilen adamlar üçin niýetlenen ýörite zonany giňeltmek boýunça işler alnyp barylýar.

4-nji awgustda Içeri işler ministrliginiň jeza ýerine ýetiriş bölümine jaň etdik (tel. 340835) we bu hasabatlar barada düşündiriş bermegini haýyş etdik. Gulluk işgäri (özüni tanatmady) bizi DIN-iň başlygy ýa-da onuň orunbasarlary bilen baglanyşdyrjak boldy. Gynansagam, ofiserleriň hiç biri-de telefona jogap bermäge het edip bilmedi.

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gaznasy.

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirýär
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana...
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....