Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Firýuzanyň ýaşaýjylary öýlerinden kowulýarlar.

 Firýuzanyň ýaşaýjylary öýlerinden kowulýarlar.

Ýakynda Türkmenistanyň prezidentiniň Gökdepe we Rahat etraplarynyň serhedindäki Çüli obasynda ýerli dolandyryş ýolbaşçylary bilen geçiren duşuşygyndan soň bu sebitde ýaşaýjylaryň öýlerinden köpçülikleýin göçürilmegi hasaba alyndy.

Çüliden başga-da, mysal üçin Firýuza (Arçabil) obasy göçürilmek bilen beýleki obalara-da täsir etdi. Alnan jaýyň ýerine başga ýaşaýyş jaýlary adamlara berilmeýär. Häkimiýetler diňe şahsy emläkleriň we gurluşyk materiallarynyň alynmagyna rugsat bermek üçin ýaşaýyş meýdanynyň gysga wagtda boşadylmagyny talap edýär.

Umytsyzlyga uçran adamlar ýerli dolandyryş binasynyň we Firýuza obasyna barýan ýollaryň öňüni kestiler. Ýaşaýjylary köpçülikleýin göçürmek, prezident Saparmyrat Nyýazowyň rezidensiýalarynyň biriniň Firýuzada ýerleşmegi bilen baglanyşyklydyr. Häkimiýetler ilatyň nägileliklerine repressiýa bilen jogap berdiler: piketler dargadyldy, ýaralananlar boldy, ondan gowrak adam tussag edildi. Jaýlary göçürmek we ýykmak şondan soň çaltlyk bilen amala aşyrylyp başlandy.

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gaznasy.

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirýär
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana...
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....