Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Bikanun iş kesilen tussaglaryň we türmelerde saklanýanlaryň adyndan ýüzlenme.

Bikanun iş kesilen tussaglaryň we türmelerde saklanýanlaryň adyndan ýüzlenme.

Ygtybarly çeşmelerden alnan habarlara görä, hususan-da, S.Nyýazowyň şahsy görkezmesi şeýle hem Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň häzirki ýokary derejeli işgäri tarapyndan bikanun ýagdaýda uzak möhletli azatlykdan mahrum edilen, Türkmenistanyň öňki esasy hukuk goraýjy işgäri, Türkmenistanyň ähli koloniýalarynda tussaglar katastrofiki ýagdaýda saklanýandygyny aýtdy. Şahsy howpsuzlygy üçin familiýasy, atlary we wezipeleri aýan edilmeýär.

Çeşmeler türkmen türmelerinde we koloniýalarynda kameralarda saklanýan adamlaryň sanynyň bellenilen kadalardan 4-5 esse köpdügini, kesellerden we agyr ýenjilmelerden, urulmalardan ortaça her gün bir-dört tussagyň ölýändigini tassyklady. Näsaglara ýa-da ýaralananlara başlangyç lukmançylyk kömegi düýbünden berilmeýär. Iş kesilenler üçin dermanlar, gowy tarapdan, diňe garyndaşlaryndan geçirilýär, köpüsi koloniýa goragçylary tarapyndan alynýar.

Koloniýalarda we tussag edilýän ýerlerde ýokanç keseller, esasanam inçekesel giňden ýaýrandyr. Sagdyn tussag yzygiderli ýenjilmegi we gynamalar sebäpli böwrek keselini duçar bolýar. Iýmitlenmezlikden ýa-da ýetersiz iýmitlenmekden dürli keseller hem ösýär. Iş kesilenler garyndaşlaryna we dostlaryna köp halatda elýeterli däl.

Bikanun iş kesilen tussaglaryň we Türkmenistanyň türmelerinde we koloniýalarynda saklanýanlaryň adyndan ähli halkara ynsanperwer guramalaryna we ähli adam hukuklaryny goraýjy toparlara, ähli demokratik döwletlere iş kesilenlere gyssagly kömek bermek, ýagny, iş kesilenlere garaşsyz halkara aklowjylarynyň, lukmanlar we garyndaşlarynyň elýeterliligini haýyş edýäris.

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fondy.

Iň soňky habarlar

  Поездка в Туркменистан - часть 2/Meniň Türkmenistana gidip-gelişim, 2-nji bölüm
Поездка в Туркменистан - часть 2/Meniň Türkmenistana gidip-gelişim, 2-nji bölüm
Meniň Türkmenistana gidip-gelişim. 2-nji bölüm.
Meniň Türkmenistana gidip-gelişim. 2-nji bölüm.
 Türkmenistan BMG-ä žurnalist Ogulsapar Myradowa we geý lukman Kasymberdi Garaýew hakda jogap berdi.
Türkmenistan BMG-ä žurnalist Ogulsapar Myradowa we geý lukman Kasymberdi Garaýew hakda jogap berdi....
 THF türkmen resmilerini deportasiýa merkezlerindäki türkmenleriň ýagdaýyna üns bermäge çagyrýar.
THF türkmen resmilerini deportasiýa merkezlerindäki türkmenleriň ýagdaýyna üns bermäge çagyrýar.
Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçihanasynyň dykgatyna!  Deportasiýa merkezlerinde ýygnanan ýüzlerçe türkmen bar, üçüsi ýenjilmelere sezewar boldy.
Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçihanasynyň dykgatyna! Deportasiýa merkezlerinde ýygnanan ýüzlerçe...