Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Amerikanyň Birleşen Ştatlary adam hukuklarynyň bozulmagynyň köpçüligiň ýazgarmagyny goldap çykyş etdi.

Amerikanyň Birleşen Ştatlary adam hukuklarynyň bozulmagynyň köpçüligiň ýazgarmagyny goldap çykyş etdi.

ABŞ-nyň Adam hukuklary boýunça komissiýasynyň wekili Riçard S. Williamson esasy adam hukuklarynyň gödek bozulmagy üçin köpçüligiň ýazgarylmagynyň pidalara halkara jemgyýetçiligi bilen platforma we raýdaşlyk döredýändigini aýtdy.

Williamson 25-nji martda Jenewada "Adam hukuklarynyň ähliumumy jarnamasynda göz öňünde tutulan ideallara we isleglere ygrarly bolmak möhümdir" -diýdi.

BMG-nyň Adam hukuklary boýunça komissiýasynda eden çykyşynda Williamson adam hukuklaryny goraýan ýurtlar, adam hukuklaryny inkär edýän ýurtlar we halkara jemgyýetçiliginiň dünýädäki "adam hukuklarynyň we esasy azatlyklaryň bozulmagy" üçin jogapkärçilik çekmek baradaky jogapkärçiligi barada aýtdy.

Owganystan, Yrak, Katar, Yemen, Oman, Jordaniýa, Marokko, Türkiýe, Liberiýa, Sierra Leone, Ruanda, Keniýa, Gwatemala we Peruda adam hukuklaryny goramakda we berkitmekde möhüm öňegidişlikleriň bardygyny aýtdy.

Onuň sözlerine görä Kuba, Eýran, Siriýa, Saud Arabystany, Müsür, Russiýa, Belarus, Türkmenistan, Özbegistan, Zimbabwe, Kongo Demokratik Respublikasy, Sudan, Birma, Wýetnam, Indoneziýanyň Açeh welaýaty, Demirgazyk Koreýa we Hytaý raýatlaryna mynasyp hukuklaryny inkär etmegini dowam edýär.

Adam hukuklaryny bozýanlary köpçülige mälim etmek we ýazgarmak üçin adam hukuklary boýunça komissiýanyň gün tertibinden 9-njy maddany aýyrmak uly ýalňyşlyk boljakdygyny aýtdy. Williamson, adam hukuklaryna hormat goýýan demokratiýalaryň beýleki ýurtlary kabul edip bolmajak hereketleri üçin jogapkärçilige çekmäge borçludygyny aýtdy.

Waşington faýly.

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirýär
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana...
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....