Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Wan deportasiýa merkezinde bolan wakadan soň, Türkiye.

Wan deportasiýa merkezinde bolan wakadan soň, Türkiye.

Şu gün irden Türkiýäniň Wan şäherinde ýerleşýän “Raýat raýdaşlygy başlangyjy” türkmen migrantlary bilen ýerli deportasiýa merkezinde bolan waka barada beýannama berdi.

THF mundan öň bu merkezde türkmen migrantlarynyň ýenjilendigi barada habar berdi.

Biz Türkiýäniň döwlete degişli bolmadyk guramalaryna ýüz tutdyk, şol sebäpli Wan şäheriniň raýat raýdaşlygy inisiatiwasynyň (WAN SDİ) agzalary bu merkeze baryp gördüler.

Duşuşyga WAN SDİ Memur-Sen, kärdeşleri Mehmet Ali Uca, Mahmut Gülaçar, Wan şäherindäki Özgür-Der şahamçasynyň wekili we Hukuk we adalat komissiýasynyň VAN SDİ başlygy Nejip Erginýürek gatnaşdy. Türk hukuk goraýjy aktiwistleri Wan deportasiýa merkeziniň müdiri jenap Fyrat Güreş bilen duşuşdy

"Bize wakanyň 128 (türkmen) migrantyň toparlara bölünip, deportasiýa merkezindäki dürli gatlara we bölümlere paýlanandygy sebäpli ýüze çykandygyny aýtdylar."

Beýannama görä, merkezde saklanýan birnäçe adam ýaşamak üçin ygtyýarnama almak prosedurasyny eýýäm tamamlapdyr, beýlekiler seretmek tapgyrynda we ýenem bir topar turkmen migrantlary aklawçylaryň gözegçiligi astynda kazyýet işlerine garamak işini dowam etdirýärler. Galan migrantlar üçin bu mesele, türk resmileriniň türkmen diplomatlary bilen duşuşygyndan soň jogap alandan soň çözüler.

Hasabatda aýdylmagyna görä Türkiýe dünýädäki iň köp migranty kabul edip, uly abraý gazandy. Duşuşygyň gatnaşyjylary BMG-nyň Türkiýe tarapyndan gol çekilen Gynamalar we rehimsiz, adamkärçiliksiz ýa-da mertebäni kemsitmek baradaky Türkiýe tarapyndan bosgunlaryň, gaçybatalga gözleýänleriň we migrantlaryň gelmegine negatiw garaýşy duruzmaga mejbur edýän we şolardan ejir çekýän konwensiýasyny ýada saldylar.

Çap edilen beýannamada Türk kärdeşlerimize türkmen migrantlaryna beren kömekleri we netijeliligi üçin minnetdarlygymyzy bildirýäris.

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gaznasy.

Iň soňky habarlar

Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy. Oňa pul jerimesi salyndy
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy....
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.
Russiýadan deportasiýa edilen dini bosgun Aşyrbaý Bekiýew suddan soň Owadan-Depe türmesinde saklanýar.
Russiýadan deportasiýa edilen dini bosgun Aşyrbaý Bekiýew suddan soň Owadan-Depe türmesinde...
Türkmenistanyň häkimiýetleri Balkanabatdaky aktiwist Pygambergeldi Allaberdiýewiň daşary ýurda gitmegini gadagan etdiler.
Türkmenistanyň häkimiýetleri Balkanabatdaky aktiwist Pygambergeldi Allaberdiýewiň daşary ýurda...