Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Amerikanyň Birleşen Ştatlary adam hukuklarynyň bozulmagynyň köpçüligiň ýazgarmagyny goldap çykyş etdi.

Amerikanyň Birleşen Ştatlary adam hukuklarynyň bozulmagynyň köpçüligiň ýazgarmagyny goldap çykyş etdi.

ABŞ-nyň Adam hukuklary boýunça komissiýasynyň wekili Riçard S. Williamson esasy adam hukuklarynyň gödek bozulmagy üçin köpçüligiň ýazgarylmagynyň pidalara halkara jemgyýetçiligi bilen platforma we raýdaşlyk döredýändigini aýtdy.

Williamson 25-nji martda Jenewada "Adam hukuklarynyň ähliumumy jarnamasynda göz öňünde tutulan ideallara we isleglere ygrarly bolmak möhümdir" -diýdi.

BMG-nyň Adam hukuklary boýunça komissiýasynda eden çykyşynda Williamson adam hukuklaryny goraýan ýurtlar, adam hukuklaryny inkär edýän ýurtlar we halkara jemgyýetçiliginiň dünýädäki "adam hukuklarynyň we esasy azatlyklaryň bozulmagy" üçin jogapkärçilik çekmek baradaky jogapkärçiligi barada aýtdy.

Owganystan, Yrak, Katar, Yemen, Oman, Jordaniýa, Marokko, Türkiýe, Liberiýa, Sierra Leone, Ruanda, Keniýa, Gwatemala we Peruda adam hukuklaryny goramakda we berkitmekde möhüm öňegidişlikleriň bardygyny aýtdy.

Onuň sözlerine görä Kuba, Eýran, Siriýa, Saud Arabystany, Müsür, Russiýa, Belarus, Türkmenistan, Özbegistan, Zimbabwe, Kongo Demokratik Respublikasy, Sudan, Birma, Wýetnam, Indoneziýanyň Açeh welaýaty, Demirgazyk Koreýa we Hytaý raýatlaryna mynasyp hukuklaryny inkär etmegini dowam edýär.

Adam hukuklaryny bozýanlary köpçülige mälim etmek we ýazgarmak üçin adam hukuklary boýunça komissiýanyň gün tertibinden 9-njy maddany aýyrmak uly ýalňyşlyk boljakdygyny aýtdy. Williamson, adam hukuklaryna hormat goýýan demokratiýalaryň beýleki ýurtlary kabul edip bolmajak hereketleri üçin jogapkärçilige çekmäge borçludygyny aýtdy.

Waşington faýly.

Iň soňky habarlar

Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy. Oňa pul jerimesi salyndy
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy....
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.
Russiýadan deportasiýa edilen dini bosgun Aşyrbaý Bekiýew suddan soň Owadan-Depe türmesinde saklanýar.
Russiýadan deportasiýa edilen dini bosgun Aşyrbaý Bekiýew suddan soň Owadan-Depe türmesinde...
Türkmenistanyň häkimiýetleri Balkanabatdaky aktiwist Pygambergeldi Allaberdiýewiň daşary ýurda gitmegini gadagan etdiler.
Türkmenistanyň häkimiýetleri Balkanabatdaky aktiwist Pygambergeldi Allaberdiýewiň daşary ýurda...