Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Herekete çagyryş!

 Herekete çagyryş!

Moskwada, 2003-nji ýylyň 27-nji oktýabrynda sagat 11:00-da Türkmenistanda adam hukuklarynyň gödek bozulmagyna garşy türkmen ilçihanasynyň binasynyň golaýynda piket geçiriler. Bu çäre Russiýanyň Hukuk güýçleri bileleşigi tarapyndan gurnaldy we her ýyl 27-nji oktýabrda Türkmenistanda bellenilýän Garaşsyzlyk gününe gabat gelýär. Türkmen Helsinki gaznasy hem bu çärä gatnaşýar we Nyýazow rejiminiň jenaýat işlerine “ýok” diýmäge mümkinçiligi bolan ähli türkmen raýatlaryny çagyrýar.

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gaznasy.

Iň soňky habarlar

Прочь Угнетатели Народа! Sürünsin Bu Halka Zulum Edenler! (Автор-Джерен из Туркменистана).
Прочь Угнетатели Народа! Sürünsin Bu Halka Zulum Edenler! (Автор-Джерен из Туркменистана).
Myhmançylykda gowy. Türkiýe bilen wizasyz rejimiň ýatyrylmagy sosial partlamalara sebäp bolup biler.
Myhmançylykda gowy. Türkiýe bilen wizasyz rejimiň ýatyrylmagy sosial partlamalara sebäp bolup biler.
 Türkmenistanyň abort gadaganlygy parahorlyga ýol açýar.
Türkmenistanyň abort gadaganlygy parahorlyga ýol açýar.
Iki sany Garakalpak dissidenti Daşkentiň haýyşy boýunça Gazagystanda tussag edildi.
Iki sany Garakalpak dissidenti Daşkentiň haýyşy boýunça Gazagystanda tussag edildi.
Türkiýe Türkmenistan bilen ýönekeýleşdirilen wiza düzgünini ýatyrdy.
Türkiýe Türkmenistan bilen ýönekeýleşdirilen wiza düzgünini ýatyrdy.