Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Amerikanyň Birleşen Ştatlary adam hukuklarynyň bozulmagynyň köpçüligiň ýazgarmagyny goldap çykyş etdi.

Amerikanyň Birleşen Ştatlary adam hukuklarynyň bozulmagynyň köpçüligiň ýazgarmagyny goldap çykyş etdi.

ABŞ-nyň Adam hukuklary boýunça komissiýasynyň wekili Riçard S. Williamson esasy adam hukuklarynyň gödek bozulmagy üçin köpçüligiň ýazgarylmagynyň pidalara halkara jemgyýetçiligi bilen platforma we raýdaşlyk döredýändigini aýtdy.

Williamson 25-nji martda Jenewada "Adam hukuklarynyň ähliumumy jarnamasynda göz öňünde tutulan ideallara we isleglere ygrarly bolmak möhümdir" -diýdi.

BMG-nyň Adam hukuklary boýunça komissiýasynda eden çykyşynda Williamson adam hukuklaryny goraýan ýurtlar, adam hukuklaryny inkär edýän ýurtlar we halkara jemgyýetçiliginiň dünýädäki "adam hukuklarynyň we esasy azatlyklaryň bozulmagy" üçin jogapkärçilik çekmek baradaky jogapkärçiligi barada aýtdy.

Owganystan, Yrak, Katar, Yemen, Oman, Jordaniýa, Marokko, Türkiýe, Liberiýa, Sierra Leone, Ruanda, Keniýa, Gwatemala we Peruda adam hukuklaryny goramakda we berkitmekde möhüm öňegidişlikleriň bardygyny aýtdy.

Onuň sözlerine görä Kuba, Eýran, Siriýa, Saud Arabystany, Müsür, Russiýa, Belarus, Türkmenistan, Özbegistan, Zimbabwe, Kongo Demokratik Respublikasy, Sudan, Birma, Wýetnam, Indoneziýanyň Açeh welaýaty, Demirgazyk Koreýa we Hytaý raýatlaryna mynasyp hukuklaryny inkär etmegini dowam edýär.

Adam hukuklaryny bozýanlary köpçülige mälim etmek we ýazgarmak üçin adam hukuklary boýunça komissiýanyň gün tertibinden 9-njy maddany aýyrmak uly ýalňyşlyk boljakdygyny aýtdy. Williamson, adam hukuklaryna hormat goýýan demokratiýalaryň beýleki ýurtlary kabul edip bolmajak hereketleri üçin jogapkärçilige çekmäge borçludygyny aýtdy.

Waşington faýly.

Iň soňky habarlar

Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçihanasynyň dykgatyna!  Deportasiýa merkezlerinde ýygnanan ýüzlerçe türkmen bar, üçüsi ýenjilmelere sezewar boldy.
Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçihanasynyň dykgatyna! Deportasiýa merkezlerinde ýygnanan ýüzlerçe...
MOSKWA HELSINKI TOPARYNYŇ ÇÄKLENDIRILMEGI BILEN BAGLANŞYKLY "RAÝAT RAÝDAŞLYGY" PLATFORMASYNYŇ BEÝANY.
MOSKWA HELSINKI TOPARYNYŇ ÇÄKLENDIRILMEGI BILEN BAGLANŞYKLY "RAÝAT RAÝDAŞLYGY" PLATFORMASYNYŇ...
Памяти Огулсапар Мурадовой/Ogulsapar Myradowanyň hatyrasyna.
Памяти Огулсапар Мурадовой/Ogulsapar Myradowanyň hatyrasyna.
 Türkmenistan hökümediniň aktiwistleri yzarlamagy, şübhelenmegi, eden etdiligi we gödekligi.
Türkmenistan hökümediniň aktiwistleri yzarlamagy, şübhelenmegi, eden etdiligi we gödekligi.
Чиновники Туркменистана:преследования и грубость продолжаются/Yzarlamalar we gögekçilik dowam edýar.
Чиновники Туркменистана:преследования и грубость продолжаются/Yzarlamalar we gögekçilik dowam edýar.