Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

"Altyn asyryň" eden-etdiligi.

 "Altyn asyryň" eden-etdiligi.

Türkmenistanyň prezidenti Saparmyrat Nyýazowyň soňky döwürde döwlet baştutanynyň 5-nji aprelde geçirilen ministrler kabinetinde eden ýygnagynda döwlet işgärleriniň 250 million dollar aýlyk ýitirýändigi baradaky habary Türkmenistanyň maliýe ulgamyndaky ýagdaý barada köp synçylaryň arasynda çynlakaý sorag döretdi. Indi bu mesele ýerli Kommunistik partiýanyň öňki birinji sekretarynyň eden-etdiliginiň “altyn asyryna” giren döwletiň daşyndaky hünärmenler tarapyndan ara alnyp maslahatlaşylýar.

Hakykat, resmi Aşgabadyň wagtlaýynça gizlemegi başaran bir topar dawa-jenjeliň bu ýurtda maliýe meselelerine mahsus görnüşini görkezendigi. Bosgunlykda Türkmenbaşyny berk tankytlamak bilen hereket eden "hilegär işgärleri" ogurlamakda aýyplap, bu meseläni birneme gün tertibinden aýyrdy. Şeýle-de bolsa, onuň täze boýun almagy birnäçe çaklamalary döretdi. Şolaryň arasynda aýlyk almaýanlar, döwlet işgärlerinden başga-da goşun ýaly "güýç bölümleriniň" wekilleri bolup çykdy. Aýratyn hem ýerli metbugatyň işgärleri we lukmançylyk işgärleri mahrum edildi. Ykdysady ösüş we Türkmenistanyň esasy baýlygy bolan gaz eksportynyň ýokarlanmagy baradaky yzygiderli beýanatlaryň fonunda bolup geçen waka "milli adatdan daşary ýagdaý" hasap edilip bilner.

Türkmen býudjetiniň emele gelmeginiň aýratynlyklaryny bilýän birnäçe hünärmeniň çaklamasyna görä, prezidentiň özüne we şahsy gaznasyna gözegçilik wakalaryň şeýle ösmegi gazdan we nebitden alnan girdejiniň hökümetiň we gaznanyň ygtyýaryna geçirilmegi bilen baglanyşyklydy. Elbetde, resmi häkimiýetler muny ret edýärler, ýöne "býudjet defisiti" barada has anyk düşündiriş bermeýärler. Resmi däl maglumatlara görä, Türkmenistanda işsizligiň 40% -e ýetýändigini, aýlyklaryň tölenmeginiň birnäçe aýa (bir ýyla çenli) gijä galmagy ýurduň raýatlarynyň köpüsine agyr şertlerde agyr degýär ." Görnüşinden, Nyýazow rejimi GDA-nyň giňliginde gaty ekzotik bir zada öwrülip, ​​ösüşiniň täze tapgyryna geçýär.Görnüşine görä, soňky wagtda iň ýokary basgançagyna çykar. Garaşmak üçin kän wagt ýok.

Döwlet Azady.

"Rus habarlary", WPS

Iň soňky habarlar

Türkmen migrantlaryň Türkiýedäki merhumlar üçin sadakasy.
Türkmen migrantlaryň Türkiýedäki merhumlar üçin sadakasy.
Садака туркменских мигрантов в Турции по усопшим/Türkmen migrantlaryň merhumlar üçin sadakasy.
Садака туркменских мигрантов в Турции по усопшим/Türkmen migrantlaryň merhumlar üçin sadakasy.
Azatlyk Radiosy: „Syýasy tussag Gulgeldi Annanyýazowyň sürgün möhleti gutardy“
Azatlyk Radiosy: „Syýasy tussag Gulgeldi Annanyýazowyň sürgün möhleti gutardy“
Syýasy tussag Gulgeldi Annaniýazowyň sürgünlük möhleti gutardy
Syýasy tussag Gulgeldi Annaniýazowyň sürgünlük möhleti gutardy
Tуркмены:тяжелое бремя медицины./Import enjamlaryň gowylygy u/n hassa gynalman jan berdi-J. Durdyeva
Tуркмены:тяжелое бремя медицины./Import enjamlaryň gowylygy u/n hassa gynalman jan berdi-J. Durdyeva