Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Doýçe Welle THF press-relizi hakynda.

Doýçe Welle THF press-relizi hakynda.

Türkmen Helsinki gaznasy tarapyndan paýlanan resminamada şu ýylyň 15-nji martynda Aşgabatda Ýaponiýanyň hökümeti tarapyndan Milli kitaphana üçin ýörite audiowizual enjamlary satyn almak üçin 200,000 ABŞ dollary möçberinde grant bermek baradaky şertnama gol çekişiljekdigi aýdylýar.

Milli kitaphananyň ýolbaşçylary ilki bilen ähli işgärleri ýygnady we işgärlere dabara milli eşikli gelmelidigini duýdurdy we Ýaponiýanyň wekillerine sorag bermegi düýbünden gadagan etdi. Myhmanlaryň soraglaryna Türkmenbaşyny öwmek bilen jogap bermek maslahat berildi. Türkmen Helsinki gaznasynyň habaryna görä, ýurduň milli kitaphanasynyň ýakyn wagtda täze bina göçmegine garaşylýar. Şol bir wagtyň özünde, edaranyň işgärlerine täze binada diňe türkmen milletinden bolan adamlaryň göçjekdigi barada duýduryş berildi. Türkmen Helsinki gaznasynyň çeşmesiniň habar bermegine görä, kitaphanalaryň bölümleriniň hersinde birden üçe çenli "ölen ruhlar" bar, ýolbaşçylar aýlyk haklaryny ýazýarlar. Şeýlelik bilen, Aýallar gününden öň (21-nji mart) ähli işgärlere "ölen ruhlara" ýaly 200 müň manat baýrak berildi.

Gaznanyň habaryna görä, Türkmenistanyň sebitlerindäki kitaphanalaryň sany azalar. Şeýlelik bilen onlarça işgär işsiz galýar. Diňe Daşoguz velaýatynda 50-den gowrak adam işden kowuldy. Kitaphanalary ýapmak kampaniýasy bilim edaralaryndaky kitaphanalara aýratyn täsir etdi. "Tematiki wersiýa" geçirmek maslahat berilýär. Kitaphanalaryň edebi gaznasy häkimiýetleriň resmi işine laýyk gelmelidir: Saparmyrat Türkmenbaşynyň beýgeldilmegi we kitaplary. Häzirki wagtda ýurduň kitaphanalary şuňa meňzeýär: hersinde prezidentiň büsti (aşa ýagdaýlarda portreti) bolan gyzyl burç, nyşany we baýdagy bolan afişalar, Ruhnama kitabynyň onlarça nusgasy we gapaklarynda Nyýazowyň her hili suratlary basylan we ş.m. kitaplar bar.

Bu aralykda, Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň metbugat sekretary “Doýçe Welle” habarçysy Oraz Saryýewe döwletiň häzirki wagtda diňe merkezi kitaphanalary maliýeleşdirip biljekdigini aýtdy. Şeýle-de bolsa, Döwlet Medeniýet institutynda aspiranturalary taýýarlaýan fakultet bar. Türkmenistanda kitaphanalary ösdürmek üçin beýleki ýurtlar, hususan-da Ýaponiýa tarapyndan berilýän serişdeler barada aýdylanda bolsa, olar esasan medeni edaralarda goşmaça gorag we gözegçilik serişdelerini döretmäge gidýärler. Bu barada habarçymyz bilen geçirilen söhbetdeşlikde Türkmenistanyň hukuk goraýjy edaralarynyň biriniň işgäri habar berdi. Bu tendensiýa 1998-nji ýylda Içeri işler ministrliginiň ýokary derejeli işgärleriniň bir topary muzeýden bir suratyň ogurlanmagyna gatnaşandan soň başlandy. Surat ýerine gaýtaryldy, talaňçylar tussag edildi we iş kesildi, ýöne şondan soň muzeýlerde gymmat bahaly howpsuzlyk ulgamlary oturdylyp başlandy.

D. Brýantsewa, W. Wolkow, O. Saryýew.

"Doýçe Welle".

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirýär
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana...
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....