Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Herekete çagyryş!

 Herekete çagyryş!

Moskwada, 2003-nji ýylyň 27-nji oktýabrynda sagat 11:00-da Türkmenistanda adam hukuklarynyň gödek bozulmagyna garşy türkmen ilçihanasynyň binasynyň golaýynda piket geçiriler. Bu çäre Russiýanyň Hukuk güýçleri bileleşigi tarapyndan gurnaldy we her ýyl 27-nji oktýabrda Türkmenistanda bellenilýän Garaşsyzlyk gününe gabat gelýär. Türkmen Helsinki gaznasy hem bu çärä gatnaşýar we Nyýazow rejiminiň jenaýat işlerine “ýok” diýmäge mümkinçiligi bolan ähli türkmen raýatlaryny çagyrýar.

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gaznasy.

Iň soňky habarlar

  Поездка в Туркменистан - часть 2/Meniň Türkmenistana gidip-gelişim, 2-nji bölüm
Поездка в Туркменистан - часть 2/Meniň Türkmenistana gidip-gelişim, 2-nji bölüm
Meniň Türkmenistana gidip-gelişim. 2-nji bölüm.
Meniň Türkmenistana gidip-gelişim. 2-nji bölüm.
 Türkmenistan BMG-ä žurnalist Ogulsapar Myradowa we geý lukman Kasymberdi Garaýew hakda jogap berdi.
Türkmenistan BMG-ä žurnalist Ogulsapar Myradowa we geý lukman Kasymberdi Garaýew hakda jogap berdi....
 THF türkmen resmilerini deportasiýa merkezlerindäki türkmenleriň ýagdaýyna üns bermäge çagyrýar.
THF türkmen resmilerini deportasiýa merkezlerindäki türkmenleriň ýagdaýyna üns bermäge çagyrýar.
Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçihanasynyň dykgatyna!  Deportasiýa merkezlerinde ýygnanan ýüzlerçe türkmen bar, üçüsi ýenjilmelere sezewar boldy.
Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçihanasynyň dykgatyna! Deportasiýa merkezlerinde ýygnanan ýüzlerçe...