Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Pasporty gaýtaryp beriň.

Pasporty gaýtaryp beriň.

Türkmen howpsuzlyk gulluklary raýat aktiwistlerine basyş etmegini dowam etdirýärler. Gurbandurdy Durdygulyýew bäş ýyl bäri polisiýa wekili tarapyndan alnan pasportyny yzyna alyp bilmedi.

G. Durdygulyýewiň pikiriçe, pasportyň ýoklugy sebäpli 40 ýyldan gowrak iş tejribesi bar bolsa-da, maýyplygy bar bolsa-da, maýyplyk kömek puluny alyp bilmeýär. Resminamasyz, ýaşaýan ýeri bolan Balkan welaýatynyň daşynda syýahat edip bilmez.

Içeri işler ministrligi we prokuratura bilen birnäçe gezek habarlaşyp, pasportyny alan polisiýanyň adyny we derejesini berdi. Ol, Içeri işler ministrligine köne pasportyny yzyna bermeýän bolsalar oňa täze pasport bermekleri üçin ýüz tutdy. Emma polisiýanyň pasportyny gözleýändigi, eger tapylmasa, oňa täze pasport berjekdigi habar berildi. Polisiýa birnäçe ýyl bäri G. Durdygulyýewiň pasportyny "gözleýär".

Şu ýylyň aprel aýynda Durdygulyýew prezidente, Mejlislere we Demokratiýa we adam hukuklary institutyna hat ýazdy. Mejlisden onuň arzasynyň Içeri işler ministrligine iberilendigi barada jogap geldi. Prezident administrasiýasyndan ýa-da institutdan jogap ýok.

Gurbandurdy özüne bolan garaýşynyň sebäbini işjeň raýatlyk ýagdaýynda görýär. “Azatlyk” radiosynda (Azatlyk radiosynyň türkmen gullugy - Erkin Ýewropa) birnäçe gezek çykyş edip, hökümeti tankytlaýar we muny dowam etdirýär.

2004-nji ýylyň fewral aýynda Durdygulyýew zor bilen psihiatrik klinika ýerleşdirildi. “Amnesty International” guramasy ony wyždan ýesiri hökmünde ykrar etdi. Ol 2006-njy ýylda, diňe 54 amerikan senatory we kongresmeni S.Nyýazowy Durdygulyýewi derrew boşatmaga çagyrandan soň boşadyldy.

Emma Gurbandurdy Durdygulyýew esasy resminamanyň ýoklugy sebäpli henizem köp hukuklardan mahrum. Oňa we maşgalasyna howpsuzlyk gullugynyň basyşyny dowam etdirýärler. Indi, ýekeje türkmen häkimiýeti hem kanuny talaplaryny ýerine ýetirmek islemänsoň, diňe halkara guramalarynyň, demokratik ýurtlaryň hökümetleriniň we adam hukuklary guramalarynyň goldawyna bil baglaýar.

Şol bir wagtyň özünde, pasportyň berilmezligi eýýäm türkmen aktiwistleri we dissidentleri üçin umumy jeza görnüşine öwrüldi.

www.chrono.tm

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirýär
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana...
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....