Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

"Altyn asyryň" eden-etdiligi.

 "Altyn asyryň" eden-etdiligi.

Türkmenistanyň prezidenti Saparmyrat Nyýazowyň soňky döwürde döwlet baştutanynyň 5-nji aprelde geçirilen ministrler kabinetinde eden ýygnagynda döwlet işgärleriniň 250 million dollar aýlyk ýitirýändigi baradaky habary Türkmenistanyň maliýe ulgamyndaky ýagdaý barada köp synçylaryň arasynda çynlakaý sorag döretdi. Indi bu mesele ýerli Kommunistik partiýanyň öňki birinji sekretarynyň eden-etdiliginiň “altyn asyryna” giren döwletiň daşyndaky hünärmenler tarapyndan ara alnyp maslahatlaşylýar.

Hakykat, resmi Aşgabadyň wagtlaýynça gizlemegi başaran bir topar dawa-jenjeliň bu ýurtda maliýe meselelerine mahsus görnüşini görkezendigi. Bosgunlykda Türkmenbaşyny berk tankytlamak bilen hereket eden "hilegär işgärleri" ogurlamakda aýyplap, bu meseläni birneme gün tertibinden aýyrdy. Şeýle-de bolsa, onuň täze boýun almagy birnäçe çaklamalary döretdi. Şolaryň arasynda aýlyk almaýanlar, döwlet işgärlerinden başga-da goşun ýaly "güýç bölümleriniň" wekilleri bolup çykdy. Aýratyn hem ýerli metbugatyň işgärleri we lukmançylyk işgärleri mahrum edildi. Ykdysady ösüş we Türkmenistanyň esasy baýlygy bolan gaz eksportynyň ýokarlanmagy baradaky yzygiderli beýanatlaryň fonunda bolup geçen waka "milli adatdan daşary ýagdaý" hasap edilip bilner.

Türkmen býudjetiniň emele gelmeginiň aýratynlyklaryny bilýän birnäçe hünärmeniň çaklamasyna görä, prezidentiň özüne we şahsy gaznasyna gözegçilik wakalaryň şeýle ösmegi gazdan we nebitden alnan girdejiniň hökümetiň we gaznanyň ygtyýaryna geçirilmegi bilen baglanyşyklydy. Elbetde, resmi häkimiýetler muny ret edýärler, ýöne "býudjet defisiti" barada has anyk düşündiriş bermeýärler. Resmi däl maglumatlara görä, Türkmenistanda işsizligiň 40% -e ýetýändigini, aýlyklaryň tölenmeginiň birnäçe aýa (bir ýyla çenli) gijä galmagy ýurduň raýatlarynyň köpüsine agyr şertlerde agyr degýär ." Görnüşinden, Nyýazow rejimi GDA-nyň giňliginde gaty ekzotik bir zada öwrülip, ​​ösüşiniň täze tapgyryna geçýär.Görnüşine görä, soňky wagtda iň ýokary basgançagyna çykar. Garaşmak üçin kän wagt ýok.

Döwlet Azady.

"Rus habarlary", WPS

Iň soňky habarlar

Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçihanasynyň dykgatyna!  Deportasiýa merkezlerinde ýygnanan ýüzlerçe türkmen bar, üçüsi ýenjilmelere sezewar boldy.
Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçihanasynyň dykgatyna! Deportasiýa merkezlerinde ýygnanan ýüzlerçe...
MOSKWA HELSINKI TOPARYNYŇ ÇÄKLENDIRILMEGI BILEN BAGLANŞYKLY "RAÝAT RAÝDAŞLYGY" PLATFORMASYNYŇ BEÝANY.
MOSKWA HELSINKI TOPARYNYŇ ÇÄKLENDIRILMEGI BILEN BAGLANŞYKLY "RAÝAT RAÝDAŞLYGY" PLATFORMASYNYŇ...
Памяти Огулсапар Мурадовой/Ogulsapar Myradowanyň hatyrasyna.
Памяти Огулсапар Мурадовой/Ogulsapar Myradowanyň hatyrasyna.
 Türkmenistan hökümediniň aktiwistleri yzarlamagy, şübhelenmegi, eden etdiligi we gödekligi.
Türkmenistan hökümediniň aktiwistleri yzarlamagy, şübhelenmegi, eden etdiligi we gödekligi.
Чиновники Туркменистана:преследования и грубость продолжаются/Yzarlamalar we gögekçilik dowam edýar.
Чиновники Туркменистана:преследования и грубость продолжаются/Yzarlamalar we gögekçilik dowam edýar.