Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Doýçe Welle THF press-relizi hakynda.

Doýçe Welle THF press-relizi hakynda.

Türkmen Helsinki gaznasy tarapyndan paýlanan resminamada şu ýylyň 15-nji martynda Aşgabatda Ýaponiýanyň hökümeti tarapyndan Milli kitaphana üçin ýörite audiowizual enjamlary satyn almak üçin 200,000 ABŞ dollary möçberinde grant bermek baradaky şertnama gol çekişiljekdigi aýdylýar.

Milli kitaphananyň ýolbaşçylary ilki bilen ähli işgärleri ýygnady we işgärlere dabara milli eşikli gelmelidigini duýdurdy we Ýaponiýanyň wekillerine sorag bermegi düýbünden gadagan etdi. Myhmanlaryň soraglaryna Türkmenbaşyny öwmek bilen jogap bermek maslahat berildi. Türkmen Helsinki gaznasynyň habaryna görä, ýurduň milli kitaphanasynyň ýakyn wagtda täze bina göçmegine garaşylýar. Şol bir wagtyň özünde, edaranyň işgärlerine täze binada diňe türkmen milletinden bolan adamlaryň göçjekdigi barada duýduryş berildi. Türkmen Helsinki gaznasynyň çeşmesiniň habar bermegine görä, kitaphanalaryň bölümleriniň hersinde birden üçe çenli "ölen ruhlar" bar, ýolbaşçylar aýlyk haklaryny ýazýarlar. Şeýlelik bilen, Aýallar gününden öň (21-nji mart) ähli işgärlere "ölen ruhlara" ýaly 200 müň manat baýrak berildi.

Gaznanyň habaryna görä, Türkmenistanyň sebitlerindäki kitaphanalaryň sany azalar. Şeýlelik bilen onlarça işgär işsiz galýar. Diňe Daşoguz velaýatynda 50-den gowrak adam işden kowuldy. Kitaphanalary ýapmak kampaniýasy bilim edaralaryndaky kitaphanalara aýratyn täsir etdi. "Tematiki wersiýa" geçirmek maslahat berilýär. Kitaphanalaryň edebi gaznasy häkimiýetleriň resmi işine laýyk gelmelidir: Saparmyrat Türkmenbaşynyň beýgeldilmegi we kitaplary. Häzirki wagtda ýurduň kitaphanalary şuňa meňzeýär: hersinde prezidentiň büsti (aşa ýagdaýlarda portreti) bolan gyzyl burç, nyşany we baýdagy bolan afişalar, Ruhnama kitabynyň onlarça nusgasy we gapaklarynda Nyýazowyň her hili suratlary basylan we ş.m. kitaplar bar.

Bu aralykda, Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň metbugat sekretary “Doýçe Welle” habarçysy Oraz Saryýewe döwletiň häzirki wagtda diňe merkezi kitaphanalary maliýeleşdirip biljekdigini aýtdy. Şeýle-de bolsa, Döwlet Medeniýet institutynda aspiranturalary taýýarlaýan fakultet bar. Türkmenistanda kitaphanalary ösdürmek üçin beýleki ýurtlar, hususan-da Ýaponiýa tarapyndan berilýän serişdeler barada aýdylanda bolsa, olar esasan medeni edaralarda goşmaça gorag we gözegçilik serişdelerini döretmäge gidýärler. Bu barada habarçymyz bilen geçirilen söhbetdeşlikde Türkmenistanyň hukuk goraýjy edaralarynyň biriniň işgäri habar berdi. Bu tendensiýa 1998-nji ýylda Içeri işler ministrliginiň ýokary derejeli işgärleriniň bir topary muzeýden bir suratyň ogurlanmagyna gatnaşandan soň başlandy. Surat ýerine gaýtaryldy, talaňçylar tussag edildi we iş kesildi, ýöne şondan soň muzeýlerde gymmat bahaly howpsuzlyk ulgamlary oturdylyp başlandy.

D. Brýantsewa, W. Wolkow, O. Saryýew.

"Doýçe Welle".

Iň soňky habarlar

Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy. Oňa pul jerimesi salyndy
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy....
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.
Russiýadan deportasiýa edilen dini bosgun Aşyrbaý Bekiýew suddan soň Owadan-Depe türmesinde saklanýar.
Russiýadan deportasiýa edilen dini bosgun Aşyrbaý Bekiýew suddan soň Owadan-Depe türmesinde...
Türkmenistanyň häkimiýetleri Balkanabatdaky aktiwist Pygambergeldi Allaberdiýewiň daşary ýurda gitmegini gadagan etdiler.
Türkmenistanyň häkimiýetleri Balkanabatdaky aktiwist Pygambergeldi Allaberdiýewiň daşary ýurda...