Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

BMG-nyň Adam hukuklary boýunça komissiýasy uly hukuk bozulmalara üns bermeýär.

 BMG-nyň Adam hukuklary boýunça komissiýasy uly hukuk bozulmalara üns bermeýär.

B

22-nji aprelde BMG-nyň Adam hukuklary boýunça komissiýasy deslapky mejlisini tamamlady. Adam hukuklary boýunça halkara guramasy Human Rights Watch: "Komissiýa dünýäniň iň kyn ýagdaýlary barada çykyş etmedi" -diýdi.

BMG-nyň Adam hukuklaryny goraýjy guramanyň meseleler boýunça müdiri Joanna Weschler: "Bu sessiýa başdan gaty lapykeç boldy" -diýdi. "Bu meseläni ýatyrmak we Geňeşi has täze we has gowy zat bilen çalyşmak gaty kyn işine öwrüldi."

Bir ýarym aýyň birinji hepdesinde Ýewropa Bileleşigi, ABŞ we Kanada ýaly birnäçe delegasiýa Hytaý ýaly käbir esasy düzgün bozýan ýurtlary tankytlaýan kararlary bermek islemeýändiklerini aýtdy. Eýran, Russiýa Federasiýasy (Çeçenistanda), Türkmenistan, Özbegistan we Zimbabwe.

Adam hukuklary guramasynyň habaryna görä oňyn netije, halkara jemgyýetçiligi tarapyndan adam hukuklary we terrorçylyga garşy göreş boýunça ýörite hasabatçynyň bellenilmegi bilen tassyklandy - ABŞ we Russiýa ýaly 80-e golaý ýurt bu meseläni goldady. Terrorçylyga garşy göreşde döwletleriň adam hukuklarynyň berjaý edilişine gözegçilik etmek üçin ýörite hasabatçynyň tabşyrygy Meksikanyň tutanýerli tagallalary bilen kabul edilýär.

Ýene bir oňyn ösüş, BMG-nyň iň ýaş agzalarynyň biri bolan Şweýsariýanyň Nepal hökümeti bilen gepleşikleriň üstünlikli geçirilmegi bolup, bu BMG-nyň ýurtda adam hukuklary boýunça möhüm missiýasynyň ýerleşdirilmegi baradaky şertnama bilen tamamlandy. Täze operasiýa hökümet bilen maoist gozgalaňçylaryň arasyndaky zorlukly konfliktiň iki tarapyndaky düzgün bozulmalara gözegçilik etmek üçin döredildi.

Kubanyň ABŞ-nyň Guantanamo aýlagynda terrorçylykda güman edilýänlere ygtyýar bermegini talap edýän rezolýusiýa, mazmun sebäpli karar taslamasynyň awtorlygy sebäpli kän bir netije bermedi. Kuba Ýokary Komissaryň şahsy wekilini kabul etmekden ýa-da hasabatçynyň Kuba türmelerindäki tussaglar bilen aragatnaşyk saklamagyna yzygiderli ýüz öwürdi.

Şeýle hem, komissiýa Demirgazyk Koreýa, Birma, Kuba we Belarusda adam hukuklaryna gözegçiligiň täzeden başlamagy barada kararlar kabul etdi.

Geňeş gynamalar baradaky kararda ilkinji gezek güman edilýän terroristleri gynamak howpy abanýan ýurtlara bikanun ýurtlara geçirmegiň kabul edilip bilinmejekdigini aç-açan aýtdy. Bu tejribäniň Ýewropada we Demirgazyk Amerikada käbir hökümetleriň arasynda ýaýramagyna täsiri boldy.

Kazyýetden daşary jezalandyryş karary jynsy ugry sebäpli zorluga sezewar edilen adamlary goramak boýunça berk dili saklamagy başardy. Şeýle-de bolsa, Human Rights Watch guramasy transgenderleriň kazyýetden daşary öldürilmegini käbir ýurtlarda adaty bir hadysany ýazgarmak synanyşygynyň öňüni alandygyny aýdýar. Döwlete degişli däl guramalaryň jynsy ugra ýa-da jyns esasynda adam hukuklarynyň beýleki bozulmalary barada karar kabul etmegine çagyryşlaryna garamazdan, Geňeş bu meselede dymdy.

IA PRIMA-Habarlar.

Iň soňky habarlar

Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....
"Suwa  we erkinlige teşnelik"
"Suwa we erkinlige teşnelik"
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet departamenti
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet...
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“