Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

A.Baýhanowyň jaýy we emlägi maşgalasyna gaýtaryldy.

A.Baýhanowyň jaýy we emlägi maşgalasyna gaýtaryldy.

A.Baýhanowyň jaýy we emlägi maşgalasyna gaýtaryldy.

2005-nji ýylyň 10-njy dekabryndaky 146 belgili TI habarynda, okyjylara 2 ýyl ozal iş kesilen Akmuhammet Baýhanowyň öýüni we emlägini konfiskasiýa edendigini we hökümini dowam etdirýändigini habar berdik. Günäkärlenen maddanyň (Türkmenistanyň Jenaýat kodeksiniň 210-njy bölüminiň "Jenaýatyň aýdylmazlygy ýa-da gizlenendigi barada habar bermezlik") emlägiň konfiskasiýa edilmegini göz öňünde tutmaýandygyny ýadyňyzdan çykarmaň.

Baýhanowyň garyndaşlary konfiskasiýanyň sebäbini bilmek üçin hukuk goraýjy edaralara ýüz tutup, halkara guramalardan, hususan-da Aşgabadyň ÝHHG merkezinden kömek sorajakdyklaryny duýdurdylar.

Kazyýet işiniň netijesinde jaýy we emlägi konfiskasiýa etmek kararynyň Aşgabat welaýatynyň Çandybil etrabynyň prokurory tarapyndan esassyz kabul edilendigi we hereket edýän kanunçylygyň bozulmagy ýüze çykdy.

Häzirki wagtda jaý we emläk Baýhanow maşgalasyna gaýtaryldy. Prokuroryň ygtyýarlyklaryndan nädip aşa geçendigi üçin jezalandyrylandygy ýa-da ýokdugy, biz anyklap bilmedik.

Biziň teswirimiz

Türkmenistanyň Jenaýat kodeksiniň 210-njy maddasyna laýyklykda “syýasy” adamlar türkmen syýasy oppozisiýasynyň wekilleri bilen käbir aragatnaşyklary bolanlar (iň bolmanda bir gezek) adatça ýazgarylýar. Bu, tussag edilenleriň bir bölegi, türkmen standartlary boýunça iň hukuksyz. “Ýönekeý” jenaýat işlerini eden adamlar derňew ýa-da kazyýet işinde pul töläp bilerler ýa-da para üçin amnistiýa sezewar edilip bilner. "Syýasylar" bolsa hiç hili pul töläp bilmez.

Prokurorlary goşmak bilen hukuk goraýjy edaralaryň wekilleri köplenç türkmen raýatlarynyň aglaba böleginiň inersiýasyndan we dymmagyndan peýdalanýarlar we özlerine laýyk gelýän zatlary ellerinden alýarlar, köplenç kazyýet işinden öň. Käwagt, "maddy subutnamalara" mätäçlik bahanasy bilen polisiýa günäkärlenýäniň emlägini alýar, soň bolsa derňewçileriň biri tarapyndan berilýär.

Bu mysal, bu şertlerde-de käwagt iň bolmanda gytaklaýyn, ýöne adalata ýetip boljakdygyny görkezýär. Diňe dymyp gezmeli däl.

Türkmen adam hukuklary başlangyjy.

Iň soňky habarlar

Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
"Suwa  we erkinlige teşnelik"
"Suwa we erkinlige teşnelik"
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet departamenti
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet...
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“
Resminamalary täzeläp bilmezlik, türkmen migrant aýal-gyzlaryň hukuklarynyň ýoklugyny güýçlendirýär.
Resminamalary täzeläp bilmezlik, türkmen migrant aýal-gyzlaryň hukuklarynyň ýoklugyny güýçlendirýär.