Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Andreý Zatokanyň işi barada habarlar.

 Andreý Zatokanyň işi barada habarlar.

Şu gün aýaly aýyplanýanlary goraýan aklawçy T. Ýagmurowa bilen jaňlaşmagy başardy. A.Zatoka Türkmenistanyň Jenaýat kodeksiniň 2 maddasyna laýyklykda aýyplandy. 287-nji madda.Ýarag, ok-däri, partlaýjy ýa-da partlaýjy enjamlary bikanun edinmek, satmak, saklamak, ibermek ýa-da daşamak. Bäş ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär. 302-nji madda. Güýçli ýa-da zäherli maddalaryň bikanun söwdasy. Düzediş zähmeti bilen iki ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek ýa-da üç ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

Daşky gurşawy goraýjy Andreý Zatokanyň geçen ýylyň 17-nji dekabrynda jemgyýetçilik tertibini bozandygy sebäpli tussag edilendigini ýatladýarys. Emma netijede, birbada iki sany agyr aýyplama bildirilýär. Derňew işleri dowam edýär we gynansak-da, oňa garşy has köp aýyplama bildirilmegi mümkin.

TIPÇ.

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirýär
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana...
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....