Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Firýuzanyň ýaşaýjylary öýlerinden kowulýarlar.

 Firýuzanyň ýaşaýjylary öýlerinden kowulýarlar.

Ýakynda Türkmenistanyň prezidentiniň Gökdepe we Rahat etraplarynyň serhedindäki Çüli obasynda ýerli dolandyryş ýolbaşçylary bilen geçiren duşuşygyndan soň bu sebitde ýaşaýjylaryň öýlerinden köpçülikleýin göçürilmegi hasaba alyndy.

Çüliden başga-da, mysal üçin Firýuza (Arçabil) obasy göçürilmek bilen beýleki obalara-da täsir etdi. Alnan jaýyň ýerine başga ýaşaýyş jaýlary adamlara berilmeýär. Häkimiýetler diňe şahsy emläkleriň we gurluşyk materiallarynyň alynmagyna rugsat bermek üçin ýaşaýyş meýdanynyň gysga wagtda boşadylmagyny talap edýär.

Umytsyzlyga uçran adamlar ýerli dolandyryş binasynyň we Firýuza obasyna barýan ýollaryň öňüni kestiler. Ýaşaýjylary köpçülikleýin göçürmek, prezident Saparmyrat Nyýazowyň rezidensiýalarynyň biriniň Firýuzada ýerleşmegi bilen baglanyşyklydyr. Häkimiýetler ilatyň nägileliklerine repressiýa bilen jogap berdiler: piketler dargadyldy, ýaralananlar boldy, ondan gowrak adam tussag edildi. Jaýlary göçürmek we ýykmak şondan soň çaltlyk bilen amala aşyrylyp başlandy.

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gaznasy.

Iň soňky habarlar

Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy. Oňa pul jerimesi salyndy
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy....
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.
Russiýadan deportasiýa edilen dini bosgun Aşyrbaý Bekiýew suddan soň Owadan-Depe türmesinde saklanýar.
Russiýadan deportasiýa edilen dini bosgun Aşyrbaý Bekiýew suddan soň Owadan-Depe türmesinde...
Türkmenistanyň häkimiýetleri Balkanabatdaky aktiwist Pygambergeldi Allaberdiýewiň daşary ýurda gitmegini gadagan etdiler.
Türkmenistanyň häkimiýetleri Balkanabatdaky aktiwist Pygambergeldi Allaberdiýewiň daşary ýurda...