Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Nyýazow Türkmenistanda çaga zähmetini gadagan edýän kanuna gol çekdi.

Nyýazow Türkmenistanda çaga zähmetini gadagan edýän kanuna gol çekdi.

Türkmenistanyň ömürlik prezidenti Saparmyrat Nyýazow, Birleşen Milletler Guramasynyň konwensiýalaryna laýyklykda çaga zähmetiniň ulanylmagyny we mekdep okuwçylarynyň bilim işinden daşlaşdyrylmagyny gadagan edýän kanuny tassyklady.

Resminamanyň beýany çarşenbe güni resmi metbugatda çap edildi.

Onda "iş berijilere, eýeçiligiň görnüşine garamazdan, kämillik ýaşyna ýetmedik işçileri kyn iş şertlerinde, zyýanly ýa-da howply, ýerasty işlerde ulanmak gadagan edilýär" diýilýär.

UNISEF-iň (Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar we bilim gaznasy) wekilhanasy Türkmenistanyň ýolbaşçylary tarapyndan kabul edilen kararyň ýurduň hökümeti bilen BMG Çagalar Gaznasynyň ýakyn hyzmatdaşlygynyň konstruktiw netijesidigini aýtdy.

UNISEF-iň Aşgabat ofisiniň başlygy Mahbub Şerif "Roýter" habar gullugyna "Bu karara prezidentiň çaga zähmetini gadagan etmek isleginiň ýerine ýetirilmegi hökmünde garamak bolar. UNISEF ony işjeň goldaýar" -diýdi.

Alty million ilaty bolan Türkmenistanda, goňşy Özbegistanda we Täjigistanda bolşy ýaly, çig pagta almak üçin çagalar yzygiderli işe ugradylýar we Nyýazow munuň üçin hojalyk ýolbaşçylaryny aç-açan tankytlaýar. Türkmenistan üçin döwlet gaznasynyň tebigy gazdan soň doldurylmagynyň ikinji çeşmesi bolan pagta esasan el bilen ýygnalýar.

Nyýazowyň tagallalaryna we talaplaryna garamazdan, ýurt soňky ýyllarda meýilleşdirilişi ýaly pagta hasylyny alyp bilmedi.

Aýry-aýry sebitleriň administrasiýalary, görkezilen göwrümleri ýerine ýetirmek üçin çagalary tutuş möwsümde mekdepden alyp gitdiler. Mundan beýläk "çagalaryň zähmet hukuklarynyň bozulmagy jogapkärçiligi öz içine alýar", ýöne beýanda haýsy anyk çäreleriň ulanylyp bilinjekdigi görkezilmeýär.

Kanun BMG-nyň "(kämillik ýaşyna ýetmedikleriň) bilim almagyna päsgelçilik bolup biljek ýagdaýlaryň öňüni almak", şeýle hem "prezidentiň türkmen döwletiniň indiki nesliniň terbiýesi barada atalyk aladasy" düzgünlerini agzap geçýär.

Türkmenistandaky orta mekdeplerde okuw möhleti dokuz ýyl. Okuw meýilnamasynyň esasy dersleriniň arasynda Nyýazowyň ýazan türkmenleriň ahlak kadalary bolan Ruhnama bar.

Nyýazow ömürlik prezident, premýer-ministr, iň ýokary derejedäki serkerde, ýeke-täk Demokratik partiýanyň başlygy we iň ýokary kanun çykaryjy organyň wezipelerini birleşdirýär.

Günbatar, Türkmenistany adam hukuklarynyň bozulmagy we demokratiýanyň ýoklugy bilen yzygiderli tankytlaýar, ýöne resmi Aşgabat bu aýyplamalary ret edýär.

Roýter

Iň soňky habarlar

ОБСЕ и Туркменистан:Откажитесь от двойных стандартов/Iki ýuzliligi ýok etmeli.
ОБСЕ и Туркменистан:Откажитесь от двойных стандартов/Iki ýuzliligi ýok etmeli.
ÝHHG, ýurtda adam hukuklary babatynda hakyky ösüş gazanylýança Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy giňeltmeli däldir.  Döwlete degişli bolmadyk Halkara jemgyýetçilik guramalarynyň ýüzlenmesi.
ÝHHG, ýurtda adam hukuklary babatynda hakyky ösüş gazanylýança Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy...
Prezident daýhanlaryň çözülmeýän meselesini çözýärmi ýa çigişdirýär?
Prezident daýhanlaryň çözülmeýän meselesini çözýärmi ýa çigişdirýär?
Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy. Oňa pul jerimesi salyndy
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy....