Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

“Serhetsiz habarçylar” Aşgabatdaky daşary ýurt ilçilerini kömek bermäge çagyrdy.

“Serhetsiz habarçylar” Aşgabatdaky daşary ýurt ilçilerini kömek bermäge çagyrdy.

"Serhetsiz habarçylar" halkara guramasy penşenbe güni Aşgabatdaky daşary ýurtlaryň ilçilerine 18-nji iýunda Türkmenistanda tussag edilen "Azatlyk" radiostansiýasynyň habarçysy Ogulsapar Myradowanyň boşadylmagyna kömek bermek islegi bilen ýüz tutdy.

Guramanyň web sahypasynda berlen beýanatda "Ol Aşgabatdaky öýünde hiç hili aýyplama ýa tussaglyk hökümi bolmazdan tussag edildi" -diýdi. Şeýle hem, 19-njy iýunda türkmen howpsuzlyk gullugynyň Myradowanyň üç çagasyny - iki gyzy we bir ogluny tussag edendigi öňe sürülýär.

Mundan başga-da, “Serhetsiz habarçylar” guramasynyň habaryna görä, Halkara Helsinki federasiýasynyň üç agzasy 16-18-nji iýun aralygynda Aşgabatda tussag edildi.

"Biz goşmaça maglumat alyp bilmedik we Ogulsapar Myradowanyň, çagalarynyň we üç sany adam hukuklaryny goraýjynyň saglyk ýagdaýy barada maglumat alyp bilmedik" -diýdi.

“Serhetsiz habarçylar” türkmen telewideniýesine salgylanyp, Myradowanyň prezident Saparmyrat Nyýazowa garşy dildüwşük taýýarlamakda güman edilip tussag edilendigini habar berdi.

“RIA habarlary”

Iň soňky habarlar

P. Allaberdyýew öz hak-hukuklaryny talap etmegini dowam edýar/Юрист продолжает требовать свои права.
P. Allaberdyýew öz hak-hukuklaryny talap etmegini dowam edýar/Юрист продолжает требовать свои права.
Pygambergeldy Allaberdiýew syýahat gadagançylygyny ýatyrmaga we işini gaýtadan dikeltmäge synanyşýar.
Pygambergeldy Allaberdiýew syýahat gadagançylygyny ýatyrmaga we işini gaýtadan dikeltmäge...
“Gaçybatalga gözleýänleri meýletin gaýdyp gitmek baradaky beýana gol çekmäge mejbur edýärler”
“Gaçybatalga gözleýänleri meýletin gaýdyp gitmek baradaky beýana gol çekmäge mejbur edýärler”
Türkmenistanlylar türk deportasiýa merkezlerindäki 'ýaşaýyş şertlerine çydaman', watana dolanmaly bolýarlar
Türkmenistanlylar türk deportasiýa merkezlerindäki 'ýaşaýyş şertlerine çydaman', watana dolanmaly...
Daşoguz welaýatynyň howpsuzlyk işgärleri 7 ýolagçynyň ölmegine sebäp bolan awtoulag heläkçiligi baradaky maglumatlary gizlemäge synanyşýarlar.
Daşoguz welaýatynyň çinowniklary 7 ýolagçynyň ölmegine sebäp bolan awtoulag heläkçiligi baradaky...