Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmenistan resmi däl geýim tertibine gözegçiligi güýçlendirdi.

Türkmenistan resmi däl geýim tertibine gözegçiligi güýçlendirdi.

NBCA synçylarynyň pikiriçe, döwlet sektoryndaky işgärler üçin resmi däl geýimlere täze talaplaryň girizilmegi awtoritar dolandyryş usullaryny saklamaga synanyşýan ýerli ýolbaşçylaryň başlangyjy bilen dolandyrylyp bilner.

"Centrasia.ru" onlaýn neşiriniň geçen hepde habar bermegine görä, okuw ýyly başlamazdan ozal Türkmenistandaky orta mekdepleriň direktorlary ähli aýal mugallymlara 1-nji sentýabrda ýalykly we milli türkmen köýnekli we ökjesi gysga aýakgaply gelmegi buýurdy.

Resmi geýimlere berk talaplar Türkmenistanda 1994-nji ýyldan bäri bar, geçen ýylyň dekabrynda birden aradan çykan ömürlük Prezident Saparmyrat Nyýazowyň talaby bilen jeans, şortik we gysga ýubka geýmegi gadagan edilipdi.

Milli geýim tertibini girizmek meselesi şu ýylyň maý aýyndan bäri ara alnyp maslahatlaşylýar. Hökümetiň resmi düzgünleri entek berilmedik hem bolsa, köp okuw jaýlarynda bu meselede ýerli ýolbaşçylardan aýdylmadyk görkezmeler bar.

Şu ýylyň ýazynda häkimiýetler ähli lukmanlara işde şaý-sepler dakmagy gadagan etdiler, milli telewideniýäniň aýal işgärlerine işlemek üçin uzyn milli ştapel gök köýnek geýmek, erkeklerden bolsa kellesi tahýaly, goňur balak we ýeňsiz bilen çykmak tabşyryldy.

Şu wagta çenli mugallymlaryň we beýleki jemgyýetçilik pudagynyň işgärleriniň daş görnüşi baradaky talaplary üýtgemän galdy we käbir guramalarda has berkleşdi, bu NBCA-nyň Türkmenistandaky synçylarynyň pikiriçe, ýolbaşçylaryň işgärlerinde düzgün-nyzam gözegçiligini we täsirini güýçlendirmek islegini görkezýär.

Ahal welaýatynyň Abadan şäheriniň mugallymy, adynyň aýdylmazlygy şerti bilen NBCA-a beren maglumatynda, milli geýim tertibini berjaý etmezlik işden çykarylmak howpy sebäpli, mugallymlaryň düzgünlere laýyklykda geýinmäge mejbur bolýandygyny aýtdy.

Onuň sözlerine görä, mekdep administrasiýasy mugallymlaryň uzyn ýakaly topuğuna ýetýän uzyn ştapel köýnek geýmegini gözegçilik edýär.

Mugallym: "Näme diýseler, şony geýeris, beýle bolgusyz zatlar sebäpli işiňi ýitirmek samsyklyk" -diýdi.

NBCA-nyň Aşgabat synçysy mugallymlar üçin geýim tertibini meselesiniň düýpli däldigini we giň gahar-gazaba sebäp bolmajakdygyny, sebäbi türkmen mekdepleriniň mugallymlarynyň aglaba köpüsiniň milli geýim görnüşüne uýýandyklaryny we diňe we diňe rus dili sapaklarynyň mugallymlary gaharlanýarlar.

"Dünýewi döwletimiz bar, näme üçin sapaga ýalyk dakmaly?" - diýip, Aşgabatdan mugallymlardan biri soraýar.

“Bilim pudagynda düýpli özgertmelere garaşýardyk, täze häkimiýetleriň kompýuter sowatlylygyna üns berjekdigine we Ruhnamanyň gereksiz mowzugyny ýok etjekdigine umyt etdik, tersine, näme geýmelidigimiz barada görkezmeler alýarys. Men gaty gynandym "-diýdi.

Türkmen Helsinki Adam Hukuklary Gaznasynyň başlygy Täjigül Begmedowa mugallymlar we beýleki işgärler üçin resmi eşiklere bolan talaplary berkitmegiň prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň gönüden-göni buýrugydygyna ynanmaýar.

Begmedowa: "Meniň pikirimçe, bu Bilim ministrliginiň işgärleriniň täze häkimiýetlere hoşniýetlilik görkezmek we mekdeplerde ýagdaýy we tertip-düzgüni dolandyrýandyklaryny görkezmek isleýändigini görkezýär".

NBCA

Iň soňky habarlar

Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....
"Suwa  we erkinlige teşnelik"
"Suwa we erkinlige teşnelik"
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet departamenti
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet...
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“