Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Bikanun iş kesilen tussaglaryň we türmelerde saklanýanlaryň adyndan ýüzlenme.

Bikanun iş kesilen tussaglaryň we türmelerde saklanýanlaryň adyndan ýüzlenme.

Ygtybarly çeşmelerden alnan habarlara görä, hususan-da, S.Nyýazowyň şahsy görkezmesi şeýle hem Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň häzirki ýokary derejeli işgäri tarapyndan bikanun ýagdaýda uzak möhletli azatlykdan mahrum edilen, Türkmenistanyň öňki esasy hukuk goraýjy işgäri, Türkmenistanyň ähli koloniýalarynda tussaglar katastrofiki ýagdaýda saklanýandygyny aýtdy. Şahsy howpsuzlygy üçin familiýasy, atlary we wezipeleri aýan edilmeýär.

Çeşmeler türkmen türmelerinde we koloniýalarynda kameralarda saklanýan adamlaryň sanynyň bellenilen kadalardan 4-5 esse köpdügini, kesellerden we agyr ýenjilmelerden, urulmalardan ortaça her gün bir-dört tussagyň ölýändigini tassyklady. Näsaglara ýa-da ýaralananlara başlangyç lukmançylyk kömegi düýbünden berilmeýär. Iş kesilenler üçin dermanlar, gowy tarapdan, diňe garyndaşlaryndan geçirilýär, köpüsi koloniýa goragçylary tarapyndan alynýar.

Koloniýalarda we tussag edilýän ýerlerde ýokanç keseller, esasanam inçekesel giňden ýaýrandyr. Sagdyn tussag yzygiderli ýenjilmegi we gynamalar sebäpli böwrek keselini duçar bolýar. Iýmitlenmezlikden ýa-da ýetersiz iýmitlenmekden dürli keseller hem ösýär. Iş kesilenler garyndaşlaryna we dostlaryna köp halatda elýeterli däl.

Bikanun iş kesilen tussaglaryň we Türkmenistanyň türmelerinde we koloniýalarynda saklanýanlaryň adyndan ähli halkara ynsanperwer guramalaryna we ähli adam hukuklaryny goraýjy toparlara, ähli demokratik döwletlere iş kesilenlere gyssagly kömek bermek, ýagny, iş kesilenlere garaşsyz halkara aklowjylarynyň, lukmanlar we garyndaşlarynyň elýeterliligini haýyş edýäris.

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fondy.

Iň soňky habarlar

Прочь Угнетатели Народа! Sürünsin Bu Halka Zulum Edenler! (Автор-Джерен из Туркменистана).
Прочь Угнетатели Народа! Sürünsin Bu Halka Zulum Edenler! (Автор-Джерен из Туркменистана).
Myhmançylykda gowy. Türkiýe bilen wizasyz rejimiň ýatyrylmagy sosial partlamalara sebäp bolup biler.
Myhmançylykda gowy. Türkiýe bilen wizasyz rejimiň ýatyrylmagy sosial partlamalara sebäp bolup biler.
 Türkmenistanyň abort gadaganlygy parahorlyga ýol açýar.
Türkmenistanyň abort gadaganlygy parahorlyga ýol açýar.
Türkiýe Türkmenistan bilen ýönekeýleşdirilen wiza düzgünini ýatyrdy.
Türkiýe Türkmenistan bilen ýönekeýleşdirilen wiza düzgünini ýatyrdy.
Iki sany Garakalpak dissidenti Daşkentiň haýyşy boýunça Gazagystanda tussag edildi.
Iki sany Garakalpak dissidenti Daşkentiň haýyşy boýunça Gazagystanda tussag edildi.