Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmenistan: Ýen-de bir içerki deportasiýa meselesi.

Türkmenistan: Ýen-de bir içerki deportasiýa meselesi.

Ahal welaýatynyň öňki başlygy Kakajan Täşliýew Aşgabat şäherinden Balkan welaýatynyň Jebel obasyna “täzeden terbiýe almak üçin” iberildi. Jebel Balkanabadyň sebit merkeziniň golaýynda, Türkmenbaşy şäherine barýan awtoulag ýolunda ýerleşýär. Bu habary Balkanabatda ýaşaýan THF agzasy iberdi.

1952-nji ýylda doglan Täşliýew K., 1995-nji ýylyň sentýabr aýyndan bäri Türkmenistanyň gurluşyk materiallary senagaty ministri, soňra Aşgabadyň häkimi bolup işledi. 1998-nji ýyldan bäri Taşliýew Ahal welaýatynyň häkimi wezipesini eýeledi we 2001-nji ýylyň noýabr aýynda prezidentiň karary bilen "işde göýberen düýpli kemçilikler" sebäpli wezipesinden boşadyldy.

Işinden aýrylandan soň soňky üç ýylda Täşliýew K. derňew astyndadygy we öý tussaglygynda, öýi we emlägi elinden alnandygy habar berildi, ýöne ol has güýçli yzarlamalardan gaça durmagy başardy.

Häkimiýetleriň Täşliýew K. barada haýsydyr bir resmi kararyň kabul edilendigi ýa-da ýokdugy belli däl, ýöne bu waka türkmen ýolbaşçylarynyň adam hukuklaryna hormat goýmak niýetiniň ýokdugyny, hukuk goraýjy ulgamyny ýoýulan usulda ulanýandygyny we raýatlary zor bilen göçürmek praktikasyny amala aşyrmagyny dowam etdirýändigini ýene bir gezek tassyklaýar.

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gaznasy.

Iň soňky habarlar

Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçihanasynyň dykgatyna!  Deportasiýa merkezlerinde ýygnanan ýüzlerçe türkmen bar, üçüsi ýenjilmelere sezewar boldy.
Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçihanasynyň dykgatyna! Deportasiýa merkezlerinde ýygnanan ýüzlerçe...
MOSKWA HELSINKI TOPARYNYŇ ÇÄKLENDIRILMEGI BILEN BAGLANŞYKLY "RAÝAT RAÝDAŞLYGY" PLATFORMASYNYŇ BEÝANY.
MOSKWA HELSINKI TOPARYNYŇ ÇÄKLENDIRILMEGI BILEN BAGLANŞYKLY "RAÝAT RAÝDAŞLYGY" PLATFORMASYNYŇ...
Памяти Огулсапар Мурадовой/Ogulsapar Myradowanyň hatyrasyna.
Памяти Огулсапар Мурадовой/Ogulsapar Myradowanyň hatyrasyna.
 Türkmenistan hökümediniň aktiwistleri yzarlamagy, şübhelenmegi, eden etdiligi we gödekligi.
Türkmenistan hökümediniň aktiwistleri yzarlamagy, şübhelenmegi, eden etdiligi we gödekligi.
Чиновники Туркменистана:преследования и грубость продолжаются/Yzarlamalar we gögekçilik dowam edýar.
Чиновники Туркменистана:преследования и грубость продолжаются/Yzarlamalar we gögekçilik dowam edýar.