Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Erkinlikden mahrum edilen ýerler barada soňky habarlar.

 Erkinlikden mahrum edilen ýerler barada soňky habarlar.

Hukuk goraýjy edaralardaky çeşmäniň habaryna görä, Aşgabat şäherinden (Aşgabat-Mary awtoulag ýolunyň ugrunda) 42 km uzaklykda ýerleşýän Ýaşlyk obasynyň golaýynda täze jeza zonasy gurulýar.

Bu edaranyň Tejenden Ýaşlyk şäherine geçiriljek deslapky tussaghananyň wezipesini ýerine ýetirjekdigi çak edilýär. Ýakynda Tejenden Ýaşlyk şäherine göçürilen 100 töweregi tussag häzirki wagtda takmynan 700 adam üçin ýörite desgalary taýýarlaýar.

Beýleki maglumatlara görä, Tejen şäherinde azatlykdan mahrum edilen adamlar üçin niýetlenen ýörite zonany giňeltmek boýunça işler alnyp barylýar.

4-nji awgustda Içeri işler ministrliginiň jeza ýerine ýetiriş bölümine jaň etdik (tel. 340835) we bu hasabatlar barada düşündiriş bermegini haýyş etdik. Gulluk işgäri (özüni tanatmady) bizi DIN-iň başlygy ýa-da onuň orunbasarlary bilen baglanyşdyrjak boldy. Gynansagam, ofiserleriň hiç biri-de telefona jogap bermäge het edip bilmedi.

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gaznasy.

Iň soňky habarlar

Türkmen migrantlaryň Türkiýedäki merhumlar üçin sadakasy.
Türkmen migrantlaryň Türkiýedäki merhumlar üçin sadakasy.
Садака туркменских мигрантов в Турции по усопшим/Türkmen migrantlaryň merhumlar üçin sadakasy.
Садака туркменских мигрантов в Турции по усопшим/Türkmen migrantlaryň merhumlar üçin sadakasy.
Azatlyk Radiosy: „Syýasy tussag Gulgeldi Annanyýazowyň sürgün möhleti gutardy“
Azatlyk Radiosy: „Syýasy tussag Gulgeldi Annanyýazowyň sürgün möhleti gutardy“
Syýasy tussag Gulgeldi Annaniýazowyň sürgünlük möhleti gutardy
Syýasy tussag Gulgeldi Annaniýazowyň sürgünlük möhleti gutardy
Tуркмены:тяжелое бремя медицины./Import enjamlaryň gowylygy u/n hassa gynalman jan berdi-J. Durdyeva
Tуркмены:тяжелое бремя медицины./Import enjamlaryň gowylygy u/n hassa gynalman jan berdi-J. Durdyeva