Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

"Amnesty International" türkmen ýaralaryny "açmagy" dowam etdirýär.

 "Amnesty International" türkmen ýaralaryny "açmagy" dowam etdirýär.

Adam hukuklary guramasy Amnesty International, adam hukuklarynyň bozulmagy we dissidentleri yzarlamak bilen baglanyşykly tematiki hasabat çap etdi. Amnesty International guramasynyň bu meselede aýratyn ünsi jemlän ýurtlaryň arasynda Russiýa, Belarusiýa, Türkiýe we Türkmenistan bar.

Hasabatyň Türkmenistan baradaky düzgünleri dürli çeşmelerden, şol sanda tanymal halkara jurnalistlerinden we daşary ýurtlarda ýaşaýan Nyýazow rejimine garşy çykýanlardan alnan maglumatlara esaslanýar. Hasabatda dissidentlere edilýän basyş, dissidentleri we jurnalistleri yzarlamak ýaly köp sanly aýratyn ýagdaý bar. Şonuň üçin resminamanyň 3-nji maýda - Metbugat azatlygy gününde çap edilmegi tötänden däldir. Amnesty International guramasynyň işgäri Anna Zunder-Plassmanyň “Doýçe Welle” bilen ýaňy-ýakynda çap edilen hasabat barada beren söhbetdeşliginde:

“Gözleglerimizden soň, Türkmenistanda adam hukuklary we dissidentleri repressiýa etmek bilen baglanyşykly ýagdaýyň gaty kyndygy belli boldy. Repressiýa tolkuny, şu wagta çenli iň erbet, 2002-nji ýylyň noýabr aýynda Prezident Nyýazowyň janyna kast etmek synanyşygyndan soň başlandy. Bu tolkun şu güne çenli dowam edýär. Pikirini beýan eden her bir adam, resmi pikirden tapawutly bolsa, repressiýa sezewar edilip bilner. Adamlar ýurtdan gaçmagy başaranlarynda yzarlamalar daşary ýurtlarda dowam edip biler. Bu, mysal üçin Russiýada bolup geçýär. Şeýle hem, Türkmenistanyň hökümet işgärleriniň Türkiýede we beýleki ýurtlarda bolýan dissidentler barada maglumat tapmaga synanyşýandyklary habar berildi. "

Näme üçin Amnesty International şu ​​wagt dissidentleriň hukuklarynyň bozulmagyna garşy göreşmek üçin täze kampaniýa başlamak kararyna geldi? Elbetde, biz esasanam Türkmenistan bilen gyzyklanýarys ...

“Soňky ýyllarda Türkmenistan käbir wyjdan tussaglaryny boşatmak ýaly“ ownuk ädimler” etdi. Emma bu, adam hukuklary bilen ýagdaýy düýpgöter gowulandyrmak üçin döwletiň isleginiň bardygyny aňlatmaýar. Emma bu "ownuk ädimler", türkmen häkimiýetleriniň halkara tankytlaryna düýbünden biperwaý däldigini görkezýär. Şol sebäpden, halkara jemgyýetçiliginiň bu ädimleriň ýeterlik däldigini türkmen häkimiýetlerine görkezmeginiň möhümdigine ynanýarys. Halkara roly gaty möhümdir. We şu wagt size ýatlatmak isleýäris. BMG-nyň Adam hukuklary boýunça komissiýasynyň şu ýylky mejlisiniň Türkmenistan barada karar kabul etmediginden gaty gynandyk. Şu ýyl onuň ýoklugy türkmen ýolbaşçylaryna nädogry signal iberdi. Şol sebäpden, halkara jemgyýetçiligi üçin Türkmenistanyň ähli borçlaryny ýerine ýetirmäge borçly boljak täsirli mehanizm döretmek gaty möhümdir. "

Söhbetdeş bolan: Darýa Brýantsewa.

Nemes tolkuny.

Iň soňky habarlar

ОБСЕ и Туркменистан:Откажитесь от двойных стандартов/Iki ýuzliligi ýok etmeli.
ОБСЕ и Туркменистан:Откажитесь от двойных стандартов/Iki ýuzliligi ýok etmeli.
ÝHHG, ýurtda adam hukuklary babatynda hakyky ösüş gazanylýança Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy giňeltmeli däldir.  Döwlete degişli bolmadyk Halkara jemgyýetçilik guramalarynyň ýüzlenmesi.
ÝHHG, ýurtda adam hukuklary babatynda hakyky ösüş gazanylýança Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy...
Prezident daýhanlaryň çözülmeýän meselesini çözýärmi ýa çigişdirýär?
Prezident daýhanlaryň çözülmeýän meselesini çözýärmi ýa çigişdirýär?
Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy. Oňa pul jerimesi salyndy
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy....