Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Herekete çagyryş!

 Herekete çagyryş!

Moskwada, 2003-nji ýylyň 27-nji oktýabrynda sagat 11:00-da Türkmenistanda adam hukuklarynyň gödek bozulmagyna garşy türkmen ilçihanasynyň binasynyň golaýynda piket geçiriler. Bu çäre Russiýanyň Hukuk güýçleri bileleşigi tarapyndan gurnaldy we her ýyl 27-nji oktýabrda Türkmenistanda bellenilýän Garaşsyzlyk gününe gabat gelýär. Türkmen Helsinki gaznasy hem bu çärä gatnaşýar we Nyýazow rejiminiň jenaýat işlerine “ýok” diýmäge mümkinçiligi bolan ähli türkmen raýatlaryny çagyrýar.

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gaznasy.

Iň soňky habarlar

“Gaçybatalga gözleýänleri meýletin gaýdyp gitmek baradaky beýana gol çekmäge mejbur edýärler”
“Gaçybatalga gözleýänleri meýletin gaýdyp gitmek baradaky beýana gol çekmäge mejbur edýärler”
Türkmenistanlylar türk deportasiýa merkezlerindäki 'ýaşaýyş şertlerine çydaman', watana dolanmaly bolýarlar
Türkmenistanlylar türk deportasiýa merkezlerindäki 'ýaşaýyş şertlerine çydaman', watana dolanmaly...
Daşoguz welaýatynyň howpsuzlyk işgärleri 7 ýolagçynyň ölmegine sebäp bolan awtoulag heläkçiligi baradaky maglumatlary gizlemäge synanyşýarlar.
Daşoguz welaýatynyň çinowniklary 7 ýolagçynyň ölmegine sebäp bolan awtoulag heläkçiligi baradaky...
THF: Türkmenistanly Baýmyradow Türkiýeden ‘bikanun’ deport edildi
THF: Türkmenistanly Baýmyradow Türkiýeden ‘bikanun’ deport edildi
Din meseleleriň kynçylyklary.../Преследования верующих не прекращаются
Din meseleleriň kynçylyklary.../Преследования верующих не прекращаются