Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Nyýazow baýramçylykdan öň “arassady".

Nyýazow baýramçylykdan öň “arassady".

18-nji maý garaşsyz Türkmenistanyň konstitusiýasynyň kabul edilmeginiň 14 ýyllygy. Bu gün respublikada Galkynyş we Agzybirlik güni diýlip yglan edildi. Ýöne ýurtdaky häzirki ýagdaýyň fonunda agzybirlik we galkynyş hakda gürleşmegiň peýdasy bolmaz. Türkmen hökümetinde yzygiderli "arassalamak" sebäpli ýagdaý agyrlaşýar.

Türkmenistanyň öňki Baş prokurory Gurbanbibi Atajanowanyň kazyýet işi Merkezi Bankda üýtgedip gurmak başlan badyna tamamlandy.

Saparmyrat Nyýazow ministrler kabinetiniň başlygynyň orunbasary, Türkmenistan Merkezi bankynyň müdiriýetiniň başlygy Jumanyýaz Annaorazowy "ynamy aklamadygy üçin" wezipesinden boşatdy. Mundan başga-da, ol “Ahal welaýatyň öňki prokurory doganynyň bikanun hereketleri bilen baglanyşykda” aýyplandy. Annaorazow, şeýle hem, Altyn asyrda Türkmenistan Döwlet Ösüş Gaznasynyň ýerine ýetiriji müdiri, Türkmenistan üçin Bütindünýä Bankynyň Dolandyryjysy we Türkmenistan üçin Halkara Walýuta Gaznasynyň Dolandyryjysy wezipesinden boşadyldy. Oňa mugallymçylyk işi teklip edildi.

Seýsmolog hökmünde ýokary abraýly adam bolup tanalýan Batyr Gaýypow, Türkmenistanyň Gurluşyk we gurluşyk materiallary senagaty ministri wezipesinden boşadyldy. Onuň ornuny Aşgabadyň häkimi Orazmyrat Esenow aldy, dermatologiki dispanseriň öňki binasyny ýaşaýyş jaýyna öwürmek barada teklibi öňe atandygy üçin iň ýokary öwgä eýe boldy (redaksiýamyz bu barada jikme-jik ýakyn günlerde gürrüň berdi). "Ol menden bir teňňe hem soramady" -diýip, prezident ony öwdi, "ol siziň hemmäňiz ýaly däl".

Wise-premýer, Dokma senagaty ministri Dörtguly Aýdogdyýewiň işden aýrylmagy baradaky karara S.Nyýazow "işde düýpli kemçilikler we wezipesinden hyýanatçylykly peýdalanany üçin " söz bilen gol çekdi. Wise-premýerleriň we şuňa meňzeş derejedäki işgärleriň işden aýrylmagy, soňra türmä iberilmegi Türkmenistan üçin adaty bir zat. Diňe döwlet baştutanynyň oňa "çişik" ("semiz"), "ogry" diýip gygyrmagy adaty däl ýalydy. Prezidentiň gürrüňi ýerli telewideniýede görkezildi. Şeýle hem, Nyýazowyň ýerlerinden turup, Aýdogdyýew we işi barada öz pikirlerini aýtmagyny talap edenleriň hemmesiniň, adatça bolşy ýaly, ony “gark etmändigi”, ýöne “işleýändigini we olardan iş talap edendigi” adaty däldi. Aýdogdyýewiň ozal prezidentiň halanýanlarynyň hataryndadygyny aýtmak gerek. Kiçi telekeçilere salgyt ýüküni aýyrjak bolanda, Türkmenbaşynyň ilkinji gaharyny getirdi. Soň bolsa üç aýlyk aýlygyny bermemek bilen jezalandyryldy. 2001-2002-nji ýyllar aralygynda Dörtguly Aýdogdyýew Türkmenistanyň Germaniýadaky adatdan daşary we doly ygtyýarly ilçisi bolup işledi. Oňa "Galkynyş" ordeni we "Altyn Asyr" ordeniniň III derejesi berildi.

"Doýçe welle"

Iň soňky habarlar

Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy. Oňa pul jerimesi salyndy
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy....
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.
Russiýadan deportasiýa edilen dini bosgun Aşyrbaý Bekiýew suddan soň Owadan-Depe türmesinde saklanýar.
Russiýadan deportasiýa edilen dini bosgun Aşyrbaý Bekiýew suddan soň Owadan-Depe türmesinde...
Türkmenistanyň häkimiýetleri Balkanabatdaky aktiwist Pygambergeldi Allaberdiýewiň daşary ýurda gitmegini gadagan etdiler.
Türkmenistanyň häkimiýetleri Balkanabatdaky aktiwist Pygambergeldi Allaberdiýewiň daşary ýurda...