Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Nyýazow Gurluşyk ministrinden 6 million dollary yzyna gaýtarylmagyny talap edýär

 Nyýazow Gurluşyk ministrinden 6 million dollary yzyna gaýtarylmagyny talap edýär

Türkmenistanyň prezidenti Saparmyrat Nyýazow Gurluşyk ministri Rejepdurdy Ataýewiň döwlet gaznasyna 6 million dollary gaýtaryp bermegini isledi, onuň pikirine görä, bikanun daşary ýurt potratçylaryna geçirildi.

Şenbe güni geçirilen ýygnakdan hasabat Miras teleýaýlymy tarapyndan görkezildi.

"6 million dollary yzyna gaýtaryň ... islän ýeriňizden tapyň ...Bu jenaýat işi. Kim ... size karz almagyňyzy isledi. Türkmenbankdan 4 million dollar, Merkezi bankdan 2 million dollar aldyňyz" -diýdip, bu iş boýunça kazyýet işiniň derňelýändigini aýtdy.

Türkmen lideri Ataýewi premýer-ministriň orunbasaryndan "kemçilikleri" sebäpli işden aýyrmak kararyna geldi.

Ataýew döwlet gaznalaryny ogurlamakda we galp resminamalary ýerine ýetirmekde günäkärlenýär. Hususan-da, Ataýewiň alnan döwlet karzyny gurluşyk taslamalarynyň biriniň tamamlanmagyna sarp edendigi aýdylýar, resmi metbugatda bellenişi ýaly bahasy gaty ýokarydy.

Nyýazow ozal Aşaýbatda ýaşaýyş jaý gurluşygynyň haýal depgini üçin Ataýewi tankytlady.

Şenbe güni Miras teleýaýlymy, Begenç Atamyradowyň Oba hojalygy ministri wezipesini dowam etdirip, "işindäki kemçilikler" sebäpli premýer-ministriň orunbasary wezipesini ýitirendigini habar berdi. Prezident ony "başarnyksyzlygy" üçin ýazgardy.

Türkmenistan şu ýyl pagta hasylyny ýygnamak baradaky meýilnamasyny ýerine ýetirip bilmedi, 2,2 milliondan bary-ýogy 0,7 million tonna ýygnady. Munuň üçin Nyýazow ozal sebit we etrap häkimliginiň gol astyndaky birnäçe işgärini işden aýyrdy.

Ataýew we Atamyradow üçin ministrleriň portfelleri üç aý synag möhleti bilen galdy.

Türkmenistanyň ömürlik ýolbaşçysy ýokary wezipeli adamlary döwlet gaznalaryny ogurlamak we regaliýadan, serhoşlyk, neşe serişdeleri ulanmak, garyndaşparazlyk we iň bolmanda bir gezek köp aýallylyk üçin wezipelerden birnäçe gezek mahrum etdi.

Birleşen Milletler Guramasy, Merkezi Aziýanyň iň uly tebigy gaz öndürijisi bolan Türkmenistany raýat azatlyklaryny bozandygy üçin tankytlady.

Roýter

Iň soňky habarlar

ОБСЕ и Туркменистан:Откажитесь от двойных стандартов/Iki ýuzliligi ýok etmeli.
ОБСЕ и Туркменистан:Откажитесь от двойных стандартов/Iki ýuzliligi ýok etmeli.
ÝHHG, ýurtda adam hukuklary babatynda hakyky ösüş gazanylýança Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy giňeltmeli däldir.  Döwlete degişli bolmadyk Halkara jemgyýetçilik guramalarynyň ýüzlenmesi.
ÝHHG, ýurtda adam hukuklary babatynda hakyky ösüş gazanylýança Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy...
Prezident daýhanlaryň çözülmeýän meselesini çözýärmi ýa çigişdirýär?
Prezident daýhanlaryň çözülmeýän meselesini çözýärmi ýa çigişdirýär?
Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy. Oňa pul jerimesi salyndy
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy....