Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Ynsan hukuklaryny goraýjy we ýazyjy A.Welsaparyň Türkmenistanyň prezidentine ýazan haty.

Ynsan hukuklaryny goraýjy we ýazyjy A.Welsaparyň Türkmenistanyň prezidentine ýazan haty.

Hormatly jenap Prezident! Şu günler Ýewropa Bileleşiginiň ykrar edilen liderlerinden biri Hawýer Solaninyň agzyndan eşidilen Türkmenistana we ýurduň ýolbaşçylaryna ýüzlenýän hoşniýetli sözleri, Türkmenistanyň her bir ýaşaýjysynyň ýüreginde buýsanç döredip biler:

“... Jenap Hawýer Solani Ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistan bilen berk gatnaşyk gurmak niýetini tassyklady, bu ýerde ÝB-i ygtybarly we ygrarly hyzmatdaş görýär. Ýurduň sebitdäki möhüm geosyýasy pozisiýasy barada durup geçen myhman, türkmenleriň bitaraplygynyň Merkezi Aziýada durnuklylygy üpjün etmekde aýrylmaz delildigini aýtdy. Ýewropa Bileleşigi bilen esasy gepleşikleri ösdürmek islegi üçin Prezident Gurbanguly Berdimuhammedowa minnetdarlyk bildirip, ÝB-niň ýokary derejeli wekili ýurdy öwrüm nokadyna alyp baran türkmen lideri bilen şahsy tanyşlygyndan tüýs ýürekden buýsanýandygyny we şeýle gysga wagtyň içinde dünýä derejesinde öňe gidiji syýasatçy hökmünde abraý gazanandygy we bu tanyşlygy dowam etdirmegi umyt edýändigi aýtdy. "

Şahsyýetiňiziň Türkmenistanyň ýakyn geljegi barada adamlaryň arasynda uly umyt döredendigi bilen ylalaşman bolmaz. Bu umytlar, ilkinji nobatda, ýurtda boljak demokratik özgertmeler bilen baglanyşykly. Şeýle-de bolsa, bu özgertmeleri amala aşyrmazdan, jemgyýetçilik durmuşyny demokratiýa etmezden, häkimiýete gelmegiňiz bilen baglanyşykly ýüze çykan häzirki ajaýyp umytlar her aý, her hepde, her gün ýok bolup başlar ...

Ýerine ýetirilmedik umytlaryň ýerine, aljyraňňylyk, düşünişmezlik, lapykeçlik hökman öser, soň bolsa ajy käýinçler we lal duşmançylyk ...

Bu ýazgyda özüňizden öňki oruntutaryňyzyň ykbalyny ýada salmagyňyzy haýyş edýäris. Bir wagtlar oňa dünýä jemgyýetçiligi ynanýardy we halk oňa ynanýardy, ýöne ol ne halkynyň ynamyny, ne-de demokratik güýçleriň özüne bildirýän ýokary ynamyny aklap bilmedi. Netijede, 1998-nji ýyldan başlap, Türkmenistanyň ýolbaşçylygy dünýä jemgyýetçiliginden üzňeleşdi. S.Nyýazowyň günäsi bilen biziň ýurdumyz şu ýyllaryň dowamynda halkara izolýasiýasynda boldy.

Türkmenistanyň, ýurduň içinde we daşynda ykrar edilen demokratik lider bolmagyňyzy isleýärin. Halkyňyzyň halasgäri, gadymy türkmen topragynda täze döwrebap döwletiň düýbüni tutujy bolup bilersiňiz.

Munuň üçin ýurduň raýatlarynyň konstitusion hukuklarynyň dikeldilmegi talap edilýär. Şeýle hem, Türkmenistanyň ýolbaşçylarynyň ozal gol çeken halkara hukuk resminamalarynyň ileri tutulmagy.

Ýakynda, Ministrler Kabinetiniň mejlisleriniň birinde türkmen döwletliliginiň taryhynda üznüksizlik barada çykyş etdiňiz. Gowy söz. Hoşniýetli. Esasanam, türkmen döwletliliginiň taryhynyň asyrlaryň çuňlugyndan gözbaş alandygyny göz öňünde tutanyňyzda. Häzirki döwürde Gaýgysyz Atabaýew we Nedirbaý Aýtakow Türkmenistanyň häzirki serhetlerini kesgitlän we bu çäklerde respublikamyzyň ykrar edilmegine eýe bolan türkmen döwletliliginiň döremegine bahasyna ýetip bolmajak goşant goşdular. Häzirki zaman türkmen döwletini häzirki çäginde esaslandyrandyklaryny boýun almalydyrys! Bu hakykaty äsgermezlik edip bolmaz.

Halkymyzyň wepaly ogullary hökmünde hormatlaýan Şaja Batyrowyň we Awdy Kuliýewiň atlaryny ýatdan çykaryp bolmaz.

Halkymyzy hakykatdanam milli mertebesine gaýtaryp bermek üçin her bir türkmeniň, her bir Türkmenistanlynyň öz ýurdundaky bu ýeriň hakyky eýesi ýaly duýulmagyny üpjün etmeli. Munuň üçin köp zat etmeli. Ýöne bu işde üstünlik gazanmak üçin ilki bilen köşk hyzmatkärleriniň şübheli halypasyndan dynmaly: doýmaz ýallakçylar we ikiýüzliler topary. Ýaňy-ýakynda aç-açan aklyndan azaşan diktatoryň her bir oýlanyşyksyz işini jogapkärçiliksiz goldaýanlar, ýurdy gutulgysyz betbagtçylyga we halkyň pese gaçmagyna sebäp boldy.

Diňe dürli görnüşli “hoşniýetli we hoşniýetli görünýän ynamdarlardan” dynmak bilen size ynanylan taryhy tabşyrygy başaryp bilersiňiz.

Halkyň meşhur goldawyna bil baglaýan prezidentiň ýallakçylara we oýun oýnaýanlar üçin peýdasy ýok!

Hawýer Solaniniň, Türkmenistanyň täze ýolbaşçylaryna ýüzlenýän mähirli sözleri, özüňizem düşünýän bolsaňyz, häzirlikçe size Ýewropa jemgyýeti tarapyndan berlen öňe gidişlikdir ... Alla size bu abraýly we mertebe öňe gidişlikden peýdalanmaga medet bersin! Iň esasy zat, türkmen halkynyň ýurtdaky jemgyýetçilik we döwlet durmuşyny liberallaşdyrmak baradaky umytlaryny amala aşyrmakdyr.

Goý, Hawýer Solaninyň hoşniýetli sözleri Türkmenistanyň daşarky dünýä bilen gatnaşyklarynda täze eýýamyň başlangyjy bolsun! Ýurdy demokratiýa alyp baryp bilersiňiz, Türkmenistan köp ýyllap daşarky dünýäden üzňeleşmeden çykmaly!

Türkmenistanda kanuny döwlet gurmak we jemgyýetçilik durmuşyny demokratiýalaşdyrmak ugrundaky her bir ädim biziň ýurdumyza we Siziň şahsyňyza bütin dünýä jemgyýetçiliginiň we türkmen halkynyň huzurynda abraý getirer. Türkmenistan dünýä demokratik ýurtlarynyň doly hukukly bölegine öwrülip biler we bolmaly!

Hormatlamak bilen.

A.Welsapar, ýazyjy, Şwesiýanyň Ýazyjylar birleşiginiň agzasy we Halkara Pen-klub ýazyjylar jemgyýetiniň hormatly agzasy, adam hukuklary aktiwisti.

Iň soňky habarlar

Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....
"Suwa  we erkinlige teşnelik"
"Suwa we erkinlige teşnelik"
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet departamenti
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet...
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“